Trending
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΕ: Οικογενειακή επανένωση προσφύγων και μη τήρηση της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας από την παροχή διεθνούς προστασίαςΜε πρόσφατη απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσής αποφάνθηκε αναφορικά με την δυνατότητα απόρριψης αίτησης για οικογενειακή επανένωση βάσει των ευνοϊκότερων διατάξεων του κεφαλαίου V της οδηγίας 2003/86 για τα μέλη οικογένειας πρόσφυγα για τον λόγο και μόνον ότι δεν υποβλήθηκε εντός προθεσμίας τριών μηνών από την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα στον συντηρούντα.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 12, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/86 δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση που παρέχει τη δυνατότητα απορρίψεως αιτήσεως οικογενειακής επανενώσεως την οποία υποβάλλει μέλος της οικογένειας ενός πρόσφυγα, βάσει των ευνοϊκότερων διατάξεων για τους πρόσφυγες οι οποίες περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο V της οδηγίας αυτής, με την αιτιολογία ότι η ως άνω αίτηση υποβλήθηκε σε χρόνο πέραν των τριών μηνών μετά την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα στον συντηρούντα, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα υποβολής νέας αιτήσεως στο πλαίσιο άλλου καθεστώτος, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι η εν λόγω ρύθμιση:

  • προβλέπει ότι ένας τέτοιος λόγος απορρίψεως δεν μπορεί να προβάλλεται σε περιπτώσεις στις οποίες ειδικές περιστάσεις καθιστούν αντικειμενικά συγγνωστή την εκπρόθεσμη υποβολή της πρώτης αιτήσεως·
  • προβλέπει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πλήρως ενημερωθεί για τις συνέπειες της αποφάσεως περί απορρίψεως της πρώτης αιτήσεώς τους και για τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν για να προβάλουν αποτελεσματικά το δικαίωμά τους οικογενειακής επανενώσεως, και
  • εγγυάται ότι οι αναγνωρισμένοι ως πρόσφυγες συντηρούντες εξακολουθούν να απολαύουν των ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για την άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανενώσεως που έχουν εφαρμογή στους πρόσφυγες, οι οποίες εκτίθενται στα άρθρα 10 και 11 ή στο άρθρο 12, παράγραφος 2, της εν λόγω οδηγίας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

ΔΠρΑθ 4780/2018: Λόγοι δημοσιάς τάξης και Οδηγία για την οικογενειακή επανένωση8. Επειδή, από τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ, των διατάξεων του π.δ/τος 131/2006, του Ν. 4332/2015 και του Ν. 4251/2014, με τις οποίες έγινε μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της εν λόγω Οδηγίας συνάγεται ότι  προαπαιτούμενο στοιχείο κατά την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης και την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειας  του συντηρούντος είναι, μεταξύ άλλων, η μη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του μέλους.  Εξάλλου, η Διοίκηση, κατά τη διαμόρφωση της κρίσης της, στο πλαίσιο της άσκησης της διακριτικής της ευχέρειας (πρβλ. ΣτΕ 3816/2013 7μ., 715/2012, 4028/2011 7μ.), ως προς τη συνδρομή λόγου δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του μέλους της οικογένειας, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, οφείλει πριν αποφασίσει την ανάκληση ή τη μη ανανέωση της σχετικώς εκδοθείσας άδειας, να εκτιμήσει  αφενός μεν τη σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος που διεπράχθη και τους κινδύνους που προέρχονται από αυτό το άτομο, αφετέρου δε τον χαρακτήρα και τη σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών του μέλους της οικογένειας, τη διάρκεια διαμονής στο κράτος μέλος, καθώς και την ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής του, προκειμένου να αξιολογηθεί η συνολική του εικόνα.

[…] 12. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη ανακλητική πράξη, η Διοίκηση, κατά τη διαμόρφωση της κρίσης της, ως προς τη συνδρομή λόγου δημόσιας τάξης στο πρόσωπο της αιτούσας, στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο στην εγγραφή της στον ΕΚΑΝΑ και στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) από 16.2.2010 μέχρι 9.2.2020, λόγω προσκόμισης, κατά την είσοδο στη χώρα, πλαστής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής και στην συνακόλουθη απαγόρευση της εισόδου στη χώρα, χωρίς να εκτιμήσει, πριν από την έκδοσή της, κατά τα ήδη αναφερθέντα στη μείζονα σκέψη, αφενός μεν τη σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος που διεπράχθη και τους κινδύνους που προέρχονται από την αιτούσα, αφετέρου δε τον χαρακτήρα και τη σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών της, τη διάρκεια διαμονής στο κράτος μέλος, καθώς και την ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής της, προκειμένου να αξιολογηθεί η συνολική της εικόνα. Υπό τα δεδομένα αυτά, η προσβαλλόμενη πράξη παρίσταται μη νομίμως αιτιολογημένη και για το λόγο αυτό, ο οποίος βασίμως προβάλλεται, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου προβεί σε νέα, νόμιμη, κρίση. Κατόπιν αυτού, παρέλκει ως αλυσιτελής  η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως.

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΕ: Δουβλίνο ΙΙΙ και αίτημα επανεξέτασης αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης αιτούντος άσυλουΜε σημερινή του απόφαση το Τμήμα Μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη ότι κράτος μέλος που λαμβάνει αίτημα επανεξέτασης αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ», οφείλει, με πνεύμα καλόπιστης συνεργασίας, να απαντήσει στο τελευταίο αυτό αίτημα εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων.

Αν το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνθηκε το αίτημα επανεξέτασης δεν απαντήσει στο αίτημα εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δύο εβδομάδων, η πρόσθετη διαδικασία της επανεξέτασης περατώνεται οριστικά, με αποτέλεσμα το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση να πρέπει από την ημερομηνία λήξης της εν λόγω προθεσμίας να θεωρηθεί υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, εκτός αν διαθέτει ακόμη χρόνο για την υποβολή, εντός των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 21, παράγραφος 1, και του άρθρου 23, παράγραφος 2, του κανονισμού 604/2013, νέου αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

ΕγκΥΠΕΣ 14/2018: Παροχή οδηγιών για την ανάκληση αποφάσεων πολιτογράφησης ομογενών κατόχων ΕΔΤΟ λόγω αμφισβήτησης της ομογενειακής τους ιδιότητας


Με την παρούσα εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες για την ανάκληση αποφάσεων πολιτογράφησης ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) λόγω αμφισβήτησης της ομογενειακής τους ιδιότητας

Διαβάστε το πλήρες κείμενο


Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

ΕγκΥΜΕΠΟ 3/2018: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4540/2018Με την παρούσα εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των τροποποιήσεων που επήλθαν με το ν. 4540/2018

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο  

ΔΕΕ: Δεν αντίκειται στο ενωσιακό δίκαιο η απόρριψη αυτοτελούς άδειας διαμονής σε μέλος οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας λόγω αποτυχίας κοινωνικής ενσωματώσεωςΜε πρόσφατη απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσής διευκρίνισε ότι το άρθρο 15, παράγραφοι 1 και 4, της οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, όπως αυτή της κύριας δίκης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα απορρίψεως αιτήσεως για τη χορήγηση αυτόνομης άδειας διαμονής, υποβαλλόμενης από υπήκοο τρίτης χώρας που κατοικεί για πέντε και πλέον έτη στο έδαφος κράτους μέλους στο πλαίσιο οικογενειακής επανενώσεως, με την αιτιολογία ότι ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεικνύει ότι επέτυχε σε εξέταση περί κοινωνικής ενσωματώσεως που αφορά γνώση της γλώσσας και της κοινωνίας του κράτους μέλους αυτού, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρεώσεως επιτυχίας σε μια τέτοια εξέταση δεν βαίνουν πέραν του μέτρου που είναι αναγκαίο προς επίτευξη του σκοπού της ενσωματώσεως των υπηκόων τρίτων χωρών, πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

ΔΠρΑθ 2530/2018: Διάρρηξη βιοτικών δεσμών για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους[…] Ακολούθως, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της αιτούσας για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, με την αιτιολογία ότι αυτή δεν πληροί την οριζόντια προϋπόθεση της ύπαρξης δεσμών με τη χώρα, καθώς απουσίασε από την Ελλάδα για χρονικό διάστημα πέραν των δύο ετών από τη λήξη της τελευταίας άδειας διαμονής της στις 28.12.2013 έως την υποβολή της ως άνω αίτησής της στις 23.5.2016.

[…] όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4251/2014, ο δικαιολογητικός λόγος απουσίας από τη χώρα και διάρρηξης ή μη διατήρησης των δεσμών του αλλοδαπού με αυτήν είναι νομικά αδιάφορος. Για το λόγο αυτό, είναι απορριπτέος, ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος, ο λόγος ακύρωσης, κατά τον οποίο η απουσία της αιτούσας από τη χώρα οφείλεται στο ότι αυτή ανέλαβε να περιθάλπει κατ’ αποκλειστικότητα την πεθερά της στην Αλβανία, η οποία έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον, από το έτος 2012 έως το θάνατο της τελευταίας το έτος 2016, οπότε πλέον η αιτούσα επέστρεψε στην Ελλάδα.

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω. Υπεύθυνος Προάσπισης και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων, Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *