Trending
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

ΥΑ Δ11/οικ.26943/1073/2019: Μητρώο Ασυνόδευτων ΑνηλίκωνΜε την παρούσα απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνίσταται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων ως υποκατηγορία του Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας, που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3961/2011 (Α΄ 97), στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία όλων των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαβιβάζονται σε αυτό από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή τρίτο, με αναφορά στην πηγή καταχώρισης και διαβίβασης κάθε στοιχείου για το σκοπό της διαχείρισης και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων που εντοπίζονται στην Ελλάδα και με υποχρέωση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Εγγρ 28107/1857/2019: Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόουςΜε το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας παρέχονται, επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι:

Α) Για τους πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προϋποτίθενται περαιτέρω αποδεικτικά έγγραφα αλλά αρκεί η επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Β) Για τους πολίτες τρίτων χωρών των δικαιολογητικών που ορίζονται στην ως άνω Απόφαση πρέπει να επιδεικνύεται και:
-ο τίτλος άδειας διαμονής ή
-η βεβαίωση κατάθεσης για άδεια διαμονής (είτε η λεγόμενη «μπλε βεβαίωση» είτε η απλή λευκή βεβαίωση όσον αφορά την κατηγορία της άδειας για εξαιρετικούς λόγους).

Γ) Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας αρκεί ο τίτλος άδειας διαμονής και για τους αιτούντες διεθνή προστασία το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία.

Κατά τα λοιπά, για ειδικότερα θέματα που αφορούν στους δικαιούχους και αιτούντες διεθνή προστασία ισχύουν όσα είχαν διατυπωθεί στην από 13.02.2018 Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ.: 31547/966213.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο


Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

ΥΑ Δ11/οικ.26945/1074: Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ΑνηλίκωνΜε την παρούσα απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνίσταται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, που λειτουργούν εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα Ν.Π.Δ.Δ. παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, οι διεθνείς οργανισμοί με παράρτημα στην Ελλάδα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2646/1998 (Α΄ 245), όπως ισχύει, για τον σκοπό εποπτείας και προγραμματισμού φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

ΑΥ Μεταναστευτικής Πολιτικής 13411/2019: Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασίαΜε την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, επιβάλλεται, κατ΄εφαρμογή  του άρθρου 62 του ν. 4609/2019, γεωγραφικός περιορισμός στους αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια μέσω των νησιών Λέσβου, Ρόδου, Σάμου, Κω, Λέρου και Χίου στο νησί από το οποίο εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια. Ο ως άνω περιορισμός αναφέρεται στα δελτία αιτούντων διεθνή προστασία.

Ο περιορισμός κυκλοφορίας δεν επιβάλλεται ή αίρεται στα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 8 έως και 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και στα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 4375/2016.

Τέλος καταργείται η αντίστοιχη οικ. 18984/2.10.2018 απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου (Β΄ 4427).

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

ΚΥΑ 1/7433/2019: Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και ΤαυτοποίησηςΑντικείμενο του παρόντος Γενικού Κανονισμού είναι η ρύθμιση της εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ειδικότερα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που υπόκεινται στις διαδικασίες αυτές καθώς και οι γενικοί κανόνες προσωρινής παραμονής στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

ΔΕφΑθ 1140/2019: Προθεσμία αίτησης ακύρωσης και επίδοση απόφασης στον ανήλικο αιτούντα και όχι στον Εισαγγελέα Ανηλίκων5. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 46 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 προβλέπεται ότι «Η αίτηση ακυρώσεως ασκείται, αν ειδικώς δεν ορίζεται διαφορετικά, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών που αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης ή της δημοσίευσής της, αν την τελευταία επιβάλλει ο νόμος ή, διαφορετικά, από τότε που ο αιτών, έλαβε πλήρη γνώση της πράξης. ...».

6. Επειδή, κατά το άρθρο 62 παρ. 8 εδ.τελευταίο του ν. 4375/2016 (Α΄51/2016, διόρθ.σφαλμ. Α΄57/2016), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 παρ. 16 του ν. 4399/2016 (Α΄117) και συμπληρώθηκε από το άρθρο 101 του ν. 4461/2017 (Α΄38/28.3.2017), η απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών επιδίδεται στον προσφεύγοντα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος. Με το δε τελευταίο αυτό άρθρο του ν. 4375/2016 προβλέπεται ότι «1. Οι αποφάσεις επί της αίτησης διεθνούς προστασίας ... επιδίδονται στον αιτούντα με μέριμνα της αρμόδιας Αρχής Παραλαβής. 2. Η επίδοση πραγματοποιείται ... αφού ειδοποιηθεί ο αιτών προκειμένου να προσέλθει για την παραλαβή της απόφασης σε συγκεκριμένη ημερομηνία. 3. ... 6. Κατά την επίδοση, ο αιτών ενημερώνεται από διερμηνέα σε γλώσσα που κατανοεί, μνεία δε του γεγονότος αυτού γίνεται στη σχετική έκθεση επίδοσης. ...».

7. Επειδή, στη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) ορίζεται ότι «Για τον υπολογισμό των προθεσμιών, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 241 - 246 του Αστικού Κώδικα», ενώ με τη διάταξη του άρθρου 242 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι «Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη». Όμως, με το άρθρο 1 παρ. 12 της από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 299), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), ορίσθηκε ότι «Η διαδρομή των υπό του νόμου ή των δικαστηρίων τεταγμένων προθεσμιών άρχεται από της επιούσης της ημέρας της επιδόσεως ή της ημέρας κατά την οποίαν συνέβη το αποτελούν την αφετηρίαν της προθεσμίας γεγονός και λήγει την 7ην μ.μ. ώραν της τελευταίας ημέρας, εάν δε αύτη είναι κατά νόμον εξαιρετέα ή Σάββατον, την αυτήν ώραν της επομένης εργασίμου ημέρας. …». Διατάξεις όμοιου περιεχομένου με την αμέσως πιο πάνω διάταξη περιλαμβάνονται και στο άρθρο 144 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄182).

8. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η εξηκονθήμερη προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της απόφασης της Επιτροπής Προσφυγών του ν. 4375/2016, αρχίζει από την επόμενη ημέρα εκείνης, κατά την οποία επιδόθηκε η απόφαση αυτή στον ενδιαφερόμενο προσφεύγοντα (ή διαφορετικά, από την επομένη της ημέρας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση αυτής) και λήγει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 12 της, κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981, από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία τροποποίησε το άρθρο 242 του Α.Κ. και όρισε, ειδικώς ως προς τις προθεσμίες που τάσσονται από το νόμο ή τα δικαστήρια, ότι αυτές λήγουν την 7η μ.μ. ώρα της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι εξαιρετέα, την ίδια ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας (πρβλ. Ε.Α. ΣτΕ 27/2017, 67/2014, 1130/2010, κ.ά), με τη συμπλήρωση της 7ης μ.μ. της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι εξαιρετέα, την ίδια ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

9. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το 6710/29.1.2018 αποδεικτικό επίδοσης της υπαλλήλου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, ..., η προσβαλλόμενη απόφαση της 1ης Επιτροπής Προσφυγών (1168/16.1.2018), με την οποία απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή του αιτούντος, επιδόθηκε νομοτύπως στον τελευταίο στις 29.1.2018, στο ως άνω Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, οπότε και εξηγήθηκε σε αυτόν, με τη συνδρομή διερμηνέα που συνυπογράφει το επιδοτήριο, από και προς τη γλώσσα Παντζάμπι την οποία κατανοεί, περί της απορρίψεως του ένδικου αιτήματός του και περί της δυνατότητας αυτού να ασκήσει αίτηση ακύρωσης εντός εξήντα (60) ημερών, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου. Συνεπώς, η εξηκονθήμενη προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακύρωσης άρχισε από την επομένη της ως άνω επίδοσης, δηλαδή από 30.1.2018 και έληξε την 7η μ.μ. ώρα της 30ής.3.2018, ημέρα Παρασκευή. Η υπό κρίση αίτηση, όμως, ασκήθηκε με την κατάθεση του δικογράφου της στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπως προεκτέθηκε, κατά την καταληκτική αυτή ημερομηνία, πλην, την ώρα 22.00, όπως αναφέρεται τόσο στη συνταγείσα πράξη κατάθεσης, όσο και στο από 2.4.2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Διοικητή του εν λόγω Αστυνομικού Τμήματος, δηλαδή, μετά το ανωτέρω χρονικό σημείο λήξης της προθεσμίας αυτής. Επομένως, η αίτηση ακυρώσεως έχει ασκηθεί εκπροθέσμως και είναι για το λόγο αυτό απορριπτέα, ενόψει και του ότι δεν προβάλλεται ούτε προκύπτει η συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της. Εξάλλου, ο προβαλλόμενος με το από 18.1.2019 υπόμνημα ισχυρισμός της ορισθείσας με την από 10.1.2019 προσωρινή διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών, προσωρινής επιτρόπου του αιτούντος, που υποβλήθηκε μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, εντός της χορηγηθείσας προς τούτο προθεσμίας, ότι η ως άνω επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης δεν ήταν έγκυρη, καθότι διενεργήθηκε με την παράδοση του εγγράφου της στον ανήλικο αιτούντα και όχι στον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων, που τότε ενεργούσε, κατ' άρθρο 19 του π.δ. 220/2007, ως προσωρινός του επίτροπος, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Kι αυτό διότι, εφόσον ο ανήλικος άνω των δεκαπέντε (15) ετών, δύναται κατά το άρθρο 36 παρ. 8 του ν. 4375/2016, να υποβάλει αυτοπροσώπως αίτημα διεθνούς προστασίας, όπως έπραξε εν προκειμένω ο αιτών, που φέρεται να γεννήθηκε στις 27.7.2001, υποβάλλοντας το από 17.5.2017 αίτημα διεθνούς προστασίας (οπότε και ενημερώθηκε σχετικά ο Εισαγγελέας Ανηλίκων με το 879/17.5.2017 έγγραφο του Α.Κ.Α. Πακιστάν), από τις δε διατάξεις των άρθρων 40, 45 και 62 του ν. 4375/2016 δεν απαιτείται για την εκκίνηση της προθεσμίας της αίτησης ακύρωσης, να επιδίδονται οι εκδιδόμενες αποφάσεις επί του αιτήματος αυτού, στον επίτροπο του ως άνω ανηλίκου, νομίμως η προσβαλλόμενη απόφαση επιδόθηκε στον αιτούντα με το 6710/29.1.2018 επιδοτήριο, το οποίο εξάλλου, όπως αναγράφεται σε αυτό, εστάλη και στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Ανηλίκων.

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019

ΣτΠ: Έκθεση 2018 - Τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται στην ΕλλάδαΗ παρούσα έκθεση απεικονίζει τις κύριες δραστηριότητες, τις θεσμικές παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν έτος καθώς και τις κυριότερες παρατηρήσεις του Συνηγόρου σχετικά με την κατάσταση των παιδιών που μετακινούνται, με βάση τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τις διάφορες επισκέψεις καθώς και από τις πληροφορίες που λαμβάνει από το Δίκτυο. Παράλληλα, επιχειρείται μία αποτύπωση της συνολικής κατάστασης και περιγράφονται οι κυριότερες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον τομέα της προστασίας των παιδιών που μετακινούνται κατά το 2018.


Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *