Trending
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

ΣτΠ: Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οικογενειακές παροχέςΟ Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υπόθεση σχετικά με τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος σε ανήλικο τέκνο που φοιτά σε σχολείο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναφοράς, ο αιτών πατέρας του τέκνου είναι Πολωνός διακινούμενος εργαζόμενος, έχει δύο ανήλικα τέκνα και ο ΟΓΑ του χορηγεί ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων για το ένα παιδί με την αιτιολογία ότι το άλλο φοιτά σε Λύκειο στην Πολωνία.

Ο ΟΓΑ σε σχετικό ερώτημα του Συνηγόρου του Πολίτη απάντησε ότι το επίδομα δίδεται για παιδιά που ζουν εκτός Ελλάδος μόνο στην περίπτωση που φοιτούν αυτά σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές μετά την ενηλικίωσή τους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο που απηύθυνε προς τον ΟΓΑ υπενθύμισε ότι για τη δεκαετή διαμονή του αιτούντος λαμβάνει υπόψη τις αρχές του ενωσιακού δικαίου και προσμετρά και χρόνο διαμονής σε άλλη χώρα κράτος μέλος της ΕΕ. Αναρωτιέται κανείς εύλογα γιατί και για τη διαμονή των τέκνων, στην ενίσχυση των οποίων στοχεύει και η παροχή, δεν εφαρμόζεται το ίδιο και κατά συνέπεια εφόσον το ανήλικο τέκνο φοιτά στο Λύκειο να επιδοτείται σε όποιο κράτος μέλος και να συμβαίνει αυτό. 

Τόνισε ότι η ρητή επέκταση του χρόνου χορήγησης της παροχής ακόμα και μετά την ενηλικίωση λόγω σπουδών σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές δε λειτουργεί σε καμία περίπτωση σε αντιδιαστολή με τη φοίτηση σε Λύκειο που μάλιστα το παιδί είναι αντικειμενικά εξαρτώμενο από την οικογένεια λόγω ανηλικότητας. Κατ’ ερμηνεία της διάταξης εφόσον ο νομοθέτης επιτρέπει το μείζον (Ανώτερες Σπουδές) άρα επιτρέπει και το έλασσον (φοίτηση σε Λύκειο). 

Επίσης τονίζεται ότι και από τη σκοπιά του φορολογικού συστήματος, με το οποίο έχει επιλεγεί να διασταυρώνεται η διαδικασία χορήγησης των οικογενειακών παροχών, θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα του φορολογούμενου, τα ανήλικα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη. 

Επεσήμανε ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΔΕΚ «ο μισθωτός που υπάγεται στη νομοθεσία κράτους μέλους δικαιούται, για τα μέλη της οικογένειάς του που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος, τις οικογενειακές παροχές που προβλέπονται από τη νομοθεσία του πρώτου κράτους, σαν να κατοικούσαν τα μέλη αυτά στο έδαφος του κράτους αυτού» (0016/2009 ΔΕΚ σημείο 41, C-153/03, C-352/06, Bosmann). 

Κατά συνέπεια στην εξεταζόμενη περίπτωση υπό το πρίσμα των διατάξεων της ΕΕ, η συγκεκριμένη οικογένεια του Πολωνού διακινούμενου εργαζόμενου που στέλνει το ένα παιδί στη γιαγιά στην Πολωνία, και φοιτά στο Λύκειο δικαιούται, εφόσον δεν λαμβάνει την ίδια παροχή στην Πολωνία, να επιδοτηθεί ωσάν να βρίσκονται όλα τα μέλη της οικογένειας σε ένα κράτος μέλος.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, ο ΟΓΑ ζήτησε τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους γονείς προκειμένου να λάβουν αναδρομικά επίδομα και για το ενήλικο τέκνο που φοιτά σε σχολείο της Πολωνίας.


Εγγρ ΥΜΕΠΟ 25220/18: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4546/2018 σχετικά με την αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμωνΜε το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν.4546/2018, δυνάμει του οποίου αναπροσαρμόστηκαν τα υφιστάμενα παράβολα για τη χορήγηση αδειών διαμονής, όπως προβλέπονται στον Κώδικα Μετανάστευσης, καθώς και θεσπίστηκαν νέα παράβολα, τέλη και πρόστιμα


Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 1/2017 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού ΔικαίουΚυκλοφόρησε το νέο τεύχος 1/2017 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου, της περιοδικής έκδοσης νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας μεταναστευτικού δικαίου. Μεταξύ άλλων, το τεύχος περιλαμβάνει:

Ι. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Δ. Αγγελή, Η Τουρκία ως ασφαλής τρίτη χώρα: σκέψεις υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ

Ε. Κουτσουράκη, Προστασία από παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία: συγκριτική ανάλυση αποφάσεων των Ανώτατων Ελληνικών Δικαστηρίων (2017)

Α. - Μ. Σπυροπούλου, Η σχέση μεταξύ ανιθαγένειας και εμπορίας ανθρώπων

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Νομολογία Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

ΕΔΔΑ, R.M κατά Τουρκίας, αριθμ. 81681/12, απόφ. της 13.6.2017[Παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 της ΕΣΔΑ - Δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια] (παρατ. Ευ. Στειροπούλου)

ΕΔΔΑ, Paposhvili κατά Βελγίου, αριθμ. 41738/10, απόφ. της 13.12.2016 [Επέκταση των ορίων προστασίας σοβαρά ασθενών προς απέλαση αλλοδαπών υπό το φως των άρθρων 3 και 8 ΕΣΔΑ και των νεότερων εξελίξεων της νομολογίας του ΔΕΕ] (παρατ. Χρ. Τσεβάς)

«Επισκόπηση νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016)» (επιμ. -επεξ. Α. Τσινασλανίδου)

«Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016)» (επιμ.-επεξ. Α. Αρχοντάκη, Α. Λαγούδη), (παρατ. Ελ. Τσιάκα)

Β. Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

1. Ακυρωτικές διαφορές

ΣτΕ Ολ 2347/2017 (περίλ.) [Σύνθεση και Συγκρότηση Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών - Τουρκία Ασφαλής Τρίτη Χώρα]

ΣτΕ 631/2017 Τμ. Δ΄ [Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπού - Αλλαγή επωνύμου]

ΔΕφΑθ 472/2018 Τμ. Θ΄ [Πολιτογράφηση ομογενούς κατοίκου εξωτερικού]

ΔΕφΑθ 2668/2017 Τμ. Θ΄ [Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης]

ΔΠρΘεσ 26/2017 Τμ. Β΄ Τριμ. [Γονέας ανήλικου ημεδαπού - Εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ - Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας παραμονής]

ΔΠρΑθ 59/2018 Τμ. 21ο [Οικογενειακή επανένωση - Πρόσφυγες - Πλημμελής αιτιολογία]

ΔΠρΑθ 2357/2017 Τμ. 21ο [Οικογενειακή επανένωση - Μη επαρκές εισόδημα συντηρούντος]

ΔΠρΠειρ 35/2018 [Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους - Άδεια παραμονής για εποχική εργασία]

2. Αντιρρήσεις κατά προσωρινής κράτησης

ΔΠρΑθ 343/2018 (Προεδρ. Διαδ.) [Τούρκος αξιωματικός - Δεκτή Αίτηση Διεθνούς Προστασίας - Κράτηση - Λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας - Προβολή αντιρρήσεων]

ΔΠρΑθ 377/2017 (Προεδρ. Διαδ.) [Άρση κράτησης – Εκκρεμές αίτημα ασύλου]

ΔΠρΑθ 470/2017 (Προεδρ. Διαδ.) [Αντιρρήσεις κατά της προσωρινής κράτησης - Ύποπτος φυγής]

ΔΠρΑθ 168/2018 (Προεδρ. Διαδ.) [Αίτηση ανάκλησης - Εκδήλωση βούλησης υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας]

Γ. Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων

ΜΠρΑθ 984/2018 [Αναγνώριση δεδικασμένου απόφασης Αλβανικού Δικαστηρίου]

ΕιρΑθ 2186/2017 [Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως]
  
ΕιρΑθ 1798/2016 [Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως]

III. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α. Δελτίο Νομοθεσίας

IV. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Α. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ) Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2018

Β. Προτάσεις ΕΔΑΜ επί του Σ/Ν της 19.4.2018 (ΥΜΕΠΟ)ΜΠλημΠατρ 5477/2017: Κατάσταση ανάγκης και προσωπικός λόγος απαλλαγής από την ποινή λόγω της ιδιότητας του πρόσφυγαΚηρύσσονται αθώοι οι κατηγορούμενοι για τις αξιόποινες πράξεις της παράνομης εξόδου από τη χώρα και της κατοχής και της χρήσεως πλαστού διαβατηρίου. Εν προκειμένω, οι τρεις κατηγορούμενοι παραδεκτώς υπέβαλαν προφορικώς κατά τη διεξαχθείσα ενώπιον του Δικαστηρίου αποδεικτική διαδικασία αίτημα ασύλου. Το εν λόγω αίτημα τυγχάνει βάσιμο, διότι οι κατηγορούμενοι είναι αλλοδαποί, οι οποίοι, συνεπεία του πραγματικού φόβου αυτών ότι διώκονται στην Τουρκία ένεκα των πολιτικών τους πεποιθήσεων και της κουρδικής καταγωγής τους, ευρίσκονται εκτός της χώρας της ιθαγένειας αυτών και δεν επιθυμούν ως εκ τούτου να θέσουν τον εαυτό τους υπό την προστασία της περί ης ο λόγος χώρας, όπου κινδυνεύουν επιπροσθέτως να υποστούν σοβαρή βλάβη εξαιτίας της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχειρίσεως και της σοβαρής παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών, με αποτέλεσμα να συνιστούν πρόσφυγες και να απαγορεύεται η επαναπροώθησή τους στην Τουρκία. Οι τρεις κατηγορούμενοι τέλεσαν επομένως τις κατ’ αρχήν άδικες πράξεις της παράνομης εξόδου από τη χώρα και της κατοχής και της χρήσεως πλαστού διαβατηρίου, ευρισκόμενοι σε κατάσταση ανάγκης, προκειμένου να αποτρέψουν τον παρόντα και αναπότρεπτο με άλλα μέσα κίνδυνο που διατρέχουν, δίχως υπαιτιότητά τους, στην Τουρκία αναφορικά με τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την προσωπική ελευθερία αυτών ως υπέρτατα έννομα αγαθά, ενώ η εντεύθεν προκληθείσα βλάβη στο κρατικό έννομο αγαθό της ελληνικής δημόσιας τάξεως και στο κοινωνικό έννομο αγαθό της πίστεως περί τα υπομνήματα είναι σημαντικά κατώτερη κατά το είδος και τη σπουδαιότητα από την ως άνω απειληθείσα βλάβη στα προσωπικά έννομα αγαθά των κατηγορουμένων. Το άδικο των τελεσθεισών από τους κατηγορουμένους πράξεων αίρεται συνεπώς ένεκα της συνδρομής in concreto καταστάσεως ανάγκης ως λόγου άρσεως του αδίκου. Δοθέντος επιπροσθέτως ότι οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν την ιδιότητα των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα προσφύγων, συρρέει εν προκειμένω με τον προμνημονευθέντα λόγο άρσεως του αδίκου ο προβλεπόμενος από τις ρυθμίσεις των άρθρων 31 παρ. 1 ΝΔ 3989/1959 και 2 παρ. 1 στοιχ. γ΄ Ν 4251/2014 υποχρεωτικός προσωπικός λόγος απαλλαγής τους από τις ποινές για τα οικεία αδικήματα.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται στην ΠοινικήΔικαιοσύνη 2018, σελ. 529

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

ΑΕΑ/Διεύθυνση Αλλοδαπών Έγγρ 4000/1-230832/06.07.2018: Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγουςΜε το παρόν έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (πδ 114/2010) μετά και τη θέση σε ισχύ του ν. 4332/2015


Έγγρ ΥΜΕΠΟ 23388/2018: Διευκρινήσεις σχετικά με τους αποδεκτούς τρόπους καταβολής του τιμήματος προκειμένου να χορηγηθεί άδεια επενδυτήΜε τo παρόν έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής παρέχονται οδηγίες σχετικά με τους αποδεκτούς τρόπους καταβολής του τιμήματος προκειμένου να χορηγηθεί άδεια επενδυτή κατ΄ άρθρο 20Β του Κώδικα Μετανάστευσης

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

ΔΕΕ: Χορήγηση διεθνούς προστασίας σε Παλαιστίνιους που τελούν ήδη υπό την προστασία οργάνωσης του ΟΗΕ και δίκαιο της ΕΕ


Με την πρόσφατη απόφαση του στην υπόθεση Alheto, το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε ότι Παλαιστίνιος στον οποίο έχει αναγνωρισθεί από την UNRWA καθεστώς πρόσφυγα δεν μπορεί να αποκτήσει καθεστώς πρόσφυγα εντός της Ένωσης, δυνάμει της οδηγίας 2013/32/ΕΕ, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, για όσο διάστημα χαίρει αποτελεσματικής προστασίας ή συνδρομής από την εν λόγω οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών.

Μπορεί να του χορηγηθεί άσυλο στην Ένωση μόνον εφόσον βρίσκεται σε προσωπική κατάσταση σοβαρής ανασφάλειας, έχει ζητήσει ματαίως τη βοήθεια της UNRWA και, λόγω καταστάσεων ανεξαρτήτων από τη θέλησή του, έχει υποχρεωθεί να εγκαταλείψει τη ζώνη επιχειρήσεων της UNRWA

Επιπλέον, δεδομένου ότι πρόκειται για αιτούντα άσυλο ο οποίος έχει εγκαταλείψει τη Λωρίδα της Γάζας, το Δικαστήριο διευκρινίζει τα ειδικά κριτήρια που ισχύουν για την εξέταση αιτήσεων ασύλου υποβαλλόμενων από Παλαιστινίους.

Ειδικότερα, τόσο η διοικητική ή οιονεί δικαστική αρχή που έχει οριστεί από το εν λόγω κράτος μέλος για την εξέταση τέτοιων αιτήσεων όσο και το δικαστήριο που κρίνει προσφυγή κατά της απόφασης που εκδίδει η αρχή αυτή οφείλουν να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, αν το πρόσωπο αυτό έχαιρε αποτελεσματικής προστασίας ή συνδρομής από την UNRWA στην Ιορδανία. Σε καταφατική περίπτωση, δεν μπορεί να χορηγηθεί άσυλο στο πρόσωπο αυτό εντός της Ένωσης. Δεν μπορεί να του χορηγηθεί ούτε επικουρική προστασία εντός της Ένωσης, αν δεν αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο αυτό τελεί σε προσωπική κατάσταση σοβαρής ανασφάλειας στην περιοχή του τόπου διαμονής του (εν προκειμένω, στη Λωρίδα της Γάζας) ή, σε αντίθετη περίπτωση, αν η Ιορδανία είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί την επανεισδοχή του στην επικράτειά της και να του αναγνωρίσει το δικαίωμα να διαμένει εκεί υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όσο διάστημα απαιτηθεί λόγω των κινδύνων που αντιμετωπίζει στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω . Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *