Trending
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Εγγρ ΥΜΕΠΟ 3252/2019: Εφαρμογή άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.4587/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»


Με το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αποστέλλεται προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας πρότυπο βεβαίωσης που θα χορηγούν οι υπηρεσίες, κατόπιν αναζήτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης (ΠΣΜ), σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είναι ήδη κάτοχος µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή κατά το αρ. 20 Β του ν.4251/2014, αιτείται χορήγηση της βεβαίωσης του άρ. 3 παρ. 3 του ν. 4587/2018 (Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών).

Επισημαίνεται ότι η σχετική βεβαίωση θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στον συμβολαιογράφο ενώπιον του οποίου υπογράφεται το σχετικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας και θα μνημονεύεται σε αυτό.

Εν συνεχεία, και εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση της ακίνητης περιουσίας, βάσει της οποίας έχει αδειοδοτηθεί ο πολίτης τρίτης χώρας, ο συμβολαιογράφος θα ενημερώνει εγγράφως άμεσα την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία έχει χορηγήσει την οικεία βεβαίωση, για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο      


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Μετανάστευση Και Προσφυγικές Ροές Υπό Το Διεθνές Και Ευρωπαϊκό ΔίκαιοΣκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι αφενός η παρουσίαση και ανάδειξη όλων των κρίσιμων και επίκαιρων ζητημάτων που αφορούν στο μεταναστευτικό, το προσφυγικό και το δίκαιο ιθαγένειας υπό το φως των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων (ενδεικτικά Ν 4531/2018, Ν 4540/2018 & Ν 4587/2018), αφετέρου η κατανόηση και πρακτική αντιμετώπιση των κανόνων του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς τις ελληνικές ακτές και την Ευρώπη. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρακτική αντιμετώπιση του φαινομένου των προσφυγικών/ μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα με αναφορά στις τρέχουσες προκλήσεις και την εμπειρία των υφιστάμενων μηχανισμών. Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί το σύστημα δικαστικής προστασίας των αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική έννομη τάξη.


Δηλώστε εδώ συμμετοχή

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Εγγρ ΥΜΕΠΟ 40741/2018: Χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς και διαστήματα απουσίας


Με το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις, που διαπιστώνεται ότι ο αιτών άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς απουσίαζε από την Ελλάδα, λόγω του γεγονότος ότι εγκατέλειψε τη χώρα ακολουθώντας τους γονείς του, λόγω της ανηλικότητάς του, όντας κάτοχος άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, και επανήλθε στη χώρα σε εύλογο χρονικό διάστημα ενός έτους από την ενηλικίωσή του, η απουσία αυτή δύναται να θεωρηθεί δικαιολογημένη, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πρόθεση του αιτούντος να διακόψει τους δεσμούς του µε τη χώρα.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕφΑθ 3017/2018: Στοιχεία αιτιολογίας εισήγησης Επιτροπής Πολιτογράφησης4.Επειδή, κατά την έννοια των προπαρατεθεισών διατάξεων, προϋπόθεση για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με την διαδικασία της πολιτογράφησης κατά την διάταξη του άρθρου 5 του ν.3838/2010 είναι η τεκμηρίωση της συνδρομής  των ουσιαστικών προυποθέσεων για την πολιτογράφηση του αλλοδαπού που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια ήτοι της επαρκούς γνώσης της ελληνικής  γλώσσας και της διαπίστωσης της ομαλής ένταξής του στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας καθώς και  της δυνατότητάς συμμετοχής του ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή αυτής Εξάλλου, η ένταξη αυτού  στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και η δυνατότητα συμμετοχής του στην πολιτική ζωή αυτής είναι θέμα πραγματικό ,το οποίο πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία, που εκτίθενται με σαφήνεια στην έκθεση που συντάσσει κάθε φορά η αρμόδια αρχή που πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη (πρβλ.ΣτΕ 1121/2011,1644/2010,1883/2009 κ.α) […]

6.Επειδή ,υπό τα ανωτέρω πραγματικά δεδομένα και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στην τέταρτη σκέψη, η αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης  δεν παρίσταται  νόμιμη και επαρκής. Και τούτο διότι μόνη η διαπίστωση ότι η αιτούσα δεν εργάζεται και δεν απάντησε ορθά στην πλειονότητα των ερωτήσεων, που της τέθηκαν, δεν αρκεί για να στηρίξει την κρίση περί της μη ομαλής ένταξής αυτής  στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και μη επαρκούς εξοικείωσής της με τους θεσμούς και τις θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος, καθόσον δεν προκύπτει ότι συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι η αιτούσα  έχει πολυετή παραμονή στην χώρα, είναι έγγαμη με Έλληνα πολίτη , συντηρούμενη οικονομικά με πόρους από την εργασία του συζύγου της, ο οποίος εργάζεται  και έχει σταθερό εισόδημα, ότι αυτή εκπληρώνει σταθερά τις φορολογικές της υποχρεώσεις και είναι μητέρα ενός κοριτσιού, ηλικίας 10 ετών, που φοιτά σε ελληνικό σχολείο. Περαιτέρω δε, το επίπεδο των γνώσεών της, όπως αυτό προέκυψε από τις απαντήσεις που έδωσε ,δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποβαίνει καθοριστικό κριτήριο για την απόρριψη του αιτήματος, δεδομένου ότι αυτή απάντησε ορθά σε σημαντικό αριθμό ερωτήσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχει διέλθει από την στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση. Συνεπώς για τον λόγο αυτό, της πλημμελούς αιτιολογίας, βασίμως προβαλλόμενο , η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

ΕγκΥΠΕΣ 38/2018: Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών ΕΕ που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών του Μαΐου 2019Με την παρούσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαµένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών (δηµοτικών και περιφερειακών) εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2019

Το περιεχόµενο της εγκυκλίου χωρίζεται σε τρία µέρη.

Στο ΜΕΡΟΣ Α περιλαµβάνονται οδηγίες για την εγγραφή των κοινοτικών εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Το ΜΕΡΟΣ Β αφορά στις αναγκαίες πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται στους εκλογείς αυτούς.

Στο ΜΕΡΟΣ Γ παρατίθενται ειδικές πρωτοβουλίες που µπορούν να ληφθούν στο πλαίσιο ενηµερωτικών εκστρατειών για την έγκαιρη και πλήρη ενηµέρωσή τους αναφορικά µε την άσκηση των πολιτικών δικαιωµάτων τους.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

KYA 43965/2018: Ανακαθορισμός παραβόλου αλλοδαπών που λαμβάνουν σύνταξη από ελληνικό ασφαλιστικό φορέα και ενηλικιωθέντων τέκνων αλλοδαπών


Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου που κατατίθεται από πολίτες τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. Α του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, όταν λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, καθώς επίσης, για τη χορήγηση τριετούς αυτοτελούς άδειας διαμονής για τα τέκνα που ενηλικιώνονται και μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ ΑΠΔΠΧ 70/2018: Απόρριψη διαγραφής αλλοδαπού από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών για λόγους εθνικής ασφάλειαςΜε την παρούσα απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απορρίφθηκε η προσφυγή αλλοδαπού για τη διαγραφή των δεδοµένων του από τον ν Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.)

Συγκεκριμένα, η ΑΠΔΠΧ, εξετάζοντας την προσφυγή του αλλοδαπού με την οποία ζήτησε τη διαγραφή του από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α., κατέληξε ότι η καταχώριση του στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. είναι νόµιµη, εφόσον καταχωρίσθηκε για λόγους εθνικής ασφάλειας, ενόψει του ότι κρίθηκε επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια της χώρας µας, προ της παρέλευσης τριετίας από την αρχική εγγραφή του αποφασίστηκε η διατήρηση της καταχώρισής του στον εν λόγω κατάλογο και στη συνέχεια στο πλαίσιο επανεξέτασης του διοικητικού µέτρου αποφασίσθηκε η επιβολή εκ νέου της απαγόρευσης εισόδου του στη χώρα έως την …2019.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω. Υπεύθυνος Προάσπισης και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων, Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *