Trending
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΠρΑθ 963/2019 (ΠΠΚ): Απόφαση κράτησης αιτούντος διεθνή προστασία ανευ προηγούμενης εισήγησης της αρμόδιας Αρχής ΠαραλαβήςΟ Πρόεδρος του 19ου Τμήματος
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Κλήθηκε να εγκρίνει το αίτημα του μέτρου κράτησης του ..., υπηκόου Ιράν, ο οποίος κρατείται στη Νέα Αμυγδαλέζα Αττικής (Α’ Τομέας) δυνάμει της ... /12-06-2019 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Το αίτημα διαβιβάστηκε αρμοδίως στο Δικαστήριο με το ...έγγραφο του Τμήματος Επιστροφών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό [...]

Κρίνει ότι

η προαναφερόμενη .../12-06-2019 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής περί κράτησης του ως άνω υπηκόου Ιράν, είναι νόμιμη, παρά την έλλειψη εισήγησης του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Αμυγδαλέζας Αττικής περί συνέχισης της κράτησής του. Τούτο, διότι σε περίπτωση που η απόφαση κράτησης αιτούντος άσυλο λαμβάνεται διότι κρίνεται ότι η παρουσία του στη χώρα συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, όπως στην προκειμένη περίπτωση, δεν απαιτείται να προηγηθεί σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας Αρχής Παραλαβής (βλ. άρθρο 46 παρ.3 εδάφιο β’ του ν.4375/2016, Α-51 σε συνδυασμό με την παρ.2 περίπτωση δ’ του ίδιου άρθρου), καθόσον ο λόγος αυτός κράτησης σχετίζεται με την ανάγκη προστασίας της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης, που συνιστά έργο της αστυνομικής αρχής. Επιπροσθέτως, περιέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4375/2016, την αιτιολογημένη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι όροι κράτησής του.

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Σύγχρονοι προβληματισμοί για την ελληνική ιθαγένεια – Εθνικές λύσεις & Διεθνείς Εξελίξεις»Με αφορμή την έκδοση του έργου «ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ», υπό την επιμέλεια της κας Χρυσαφώς Τσούκα, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ,  η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:

«Σύγχρονοι προβληματισμοί για την ελληνική ιθαγένεια – Εθνικές λύσεις & Διεθνείς Εξελίξεις»

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, ώρα 18:00"
Αίθουσα «ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ», Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

Συντονιστής: Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος ε.τ. Συμβουλίου Επικρατείας
Ομιλητές:
Ισμήνη Κριάρη
, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου
Ηλίας Μάζος, Σύμβουλος Επικρατείας
Άγγελος Συρίγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου, Βουλευτής

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΕ: Απομάκρυνση μέλους οικογένειας πολίτη ΕΕ μετά την επιστροφή του πολίτη της Ένωσης στο κράτος μέλος του οποίου έχει την ιθαγένειαΤο άρθρο 15 της οδηγίας 2004/38 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι εφαρμόζεται επί απόφασης περί απομάκρυνσης υπηκόου τρίτου κράτους μέλους οικογένειας πολίτη ΕΕ για τον λόγο ότι αυτός δεν έχει πλέον δικαίωμα διαμονής βάσει της οδηγίας αυτής, σε περίπτωση όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, που ο/η σύζυγος πολίτης ΕΕ, επέστρεψε, στη συνέχεια, στο κράτος μέλος του οποίου έχει την ιθαγένεια.

Επομένως, οι σχετικές εγγυήσεις των άρθρων 30 (κοινοποίηση αποφάσεων) και 31 (διαδικαστικές εγγυήσεις) της οδηγίας 2004/38 ισχύουν σε περίπτωση έκδοσης μιας τέτοιας απόφασης απομάκρυνσης, ενώ σε μία τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στην εθνική επικράτεια στο μέλος της οικογένειας.


ΣτΠ: Τροποποίηση ΚΥΑ για την απόδοση ΑΜΚΑΤην τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ, στην κατεύθυνση της συμμόρφωσής της προς τις πρόνοιες του ενωσιακού δικαίου, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα πρόσβασης στην εργασία, ασφάλιση και υγεία των αιτούντων άσυλο, που δεν αντιμετωπίζονται με απλές εγκυκλίους, πρότεινε με επιστολή του ο Συνήγορος του Πολίτη κ. Ανδρέας Ποττάκης στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στους συναρμόδιους υπουργούς.

Ο κ. Ποττάκης ζήτησε  επίσης την άμεση επίλυση της πρόσβασης των ασυνόδευτων και μη ανηλίκων αλλοδαπών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επισημαίνοντας παράλληλα την πολυετή καθυστέρηση της έκδοσης της προβλεπόμενης κάρτας υγείας (ΚΥΠΑ).

Ο Συνήγορος του Πολίτη  αναμένει την ανταπόκριση της διοίκησης στις προτάσεις του.


Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕφΑθ 1537/2019: Αναπλήρωση τακτικού μέλους Επιτροπής Προσφυγών


6. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών ζητεί την ακύρωση της προσβαλλομένης αποφάσεως προβάλλοντας ότι αυτή είναι ακυρωτέα λόγω μη νομίμου συνθέσεως της Επιτροπής που την εξέδοσε. Ειδικότερα προβάλλει ότι στο σώμα της αποφάσεως αυτής αναφέρεται ότι το τακτικό μέλος ... αναπληρώνεται από το αναπληρωματικό μέλος ..., υποδεικνυόμενο από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, χωρίς όμως να προκύπτει ότι η αναπλήρωση αυτή οφείλεται σε κώλυμα, έλλειψη ή αντικατάσταση του τακτικού μέλους πριν από την λήξη της θητείας του, σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 6 και 14 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

7. Επειδή, ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως ερειδόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση. Τούτο διότι, εν προκειμένω δεν συντρέχει περίπτωση αντικαταστάσεως τακτικού μέλους της Επιτροπής πριν από την λήξη της θητείας του και αντικατάσταση αυτού, ώστε να απαιτείται βεβαίωση, επί της αποφάσεως, του λόγου εξ αιτίας του οποίου τούτο αντικαθίσταται, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνει ο αιτών, αλλά περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους της Επιτροπής και αναπληρώσεώς του νομίμως από το διορισθέν αναπληρωματικό μέλος. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η αναγραφή, επί της αποφάσεως, του λόγου απουσίας του τακτικού μέλους το οποίο αναπληρώνεται, αφού τέτοια μνεία δεν αξιώνουν ούτε οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ούτε οι ανάλογες της εφαρμοζομένης εν προκειμένω υπ΄ αριθμ. 3004/15.7.2016 Υπουργικής Αποφάσεως. Τέτοια πλημμέλεια θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηριχθεί μόνον στην περίπτωση αμφισβητήσεως της διαγραφόμενης από τις ως άνω νομικές διατάξεις διαδικασίας κλητεύσεως του αναπληρωματικού μέλους της εν λόγω Επιτροπής, η οποία όμως εν προκειμένω δεν αμφισβητείται από τον αιτούντα.

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ.1073077/2019: Απόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΜε το παρόν έγγραφο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την απόδοση Α.Μ.Κ.Α. σε πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα μας με σκοπό την εργασία, ως μισθωτοί ή ως αυτοαπασχολούμενοι.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Οι επικίνδυνες σχέσεις χρήματος και ιθαγένειας


Υποστηρίζεται ότι στο σύγχρονο περιβάλλον η σημασία της ιθαγένειας είναι μειωμένη έως και ανύπαρκτη. Η άποψη αυτή, ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ εκείνων που κατέχουν ήδη την ιδιότητα πλήρους μέλους στις αναπτυγμένες δυτικές κοινωνίες, μάλλον δεν έχει γίνει κατανοητή από τους ίδιους τους οικονομικά ασθενέστερους που εξακολουθούν να καταφθάνουν στις επικράτειες των ανεπτυγμένων κρατών. Φαίνεται ότι όλοι εκείνοι, που είναι πρόθυμοι να ρισκάρουν τη ζωή τους στην αναζήτηση της υπόσχεσης μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη ή την Αμερική, δεν έχουν αντιληφθεί τις «προφητείες» για την μειωμένη αξία της ιθαγένειας στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, για τα μέλη της οικονομικής ελίτ, που είναι πρόθυμα να δαπανήσουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να αποκτήσουν το διαβατήριο μιας νέας «πατρίδας». Το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη, καθώς στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον των άνισων ευκαιριών και της ελεγχόμενης κινητικότητας προσώπων και κεφαλαίων, όλα τα «διαβατήρια» δεν παρέχουν τις ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες. Ο επεκτατισμός της αγοράς έχει φτάσει λοιπόν να αγγίζει το ιερό και μέχρι πρότινος απαραβίαστο αγαθό της συμμετοχής σε μια πολιτική κοινότητα. Περισσότερα αινιγματική είναι η προθυμία των κυβερνήσεων, των δημοσίων διαχειριστών και θεματοφυλάκων της ιδιότητας του πολίτη, να συμμετάσχουν σε διαδικασίες που προσομοιάζουν –πολλές φορές αποτελούν επί της ουσίας- με «πώληση» της ιδιότητας του πολίτη έναντι ενός σεβαστού χρηματικού ποσού, υπό τη μορφή μετρητών ή τραπεζικού εμβάσματος.  

Όλοι γνωρίζουν ότι η μετανάστευση αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα πολιτικά ζητήματα της εποχής μας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μιας «περιοριστικής στροφής" πολιτικών αναφορικά με συνήθη ζητήματα στο πεδίο της μετανάστευσης και της πολιτογράφησης αλλοδαπών[1], όπως επί παραδείγματι των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται για την είσοδο για λόγους οικογενειακής επανένωσης ή διεθνούς προστασίας. Η κατάσταση, ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετική για την οικονομική ελίτ, η οποία μπορεί να παρακάμψει πολλές από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και όρους για την είσοδο και διαμονή στο κράτος υποδοχής, απλά «αγοράζοντας» την ίδια τη δυνατότητα συμμετοχής στην πολιτική κοινότητα του εν λόγω κράτους.

Βέβαια, η πολιτογράφηση αλλοδαπών, η διαδικασία δηλαδή αυτή με την οποία ένα μη μέλος μιας πολιτικής κοινότητας μετατρέπεται σε μέλος, πάντοτε διέθετε μια μοναδική «νομική αύρα», καθώς αποτελεί ίσως την πιο «πολιτικοποιημένη» πτυχή του δικαίου ιθαγενείας[2]. Πράγματι, αυτό που διακυβεύεται είναι η σημαντικότερη και πιο ευαίσθητη απόφαση που καλείται να λάβει κάθε πολιτική κοινότητα: πώς να καθορίσει ποιος ανήκει ή θα έπρεπε να ανήκει στον κύκλο των μελών της. Λίγοι, ωστόσο, έχουν σήμερα αντιληφθεί ότι οι κυβερνήσεις πλέον διευκολύνουν την ταχύτερη και ομαλότερη πρόσβαση στην ιθαγένεια για εκείνους που μπορούν να πληρώσουν. Όπως θα προσπαθήσω να αναδείξω στη σύντομη αυτή εισήγηση, μπορεί κανείς να αποκομίσει χρήσιμες και αποκαλυπτικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, απλά παρατηρώντας ποιος και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να έχει κατ’ αυτόν τον τρόπο ταχεία πρόσβαση στην ιθαγένεια.  

Ας δούμε τα ακόλουθα παραδείγματα. Πρόσφατα, η Κύπρος πρότεινε την χορήγηση της ιθαγένειάς της σε εύπορους ξένους επενδυτές εν είδει αποζημίωσης για τις απώλειες των καταθέσεών τους εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης.  Το 2012, η Πορτογαλία εισήγαγε τη δυνατότητα απόκτησης μιας ειδικής προνομιούχας άδειας παραμονής (“golden residence permit”) προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις και να τονώσει την αγορά ακινήτων. Η Ισπανία υιοθέτησε πρόσφατα ένα παρόμοιο σχέδιο. Στις 12 Νοεμβρίου 2013, η Μάλτα ενέκρινε τροποποιήσεις στο δίκαιο ιθαγένειας της, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν υπηκοότητα της έναντι ποσού  650.000€[3].  Σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε αυτά τα προγράμματα, πολλές από τις απαιτήσεις που ισχύουν συνήθως για εκείνους που αιτούνται την κτήση της ιθαγένειας μέσω πολιτογράφησης, όπως επί παραδείγματι η γλωσσική επάρκεια, παρατεταμένες περίοδοι προηγούμενης διαμονής στη χώρα ή η αποποίηση της προηγούμενης ιθαγένειας άμα τη λήψει της νέας, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση «επενδυτών», με τα κράτη να επιδίδονται σε έναν ιδιότυπο μεταξύ τους ανταγωνισμό, προκειμένου να προσελκύσουν ολοένα και περισσότερα μέλη της οικονομικής ελίτ. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, προσφέρει μια ταχύτατη (“fast track”) διαδικασία, που παρέχει στους ενδιαφερόμενους το δικαίωμα απόκτησης πενταετούς άδειας διαμονής, με δυνατότητα να ταξιδεύουν χωρίς βίζα εντός του ενιαίου χώρου Σένγκεν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και την πορτογαλική υπηκοότητα και, κατ’ επέκταση όλα τα οφέλη της ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ. Όλο αυτό, βέβαια, το πακέτο προσφέρεται έναντι εντός υψηλού τιμήματος: την πραγματοποίηση μιας επένδυσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ ή αγοράς ακίνητης περιουσίας αξίας 500.000 € ή τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πέραν αυτού, η μόνη υποχρέωση που επιβάλλεται σε εκείνον που αποκτά την συγκεκριμένη άδεια διαμονής είναι απλά να διαμείνει για 7 ημέρες στην Πορτογαλία κατά το πρώτο έτος ισχύος της άδειας και δεκατέσσερις ημέρες μέσα στα επόμενα χρόνια. Πραγματικά απορεί κανείς, πως συμβιβάζονται οι απαιτήσεις αυτές με το σκεπτικό του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στην υπόθεση υπόθεση Nottebohm, όπου κρίθηκε ως απαραίτητη για την αναγνώριση ως διεθνώς παραδεκτής της απονομής ιθαγένειας την ύπαρξη γνήσιου δεσμού (genuine link) μεταξύ κράτους ιθαγένειας και πολίτη[4].

Στη Μάλτα, οι επενδυτές θα αποκτούν την ιθαγένεια με υπουργική απόφαση εκδοθείσα κατά διακριτική ευχέρεια, με αποτέλεσμα η σχετική διαδικασία να καθίσταται αδιαφανής. Όπως έχουν καταστήσει σαφές κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οι σχετικές αιτήσεις θα τύχουν ταχείας εξέτασης, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης έναντι των λοιπών προσώπων που υποβάλλουν αίτηση πολιτογράφησης. Επιπλέον, τα ονόματα όσων αποκτήσουν την υπηκοότητα βάσει των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, δεν θα δημοσιοποιούνται, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο ποτέ να μάθει κανείς σε ποιους τελικά έχει παραχωρήσει η πολιτεία την ιθαγένεια της, το πολύτιμο δηλαδή αυτό κομμάτι της ψυχής κάθε πολιτικής κοινότητας. Η τελευταία αυτή διάταξη έχει προκαλέσει την οργή της αντιπολίτευσης, η οποία εκφράζει ανησυχίες ότι η μη δημοσιοποίηση της ταυτότητας όσων αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική κοινότητα αγοράζοντας κυριολεκτικά την ιθαγένεια της Μάλτας, επί της ουσίας ”στερεί από τους υπόλοιπους πολίτες το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιος είναι τελικά πολίτης της χώρας"[5]. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποσύρθηκε την ύστατη στιγμή, ωστόσο η βασική δομή του προγράμματος παραμένει ακέραιη: ταχεία και υπό ευνοϊκούς όρους πολιτογράφηση, «που επιτρέπει στον οποιοδήποτε να αγοράσει επί της ουσίας ένα διαβατήριο Μάλτας, χωρίς να χρειαστεί ποτέ να πατήσει το πόδι του στο έδαφος της χώρας». Πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας αντιτίθεται καταρχήν στην «πώληση» της ιθαγένειας και απορρίπτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς αυτό αποσυνδέει τη χορήγηση ιθαγένειας, τόσο από προηγούμενη διαμονή του ενδιαφερομένου στη Μάλτα όσο και από οποιουδήποτε όρους και προϋποθέσεις ύπαρξης δεσμών με τη χώρα και την κοινωνία.

Εκτός Ευρώπης, όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το διαβατήριο μιας νέας πατρίδας μπορούν να στραφούν προς την Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις (Saint Kitts and Nevis), όπου μπορεί κανείς να αγοράσει την ιθαγένεια είτε καταβάλλοντας εφ’ άπαξ το ποσό των 250.000 δολαρίων είτε επενδύοντας συνολικό ποσό 400.000 δολαρίων στην αγορά ακινήτων, με την σχετική πράξη πολιτογράφησης να εκδίδεται μέσα σε λίγους μόνο μήνες. Θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν την πιθανότητα της Κοινοπολιτείας της Δομινίκας (Commonwealth of Dominica) ή της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (Antigua and Barbuda), της τελευταίας σε μια αυξανόμενη λίστα χωρών που υιοθέτησαν προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές. Μολονότι, συνήθως ο νόμος απαιτεί σημαντικές περιόδους διαμονής για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν την ιθαγένεια των συγκεκριμένων χωρών μέσω πολιτογράφησης (δεκατέσσερα χρόνια στο Σεντ Κιτς και Νέβις, επτά χρόνια στην Κοινοπολιτεία της Ντομίνικα και στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, αντίστοιχα), η απαίτηση προγενέστερης διαμονής στη χώρα για τους επενδυτές μειώνεται σε μόνο επτά ημέρες -μια σύντομη εβδομάδα διακοπών κάτω από τον τροπικό ήλιο - ή ακόμα δεν απαιτείται καν για όσους επιθυμούν να αγοράσουν με “fast track” διαδικασίες το νέο τους διαβατήριο.

Η κτήση της ιθαγένειας βάσει των ως άνω ειδικών προγραμμάτων για επενδυτές, που μόλις περιγράφησαν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτών που θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ως προγράμματα «αγοράς διαβατηρίων» (“cash-for-passport programmes”). Τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν απαιτούν την ύπαρξη οποιουδήποτε δεσμού “nexi” μεταξύ κράτους και του προσώπου που αποκτά την ιθαγένεια. Το μόνο που απαιτείται είναι η παραμονή των κεφαλαίων του επενδυτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη χώρα. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να διακρίνονται από εκείνα τα πιο «παραδοσιακού χαρακτήρα» προγράμματα προσέλκυσης επενδυτών –προγράμματα που αποτελούν και αυτά αντικείμενο έντονης κριτικής- βάσει των οποίων παρέχεται μεν η δυνατότητα στους «αποδημούντες εκατομμυριούχους» (“migrant millionaires” για να δανειστώ τον κατάλληλο αυτό όρο κατά τον David Ley) να εισέλθουν στην επικράτεια ενός κράτους για το σκοπό πραγματοποίησης επενδύσεων, ωστόσο, στη συνέχεια θα πρέπει και αυτοί κατά το μάλλον ή ήττον να συμμορφωθούν με τις γενικές προϋποθέσεις διαμονής και πολιτογράφησης που ισχύουν για όλους τους αλλοδαπούς[6]. Τέτοια προγράμματα μπορεί κανείς να συναντήσει, μεταξύ άλλων, στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, το Χονγκ Κονγκ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τα δύο αυτά είδη προγραμμάτων για επενδυτές εγείρουν σοβαρά ηθικά διλήμματα. Εντούτοις, τα προγράμματά «αγοράς διαβατηρίων» (“cash-for-passport programmes”) είναι σαφώς πιο ακραία. Τα προγράμματα αυτά συνιστούν μία από τις πιο ανησυχητικές εξελίξεις στο πεδίο της ιθαγένειας του 21ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης νέων μορφών ανισότητας. Τα κράτη, εν αντιθέσει προς όσα προέβλεψαν ορισμένοι θεωρητικοί, εξακολουθούν να δημιουργούν και να επιδεινώνουν τις ανισότητες, μέσω επιλεκτικών μεταναστευτικών πολιτικών, οι οποίες από τη μία μεριά καθιστούν την συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας εύκολη για ορισμένους, ενώ από την άλλη εξαιρετικά δύσκολη για άλλους. Αυτή η νέα παγκόσμια πραγματικότητα αποκαλύπτει τεκτονικές πιέσεις, που υφίστανται στο παρασκήνιο, ενώ παράλληλα εισάγει νέα και επείγοντα διλήμματα σχετικά με την κλίμακα, το πεδίο εφαρμογής και τις σχέσεις μεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και κινητικότητας, ιδιότητας του πολίτη και (επιλεκτικής) ανοικτής κοινωνίας. Οι εξελίξεις αυτές έχουν, επίσης, σημαντικές επιπτώσεις στη μεταναστευτική πολιτική και νομοθεσία των κρατών, καθώς, μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων, τα όρια μεταξύ του κράτους και της αγοράς δοκιμάζονται συνεχώς, διαβρώνονται και εντέλει καθίστανται θολά.  

Αυτές οι περίπλοκες και «αχαρτογράφητες» αλληλεπιδράσεις μεταξύ κράτους και αγοράς, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνάς μου πάνω στις αναδυόμενες επιλεκτικές πολιτικές μετανάστευσης και προσέγγισης της ιθαγενείας ως αντικειμένου συναλλαγής μεταξύ κρατών και ιδιωτών[7]. Σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης ιθαγένειας ανήκουν μόνο κυρίαρχα κράτη. Οι κυβερνήσεις και μόνο οι κυβερνήσεις –όχι οι αγορές- μπορούν να εξασφαλίσουν και να διαθέσουν το πολύτιμο έννομο αγαθό της συμμετοχής στην πολιτική κοινότητα. Αλλά τι συμβαίνει όταν η λογική του κεφαλαίου και των αγορών διεισδύει σε αυτή την κλασσική έκφραση της κρατικής κυριαρχίας; Ο πολλαπλασιασμός αυτών των προγραμμάτων «αγοράς διαβατηρίων» συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα ακριβώς αυτού του φαινομένου. Το γεγονός αυτό επιβάλει την κριτική προσέγγιση μας, καθώς οι κυβερνήσεις που υιοθετούν τέτοια προγράμματα συχνά επικαλούνται το εθνικό τους συμφέρον, ενώ την ίδια στιγμή, παραδόξως, δημιουργούν επικίνδυνους δεσμούς μεταξύ χρήματος και πρόσβασης στην ιθαγένεια, ενδεχομένως εις βάρος του βασικού αγαθού της ισότιμης συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας, όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Οι εξελίξεις αυτές εγείρουν σημαντικά ηθικά και νομικά ζητήματα. Για ποιο λόγο επιλέγουν τα κράτη να θέσουν την ιθαγένεια τους προς πώληση; Και ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που δημιουργούν αυτού του είδους τα προγράμματα πολιτογράφησης για επενδυτές; Είναι το γεγονός ότι κάποιοι προηγούνται έναντι κάποιων άλλων κατά τη διαδικασία της πολιτογράφησης; Το ότι τίθεται ένα τίμημα για την απόκτηση της ιθαγένειας; Η διάβρωση του ιδίου του αγαθού της πολιτικής συμμετοχής; Ή, μήπως, όλα τα παραπάνω;

Αναμφίβολα, οι οπαδοί της ελεύθερης αγοράς θα υπερασπιστούν με ενθουσιασμό τα συγκεκριμένα προγράμματα, καθώς αυτά μας απελευθερώνουν από τα δεσμά του έθνους και των κοινών πολιτισμικών παραδόσεων και μας οδηγούν σε μια νέα παγκόσμια εποχή ανταγωνισμού και οικονομικών σχέσεων, όπου, όπως υποστήριξε ο νομπελίστας οικονομολόγος Gary Becker, ο μηχανισμός των τιμών θα υποκαταστήσει όλα εκείνα τα περίπλοκα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν τη νόμιμη είσοδο σε μια  πολιτική κοινότητα[8]. Όσο και αν θα ήθελε να το αρνηθεί ο Becker, τα προγράμματα αυτά αποπνέουν έναν «αέρα σκανδάλου», όχι μόνο εξαιτίας των συχνών κατηγοριών ότι διευκολύνουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τις απάτες[9], αλλά κυρίως λόγω κάτι πολύ βαθύτερου και σημαντικότερου. Η ιδιότητα του πολίτη, όπως την γνωρίζουμε (τουλάχιστον από τον Αριστοτέλη και έπειτα) συντίθεται από σχέσεις πολιτικού περιεχομένου. Ως εκ τούτου, αναμένεται να ανταποκρίνεται στην έννοια της συμμετοχής, συν-διακυβέρνησης, και σε έναν βαθμό αλληλεγγύης μεταξύ εκείνων που περιλαμβάνονται στην πολιτική κοινότητα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς αυτές οι αξίες θα μπορούσαν να διατηρηθούν υπό συνθήκες υπό τις οποίες τα μέλη και μη μέλη μας πολιτικής κοινότητας μπορούν να διακριθούν τελικά μόνο από την ικανότητά τους να πληρώσουν συγκεκριμένο χρηματικό αντίτιμο. Η έννοια ότι τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής συμμετοχής, μπορούν να αποτιμηθούν χρηματικά, δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Αυτό είναι που καθιστά τελικά βαθιά προβληματικά και απαράδεκτα τα συγκεκριμένα προγράμματα κτήσης ιθαγένειας από επενδυτές, ακόμα και αν στην πράξη αφορούν μόνο έναν πολύ περιορισμένο αριθμό προσώπων ετησίως, που έχει την οικονομική δυνατότητα να συμμετάσχει σε αυτά. Η πώληση και ανταλλαγή της ιδιότητας του πολίτη, ακόμη και αν αρχικά απευθυνόταν σε έναν μικρό αριθμό προσώπων που ανήκουν στην οικονομική ελίτ, εντούτοις στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα, τόσο σε επίπεδο δικαίου όσο και κοινωνικής ηθικής, ποιους αντιμετωπίζει το σύγχρονο φιλικά προσκείμενο προς τις αγορές κράτος ως προτεραιότητα στον τομέα της μεταναστευτικής του πολιτικής και ποιους «εποφθαλμιά» ως μελλοντικούς πολίτες. Αυτή η συμπεριφορά των κρατών, η σαφώς διαμορφωμένη με όρους αγοράς, καταδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί γύρω από το ζήτημα της ιθαγένειας και υποδεικνύει την μελλοντική κατεύθυνση την οποία πιθανόν να πάρει.

Παρόλο που οι οικονομολόγοι θα σπεύσουν να επισημάνουν ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή εσόδων για τα κράτη, εντούτοις το γεγονός αυτό δεν επαρκεί προκειμένου να υποστηρίζει κανείς την υιοθέτηση τέτοιων προγραμμάτων. Η επιθυμία για αύξηση των δημοσίων εσόδων μπορεί, εμπειρικά, να εξηγήσει γιατί ορισμένα κράτη επιλέγουν να προσφέρουν τέτοια προγράμματα. Από κανονιστική, όμως, άποψη, μια τέτοια ανταλλαγή απειλεί να αλλοιώσει το ίδιο το αγαθό που τίθεται προς πώληση: αυτό που αλλάζει όταν θέτει κανείς την ιδιότητα του πολίτη προς πώληση δεν είναι μόνο η τιμή αυτής αλλά και το ίδιο το ουσιαστικό της περιεχόμενο. Καθώς τα προγράμματα αυτά διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στις πολιτικές γύρω από τη μετανάστευση και την ιθαγένεια, είναι επίσης πιθανό, σταδιακά να αναδιαμορφώσουν την ίδια την ιδιότητα του μέλους μια πολιτικής κοινότητας. Η εμπιστοσύνη σε ένα μηχανισμό τιμών και μόνο, αποκλειομένων όλων των λοιπών σημαντικών στοιχείων, όχι μόνο θα αποτρέψει τη συντριπτική πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού από το να αποκτήσει κάποτε τη δυνατότητα πρόσβασης στην ιθαγένεια στις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, αλλά μπορεί να οδηγήσει, λογικά με τρόπο απαγωγικό και σταδιακά μέσα στο χρόνο, στη διαμόρφωση ενός κόσμου όπου όλα τα μέλη της πολιτικής κοινότητας θα πρέπει να καταβάλουν αντίτιμο για τη συμμετοχή σε αυτήν άλλως θα κινδυνεύουν να μείνουν στο περιθώριο[10].

 Αρκετοί μελετητές έχουν επιχειρήσει να σκιαγραφήσουν πως μπορεί να μοιάζει ο κόσμος μας στην περίπτωση που οι όροι που διέπουν την πρόσβαση και τη συμμετοχή στη πολιτική ζωή της κοινότητας καθορίζονται από την αγορά και όχι το κράτος. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά μία μελέτη, «[α]ν θεωρήσουμε ότι βασικά στοιχεία της πολιτικής συμμετοχής σε μια κοινότητα είναι η προστασία των μελών της και η συμμετοχή τους στις δομές διακυβέρνησης αυτής, τότε η προσφορά και ζήτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη θα μπορούσε να περιστραφεί ακριβώς γύρω από αυτά τα βασικά στοιχεία. Πράγματι, η προσφορά ολοένα και ευρύτερων «παροχών» θα αποτελέσει τη βάση για τη διαφοροποίηση με όρους μάρκετινγκ του ιδίου του προϊόντος (product differentiation[11]) της ιδιότητας του πολίτη[12]. Η έννοια αυτή "διαφοροποίηση των προϊόντων" πρέπει να σημειωθεί, ότι αποτελεί έναν ευφημισμό για την παροχή τελικώς ολοένα και μικρότερων δικαιωμάτων και υπηρεσιών έναντι, υποτίθεται, χαμηλότερου τιμήματος[13]. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να ξεχάσει κανείς την έννοια της ιδιότητας του πολίτη ως ισότιμης συμμετοχής στην πολιτική κοινότητα, που αποκτήθηκε με τόσο κόπο. Εν απουσία αυτής, οι κανόνες της προσφοράς και ζήτησης και μηχανισμοί πλειοδοτικού χαρακτήρα, θα κληθούν να αντικαταστήσουν (κατά ατελή ωστόσο τρόπο) τις δημοκρατικές και συλλογικές διαδικασίες λήψης κρίσιμων αποφάσεων όπως το τι σημαίνει τελικά να ανήκει κανείς σε μια πολιτική κοινότητα, πως μπορεί να αποκτήσει κανείς την ιδιότητα του μέλους αυτής και υπό ποιες προϋποθέσεις;  

Ακόμη και οι ίδιοι οι ένθερμοι υποστηρικτές της προσέγγισης της ιθαγένειας με όρους αγοράς αντιλαμβάνονται ότι οι απόψεις τους συναντούν δυσκολίες να πείσουν. Ο Becker, επί παραδείγματι, παραδέχεται ότι «οι άνθρωποι αντιτίθενται στην προσέγγιση της ιδιότητας του πολίτη με όρους αγοράς, διότι, όπως υποστηρίζουν, «η ιθαγένεια δεν πρέπει να είναι προς πώληση»[14], κάτι που φαίνεται να αποτελεί βαθιά ριζωμένη πεποίθηση στην συνείδηση της πολιτικής κοινότητας. Όπως προκύπτει από πρόσφατες συζητήσεις γύρω από τα συγκεκριμένα προγράμματα κτήσης ιθαγένειας από επενδυτές, οι περισσότεροι διατηρούν ισχυρές επιφυλάξεις αναφορικά με την χρηματική αποτίμηση της ιδιότητας του πολίτη[15]. Οι λόγοι ποικίλουν. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η προσέγγιση αυτή της ιθαγένειας με οικονομικούς όρους μπορεί να επιφέρει ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στην θεώρηση εκείνη της ιδιότητας του πολίτη που βασίζεται σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και κοινής ευθύνης και μπορεί να οδηγήσει στην ταύτιση της πολιτικής και της ηθικής με την οικονομία. Μπορεί, επίσης, να υπονομεύσει τους δεσμούς μεταξύ των μελών της πολιτικής κοινότητας, δεσμοί οι οποίοι στηρίζονται στην κοινωνική συνδημιουργία, την αλληλεγγύη ακόμα και την πραγματοποίηση κοινών θυσιών σε στιγμές ανάγκης. Επιπλέον η ιδιότητα του πολίτη αφορά, μεταξύ άλλων, στη λήψη συλλογικών αποφάσεων και την μετουσίωση αυτών των αποφάσεων σε δεσμευτικές υποχρεώσεις, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πολιτικού σχεδίου, το οποίο εκτείνεται πέρα από τη διάρκεια ζωής της εκάστοτε γενιάς των μελών της πολιτικής κοινότητας. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθεί υπό το καθεστώς στρατηγικών συναλλαγών, σύμφωνα με το οποία «ο πλούτος μπορεί να αγοράζει την ιδιότητα συμμετοχής στην πολιτική κοινότητα». Μετατρέποντας κανείς την ιθαγένεια, σε ένα εμπορεύσιμο προϊόν, αντιτίθεται στην «σύνθετη (κοινωνική) ισότητα»[16], σύμφωνα με την οποία τα αγαθά από τη μία σφαίρα της κοινωνικής ζωής (στην προκείμενη περίπτωση ο πλούτος) δεν πρέπει να παρεισφρέουν σε άλλους τομείς της κοινωνίας (σε αυτή την περίπτωση, στην δυνατότητα συμμετοχής στην πολιτική κοινότητα)[17]. Το γεγονός αυτό καθιστά την ιδέα της πώλησης της ιδιότητας του πολίτη «αποκρουστική» σε όποιον αντιτίθεται στον τελικό θρίαμβο της οικονομίας έναντι της πολιτικής, στην υποβίβαση του δημόσιου βίου και της ηθικής σε απλές συναλλαγές οικονομικού περιεχομένου και στην ιδέα ότι οι «αγορές» καταλαμβάνουν την πλήρη έκταση της ίδιας της ανθρώπινης αξίας[18].
Μια άλλη σειρά ανησυχιών αφορά στην υπερεθνική διάσταση της ίδιας της ιδιότητας του πολίτη, όπως επί παραδείγματι στην περίπτωση της λεγόμενης «ευρωπαϊκής ιθαγένειας», η οποία είναι παράγωγη της εθνικής ιθαγένειας του εκάστοτε κράτους μέλους. Οι πρωτοβουλίες αυτές κρατών μελών που αποφασίζουν να θέσουν προς «πώληση» την εθνική τους ιθαγένεια επηρεάζουν έμμεσα την υπερεθνική ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης, την οποία απολαμβάνουν από κοινού με τα άλλα κράτη μέλη. Ωστόσο, τα κράτη αυτά μπορεί να αντιτίθενται τα ίδια σε μια τέτοιου είδους εμπορευματοποίηση της κοινής «ευρωπαϊκής ιθαγένειας». Υπάρχουν επίσης περίπλοκα ζητήματα σχετικά με το προς ποιους (πέρα των δικών της πολιτών) οφείλει να δικαιολογήσει η εκάστοτε κυβέρνηση να αιτιολογήσει την υιοθέτηση τέτοιων επιλεκτικών πολιτικών εισδοχής και πολιτογράφησης. Απαιτείται να δικαιολογήσει την απόφασή της προς τα άλλα κράτη μέλη; Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Σε εκείνους που θα μπορούσαν καταρχήν να εισέλθουν και διαμείνουν στη χώρα μέσω των συνήθων «διαύλων» νόμιμης μετανάστευσης (π.χ. για λόγους οικογενειακής επανένωσης, εργασίας ή ανθρωπιστικούς λόγους), εντούτοις δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν προκειμένου να εξασφαλίσουν τα πλεονεκτήματα που αποκτούν οι κάτοχοι των «χρυσών» αυτών διαβατηρίων; Από παγκόσμια οπτική, τα προγράμματα αυτά επιδεινώνουν σαφώς προϋπάρχουσες ανισότητες αντί να αμβλύνουν αυτές. Μήπως θα πρέπει, λοιπόν, να έχουν λόγο και οι λαοί των χωρών καταγωγής των επενδυτών, χωρών που κατά τεκμήριο βρίσκονται σε χαμηλό στάδιο οικονομικής ανάπτυξης σε σχέση προς τις αναπτυγμένες χώρες προορισμού; Ή μήπως, υπό ευρύτερη έννοια, θα πρέπει να έχουν λόγοι και όλοι εκείνοι που μπορεί να επηρεαστούν κατά άδικο και αυθαίρετο τρόπο από τις συγκεκριμένες πολιτικές[19]; Και τι γίνεται με τους μετανάστες που έχουν ήδη εγκατασταθεί στη συγκεκριμένη χώρα, οι οποίοι όχι μόνο δεν μπορούν να επωφεληθούν από τα προγράμματα αυτά πολιτογράφησης που δεν απαιτούν οποιαδήποτε γνώση ή εξοικείωση με τις πολιτικές δομές, τους κύριους πολιτικούς θεσμούς, την ιστορία ή τη γλώσσα της χώρας, αντίθετα, υπόκεινται σε ολοένα και πιο περιοριστικούς και απαιτητικούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης και ενσωμάτωσης στη χώρα προορισμού; Εφόσον η ένταξη και η ενσωμάτωση στη χώρα προορισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική αναγνώριση από το κράτος της δυνατότητας συμμετοχής στην πολιτική κοινότητα, μέσω της υιοθέτησης ολοένα και πιο περιοριστικών διαδικασιών και δοκιμασιών για την πολιτογράφηση αλλοδαπών, τότε πως είναι δυνατό αυτό να συμβαίνει μόνο σε ορισμένους και όχι σε άλλους αλλοδαπούς;

Σε τελική ανάλυση, δεν υπάρχει οποιαδήποτε λογική σύνδεση μεταξύ της κατάθεσης ενός χρηματικού ποσού ή πραγματοποίησης ενός τραπεζικού εμβάσματος και της ιδιότητας του μέλους μιας πολιτικής κοινότητας, ιδιότητας που αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη και ενθάρρυνση δεσμών συμμετοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της. Υπό την έννοια αυτή, η πώληση της ιδιότητας του πολίτη, όσο προσεκτικά και αν ρυθμίζεται και υλοποιείται στην πράξη, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απαγορεύεται. Σε ένα όχι πολύ μακρινό δυστοπικό μέλλον, μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις, όπου το μέγεθος της οικονομικής ευρωστίας, και μόνο αυτό, να αποτελεί το κριτήριο για την επιλογή μεταξύ καταλλήλων και ακατάλληλων υποψηφίων για της είσοδο, διαμονή στη χώρα προορισμού και, ενδεχομένως, για την κτήση της ιδιότητας του πολίτη. Αυτού του είδους οι συναλλαγές, όπως επισημαίνουν συνήθως οι νομικοί και οι πολιτικοί φιλόσοφοι, ευτελίζουν την ίδια την ιδιότητα του πολίτη: η αντίληψη της ιθαγένειας ως αντικειμένου συναλλαγής "αμαυρώνει", "υποβαθμίζει", "διαφθείρει" (σε ηθικό επίπεδο) την αξία του ιδίου του αγαθού της πολιτικής συμμετοχής. Στο ίδιο πνεύμα θα μπορούσαμε να σημειώσουμε, επίσης, ότι τα προγράμματα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την ίδια τη φύση της ιδιότητας του πολίτη και τους κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζονται για την συμμετοχή στην πολιτική κοινότητα[20].

Όπως έχουν ήδη επισημάνει επικριτές αυτού του είδους της «εμπορευματοποίησης» της ιδιότητας του πολίτη[21], το πρόβλημα δεν είναι ότι το αντίτιμο των 650.000 € είναι πολύ υψηλό ή χαμηλό, αλλά το γεγονός ότι η ίδια η ιδιότητα του πολίτη τίθεται προς πώληση, ανεξάρτητα ποιο είναι το αντίτιμο. Τούτο διότι, το γεγονός αυτό επιφέρει σημαντικές συνέπειες στις μη οικονομικού περιεχομένου σχέσεις που αναπτύσσονται σε μια πολιτική κοινότητα, διαβρώνοντας τους δεσμούς που συνδέουν τα μέλη και μεταβάλλοντας την ίδια την αντίληψη του τι σημαίνει να ανήκει κανείς σε μια πολιτική κοινότητα. Για τους ίδιους, λοιπόν, λόγους για τους οποίους υποστηρίζω ότι κρίσιμο για την χορήγηση της ιθαγένειας δεν θα πρέπει να είναι το τυχαίο (και σε ένα βαθμό αυθαίρετο) γεγονός της γέννησης σε έναν τόπο[22], ακριβώς γι’ αυτούς του λόγους θα πρέπει να αντιτίθεται κανείς, με ακόμη μεγαλύτερο σθένος, στην ιδέα ότι τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν «την αγάπη για μια πατρίδα» ή να εξασφαλίζουν την ιδιότητα του πολίτη. 

Εάν οι κυβερνήσεις και οι ακτιβιστές ακούν, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τα προειδοποιητικά αυτά σημάδια. Το ιδανικό της ισότιμης συμμετοχής στην πολιτική κοινότητα έχει υποστεί πολλές ρωγμές κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Άλλωστε, αποτελούσε πάντοτε περισσότερο φιλοδοξία παρά πραγματικότητα. Ωστόσο, οι επικίνδυνες και ολοένα και συχνότερες διασυνδέσεις μεταξύ χρήματος και πρόσβαση στην συμμετοχή στην πολιτική κοινότητα, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στις οικονομικές, μερκαντιλιστικού χαρακτήρα[23], αντιλήψεις γύρω από την ιδιότητα του πολίτη, οι οποίες έχουν αποτελέσει τη βάση για την υιοθέτηση των ειδικών αυτών προγραμμάτων πολιτογράφησης επενδυτών απειλούν όχι μόνο την εφαρμογή αλλά και το ίδιο το ιδανικό της ιδιότητας του πολίτη. Φλερτάροντας με την οικονομική ελίτ μέσω της χαλάρωσης των τυπικών όρων και προϋποθέσεων εισδοχής και πολιτογράφησης, τα κράτη μπορούν μεν να γεμίσουν βραχυπρόθεσμα τα ταμεία τους, ωστόσο, μακροπρόθεσμα κινδυνεύουν να ευτελίσουν κάτι πολύ πιο σημαντικό: την ίδια την ιδιότητα του πολίτη.

Ayelet Shachar, Professor of Law, (former) Canada Research Chair in Citizenship and Multiculturalism, University of Toronto Faculty of Law

(Επιμέλεια – απόδοση στα ελληνικά Στάθης Πουλαράκης) 


* Τα κείμενα τρίτων προσώπων που φιλοξενούνται στη στήλη «Απόψεις» του Immigration.gr δημοσιεύονται αυτούσια και απηχούν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι του ιστολογίου ή του διαχειριστή του.
[1] Joppke, Christian (2007), ‘Beyond National Models: Civic Integration Policies for Immigrants in Western Europe,’ West European Politics, 30: 1-22, Orgad, Liav (2010), ‘Illiberal Liberalism: Cultural Reflections on Migration and Access to Citizenship in Europe’, American Journal of Comparative Law, 58: 53-106.
[2] Bauböck, Rainer and Sara Wallace Goodman (2010), Naturalisation, EUDO Citizenship Policy Brief No. 2: 1
[3] Σημ. μεταφραστή: Στις 12.11.2013 η Μάλτα ενέκρινε τροποποιήσεις στο δίκαιο ιθαγένειας της, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν υπηκοότητα έναντι ποσού  650.000€. Μετά από σφοδρές αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μάλτα αναγκάστηκε να τροποποιήσει το πρόγραμμα, προβλέποντας ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν διαμείνει επί ένα έτος στη χώρα και να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ύψους 1,15 εκατομμυρίων ευρώ.
[4]  Σημ. μεταφραστή: η συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε στην αναγνώριση διπλής ιθαγένειας (η μία εκ των οποίων αποκτήθηκε με πολιτογράφηση) και ιδίως εάν ο Nottebohm -γερμανός υπήκοος πολιτογραφηθείς το 1939 ως υπήκοος του Λιχτενστάιν και κατοίκων στη Γουατεμάλα, όπου και απέκτησε μεγάλη περιουσία- εδικαιούτο να τύχει της διπλωματικής προστασίας του Λιχτενστάιν. Τούτο, διότι, η Γουατεμάλα είχε λάβει μέτρα κατά της περιουσίας του, όπως και έναντι όλων των άλλων γερμανών υπηκόων, λόγω του πολέμου, απαλλοτριώνοντας ουσιαστικά την περιουσία του. Παρά το γεγονός ότι, το Δικαστήριο έκρινε ότι καθορισμός τόσο των ουσιαστικών όρων και προϋποθέσεων όσο και της διαδικασίας κτήσης της ιθαγένειας με πολιτογράφηση αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα του εκάστοτε κράτους, εντούτοις, έκρινε ως απαραίτητη την ύπαρξη γνήσιου δεσμού (genuine link) μεταξύ κράτους ιθαγένειας και πολίτη για την αναγνώριση ως διεθνώς παραδεκτής της απονομής ιθαγένειας, γεγονός που δεν συνέτρεχε κατά την άποψη του Δικαστηρίου στη συγκεκριμένη υπόθεση και απέρριψε την σχετική προσφυγή κατά της Γουατεμάλας.
[5] Malta Today (2013), ‘Opposition Proposes Change of Name to Individual Donor Programme’ http://m.maltatoday.com.mt/newsdetails/news/national/Opposition-proposes-change-of-name-to-individual-donor-programme-20131109.
[6] Dzankic, Jelena (2012), ‘The Pros and Cons of Ius Pecuniae: Investor Citizenship in Comparative Perspective’, EUI Working Papers, RSCAS 2012/14.
[7] Shachar, Ayelet (2006), ‘The Global Race for Talent: Highly Skilled Migrants and Competitive Immigration Regimes’, NYU Law Review, 81 (2006): 148-206, της ιδίας, (forthcoming), Olympic Citizenship: Migration and the Global Race for Talent. Oxford: Oxford University Press.
[8] Becker, Gary (1992), ‘An Open Door for Immigrants – the Auction,’ Wall Street Journal, Oct. 14, 1992, A1.
[9] The Economist (2013), ‘Selling Citizenship: Papers Please’, Sept. 28, 2013.
[10] Spiro, Peter J. (2008), Beyond Citizenship: American Identity After Globalization. Oxford: Oxford University Press.
[11] Σημ. μεταφραστή: Στα οικονομικά και ειδικότερα στο μάρκετινγκ ως product differentiation ή εν συντομία differentiation (διαφοροποίηση) ονομάζεται η διαδικασία μέσω της οποίας ένα προϊόν ή υπηρεσία διακρίνεται από άλλα/ες, ώστε να καταστεί ελκυστικότερο σε μια συγκεκριμένη αγορά-στόχο.
[12]Downes, Daniel M. and Richard Janda (1998), ‘Virtual Citizenship’, Canadian Journal of Law and Society, 13: 27-61: 55.
[13] Jordan, Bill & Frank Düvell (2003), Migration: The Boundaries of Equality and Justice. Cambridge: Polity Press.
[14] Becker, Gary (1992), ‘An Open Door for Immigrants – the Auction,’ ό.π., A1.
[15] Borna, Shaheen and James M. Stearns (2002), ‘The Ethics and Efficacy of Selling National Citizenship’, Journal of Business Ethics, 37: 193-207: 197.
[16] Σημ. μεταφραστή: Η έννοια της «σύνθετης ισότητας», αποτελεί μία θεωρητική αρχή της διανεμητικής δικαιοσύνης, την οποία εισήγαγε ο Michael Walzer στο κλασσικό έργο του «Σφαίρες της δικαιοσύνης». Σύμφωνα με την συγκεκριμένη αρχή, οι ανισότητες μεταξύ των διαφόρων σφαιρών της κοινωνίας, δεν πρέπει να παρεισφρέουν σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής.
[17] Walzer, Michael (1983), Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. New York: Basic Books.
[18] Βλ. σχετικά Radin, Margaret J. (1987), ‘Market-Inalienability’, Harvard Law Review, 100: 1849-1937, Sunstein, Cass R. (1997), ‘Incommensurability and Kinds of Valuation: Some Applications in Law’, in Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason, Ruth Chang ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, Sandel, Michael J. (2013), What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. New York: Farrar, Straus and Giroux.
[19] Goodin, Robert (2007), ‘Enfranchising All Affected Interests, and Its Alternatives.” Philosophy and Public Affairs, 35: 40-68.
[20]  Sandel, Michael J. (2013), What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets, ό.π.,113.
[21] Cohen, I. Glenn (2003), ‘The Price of Everything, the Value of Nothing: Reframing the Commodification Debate’, Harvard Law Review, 117: 689-710.
[22] Σημ. μεταφραστή: Η Shachar στα έργα της υποστηρίζει την αναγκαιότητα απαγκίστρωσης από τις παραδοσιακές έννοιες του δικαίου του αίματος και του εδάφους για τον καθορισμό της ιθαγένειας ενός προσώπου και οριοθέτησης αυτής κατά το πρότυπο ενός ius nexi, όπου καθοριστικό στοιχείο αποτελεί η παρουσία σε συγκεκριμένο τόπο και οι συμβιωτικές σχέσεις που αναπτύσσονται στη σφαίρα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Έτσι, ο δεσμός που δημιουργείται ανάμεσα στο άτομο και την πολιτική κοινότητα θα αποτελεί πλέον προϊόν αυτοκαθορισμού και όχι μιας σχέσης που κληρονομείται εξαιτίας του τυχαίου γεγονότος της γέννησης σε ένα ορισμένο τόπο ή από συγκεκριμένους γονείς. Βλ. Shachar, Ayelet (2009), The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality. Cambridge, MA: Harvard University Press, Shachar, Ayelet (2011), ‘Earned Citizenship: Property Lessons for Immigration Reform’, Yale Journal of Law & the Humanities, 23: 110-158.
[23] Σημ. μεταφραστή: Με τον όρο Εμποροκρατία, ή Εμποροκρατισμός, ή Εμποροκρατικό σύστημα, ή ακόμα και Μερκαντιλισμός εκ του αγγλικού διεθνούς σήμερα όρου "Mercantilism" χαρακτηρίζεται γενικά το οικονομικό σύστημα που πολλές φορές φέρεται να ταυτίζει τον πλούτο με το χρήμα.

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΠρΑθ 930/2019: Σύμφωνη με το Σύνταγμα η απαίτηση ενός ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης ως προϋπόθεση για την ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπών8. Επειδή, τέλος, ο αιτών προβάλλει ότι η ρύθμιση του άρθρου 15 του ν. 3386/2005, οι διατάξεις του οποίου ορίζουν την απαίτηση ενός ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης ως προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας διαμονής, καθώς και η εκδοθείσα υπό το άρθρο 90 του ως άνω νόμου κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζεται ως ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης οι 300 ημέρες, αντίκεινται στο άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος, διότι τίθεται δυσανάλογος περιορισμός στην ελεύθερη συμμετοχή στην οικονομική ζωή της Χώρας, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας. Ο λόγος αυτός παρίσταται αβάσιμος, διότι η άνευ ετέρου ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας συγκεκριμένου τύπου δεν αποτελεί περιεχόμενο ατομικού δικαιώματος (πρβλ. ΣτΕ 4871/2012, 1012/2011 κ.α.). Και ο λόγος ακύρωσης, ότι ο καθορισμός με την κοινή υπουργική απόφαση ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης, ήτοι των 300 ημερών, αντίκειται, ομοίως, στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος είναι, επίσης, απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι ο νομοθέτης δεν εμποδίζεται να θεσπίζει ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής για τους υπηκόους τρίτης χώρας, αποβλέποντας σε θεμιτούς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος . Εν προκειμένω, το ως άνω όριο των 300 ημερών ασφάλισης σε συνδυασμό με τις λοιπές ρυθμίσεις του νόμου για την ανανέωση αυτού του τύπου άδειας διαμονής στη χώρα (εξαρτημένη εργασία), αποβλέπει σε θεμιτό σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος συνίσταται στο κυριαρχικό δικαίωμα της Ελληνικής Πολιτείας, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της, να ελέγχει την είσοδο, εγκατάσταση, εργασία κατά κλάδο δραστηριότητας και παραμονή των αλλοδαπών σε αυτή (ΣτΕ 2107, 5029/2012), ενώ, επιβάλλουσες στους αλλοδαπούς την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους ορισμούς (απασχόληση για συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας ή δικαιολογημένη μειωμένη απασχόληση) των αδειών διαμονής αυτού του τύπου, οι εν λόγω διατάξεις δεν υπερβαίνουν – και μάλιστα προδήλως- το κατά την κοινή πείρα αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών αυτών ούτε παρίστανται απρόσφορες προς τούτο (ΣτΕ 715/2015, 1803/2016).

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Ανεξάρτητες Επιτροπών Προσφυγών: Η σημερινή κατάσταση και προτάσεις για μία δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία στον δεύτερο βαθμόΟι Επιτροπές Προσφυγών του προεδρικού διατάγματος (π.δ.) 114/2010  αποτέλεσαν την πρώτη σοβαρή προσπάθεια αντιμετώπισης των σύνθετων και χρόνιων προβλημάτων της ελληνικής διοίκησης ως προς τη διαδικασία διεθνούς προστασίας και την τρίτη προσπάθεια ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας 85/2005 που έθετε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα για τις διαδικασίες ασύλου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαν προηγηθεί τα εξαιρετικά προβληματικά π.δ. 90/2008[1] και 81/2009[2] που καταργήθηκαν με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις από το π.δ. 114/2010. Παράλληλα, οι Επιτροπές αποτέλεσαν μία μεταβατική λύση προς μία νέα μόνιμη διαδικασία διεθνούς προστασίας, την οποία συνέθεσαν  η νέα Υπηρεσία Ασύλου και η Αρχή Προσφυγών που  θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 3907/2011 και ξεκίνησαν να λειτουργούν τον Ιούνιο 2013[3].

Οι αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις στις Επιτροπές Προσφυγών

Οι Επιτροπές Προσφυγών έγιναν και γίνονται αντικείμενο παρεμβάσεων από τις κυβερνήσεις με διαφόρους τρόπους κατά το παρελθόν, τόσο το 2014 όσο και το 2016 με τις  αλλεπάλληλες αλλαγές στις συνθέσεις των επιτροπών, δυστυχώς όχι πάντα με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους και την εμπέδωση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής διαδικασίας, όπως απαιτεί το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο αλλά για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων.

Πριν λίγες μέρες επιχειρείται μία νέα, διαλυτική, αυτή τη φορά, παρέμβαση στη λειτουργία των Επιτροπών Προσφυγών: στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το προσφυγικό ζήτημα[4] προβλέπεται η «κατάργηση του δεύτερου βαθμού εξέτασης προσφυγών με στόχο – σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης χορήγησης ασύλου – να προχωρά άμεσα η διαδικασία επιστροφής του αιτούντος στη χώρα από την οποία προήλθε. Πάντα με σεβασμό στο κοινοτικό κεκτημένο και για την πλήρη εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας». Όπως έχω γράψει και αλλού[5], η κατάργηση των Επιτροπών Προσφυγών με παράλληλο σεβασμό στο κοινοτικό κεκτημένο είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους, γι’ αυτό η εν λόγω κατάργηση είναι παράνομη αφού το κοινοτικό κεκτημένο απαιτεί α) ανεξάρτητο από το κράτος δεύτερο βαθμό ασύλου, β) εξέταση και στον δεύτερο βαθμό της ουσίας της αίτησης διεθνούς προστασίας γ) δωρεάν νομική βοήθεια στους αλλοδαπούς και δ) αυτόματη αναστολή της απέλασης με την κατάθεση της προσφυγής (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις). Η κυβέρνηση δεν έχει προετοιμάσει εναλλακτικό σχήμα για το δεύτερο βαθμό ασύλου καθώς τα διοικητικά δικαστήρια δεν είναι έτοιμα να υποδεχθούν ένα δεύτερο βαθμό ασύλου με προσφυγή εξέτασης της ουσίας της κάθε υπόθεσης[6] και, για το λόγο αυτό, η πλήρης κατάργησή των Επιτροπών Προσφυγών θα την φέρει αντιμέτωπη όχι μόνο με το κοινοτικό δίκαιο αλλά, πιθανότατα, και με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Συνεπώς η κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή, σε μεσοπρόθεσμη προοπτική, από το να διατηρήσει και να ενισχύσει τις υπάρχουσες Επιτροπές Προσφυγών που αντιμετωπίζουν πολλά και σημαντικά προβλήματα για την σωστή και σύντομη διεκπεραίωση του έργου τους, απότοκα της ανεπαρκέστατης υποστήριξης του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού, στον οποίο υπαγόταν και υπάγεται απευθείας η Αρχή Προσφυγών, και της αδυναμίας των αρμόδιων υπηρεσιών των υπουργείων να υποστηρίξουν έμπρακτα και με συγκεκριμένες διοικητικές και θεσμικές ενέργειες την Αρχή Προσφυγών και τις Επιτροπές Προσφυγών. Στην πορεία των πραγμάτων μπορεί να συζητηθεί και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Επιτροπών στα διοικητικά δικαστήρια αλλά απαιτείται διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και σοβαρή και ουσιαστική προετοιμασία σε βάθος χρόνου.

Παρακάτω, αναφερόμαστε στα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Επιτροπές προσφυγών και η Αρχή Προσφυγών και προβαίνουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις επίλυσής τους που απαιτούν, όμως, αλλαγή πολιτική βούληση αλλαγής των πολιτικών που έχουν ασκηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Η σημερινή κατάσταση στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών

Τρία χρόνια μετά το ν. 4375/2016 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, η κατάσταση έχει ως εξής:

Εκκρεμείς προσφυγές

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στον γράφοντα από την Αρχή Προσφυγών οι κατατεθειμένες προσφυγές στην Αρχή Προσφυγών που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αυτής ήταν 14776 μέχρι τις 30/6/2019 και βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες από την αρχή λειτουργίας της υπηρεσίας  αυτής τον Ιούλιο 2016.Για πρώτη φορά οι εκκρεμείς προσφυγές έχουν φτάσει σε αυτό το ύψος. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης των εκκρεμών προσφυγών έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, δεδομένου ότι στο τέλος 2018 οι τότε εκκρεμούσες προσφυγές ήταν 13.755[7]. Η αδυναμία των μελών των Επιτροπών να ανταποκρίνονται γρήγορα και δίκαια στις προσφυγές των αιτούντων διεθνή προστασία είναι σαφής καθώς τους ζητείται να εκδώσουν πολύ περισσότερες αποφάσεις από τις δυνατότητές τους, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την επίδραση της πίεσης για ταχύτητα[8] στη διαδικασία, στην ποιότητα και το περιεχόμενο των αποφάσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει περίπου 75 υποθέσεις το μήνα και το κάθε μέλος της τριμελούς Επιτροπής αναλαμβάνει να εισηγηθεί για 25 υποθέσεις. Ταυτόχρονα δεν είναι μακροπρόθεσμα, σε σταθερό πλαίσιο, εφικτή η έκδοση ίσου ή μεγαλύτερου αριθμού αποφάσεων από κάθε μέλος των επιτροπών λόγω της πολυπλοκότητας ορισμένων υποθέσεων, των διαφόρων ισχυρισμών ουσίας των προσφευγόντων και των αιτημάτων των συνηγόρων που πρέπει να μελετώνται και να απαντώνται.

Παράλληλα ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι τα ποσοστά απόδοσης καθεστώτος διεθνούς προστασίας έχουν δραματική πτώση τόσο σε σχέση με τις Επιτροπές Προσφυγών προηγούμενων περιόδων όσο και με το μέσο σχετικό όρο των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την έναρξη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών στις 21 Ιουλίου και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, το ποσοστό αναγνώρισης δεν υπερβαίνει το 1% του συνολικού αριθμού των αποφάσεων που εκδόθηκαν (0,37% για καθεστώς του πρόσφυγα, 0,07% για επικουρική προστασία, ενώ 0,67% αποφάσεις δευτέρου βαθμού παραπέμπουν την υπόθεση για ανθρωπιστική προστασία). Το 2017, από το σύνολο των αποφάσεων που εκδόθηκαν, το ποσοστό διεθνούς προστασίας ήταν 2,83% (το καθεστώς του πρόσφυγα ήταν 1,84%, η επικουρική προστασία 0,99%), το 3,54% αφορούσε ανθρωπιστική προστασία και το 93,63% αρνητικό. 

Το 2018, παρά την ελαφρά άνοδο, τα ποσοστά αναγνώρισης παραμένουν χαμηλά. Από τις συνολικές αποφάσεις που εκδόθηκαν το 2018, το ποσοστό διεθνούς προστασίας ήταν 4,3%  (2,8% του καθεστώτος του πρόσφυγα, 1,5% επικουρική προστασία), 4,5% η ανθρωπιστική προστασία και το 91% αρνητικό[9].

Το αντίστοιχο ποσοστό αναγνώρισης καθεστώτων διεθνούς προστασίας στις προηγούμενες Επιτροπές Προσφυγών (2013-2015) ήταν 15,9% το 2015 (11,2% καθεστώς πρόσφυγα, 4,7% επικουρική προστασία) και 16,1% το 2014 (καθεστώς πρόσφυγα 11,1%, επικουρική προστασία 5%)[10]

Παράλληλα, ο μέσος όρος θετικών αποφάσεων του δεύτερου βαθμού (μαζί με τα ανθρωπιστικά) στην Ευρωπαϊκή  Ένωση  ήταν 35% το 2017 και 17% το 2016. Πάνω από τα δύο τρίτα των θετικών αποφάσεων του 2017 (δηλαδή γύρω στο 24%) αφορούσαν διεθνή προστασία. Στον πρώτο βαθμό το 2017 εκδόθηκαν συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 996.685 αποφάσεις και θετικές ήταν οι 462.355 (ποσοστό 46,39%).Από τις θετικές αποφάσεις το 85% αυτών ήταν διεθνής προστασία.[11] Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι, αν και οι αναγνωρίσεις καθεστώτων διεθνούς προστασίας ανάλογες σε ποσοστά με το μέσο όρο της Ένωσης ως προς τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις διεθνούς προστασίας, είναι ανησυχητικά χαμηλότερες ως προς τον δεύτερο βαθμό.

Δεν έχουμε  στατιστικά στοιχεία για να αξιολογήσουμε την σημαντική πτώση των καθεστώτων διεθνούς προστασίας στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών σε σχέση με τις προηγούμενες Επιτροπές Προσφυγών ούτε την τεράστια διαφορά σε σχέση με τον μέσο όρο της Ένωσης για τον δεύτερο βαθμό, ωστόσο μπορεί να διαπιστωθεί, ως πρώτη εκτίμηση, ότι η είσοδος των δικαστών στη διαδικασία από το 2016 συμπίπτει με τις πτώσεις αυτές και, άρα, μπορεί να πιθανολογηθεί ότι κατέστησε πιο αυστηρές τις Επιτροπές στην υπαγωγή των προσφευγόντων στο προσφυγικό καθεστώς και στο καθεστώς επικουρικής προστασίας. Τα ως αν ποσοστά απόδοσης διεθνούς προστασίας, συγκρίνονται, δυστυχώς, μόνο  με το αποτυχημένο σύστημα διεθνούς προστασίας της αστυνομίας με διεθνή δικαστική «σφραγίδα»[12], το οποίο είχε αντίστοιχα ή χαμηλότερα ποσοστά απόδοσης καθεστώτων διεθνούς προστασίας.

Διαδικασίες στον δεύτερο βαθμό διεθνούς προστασίας 
                                           
Παρατηρούνται δύο διαφορετικές διαδικασίες και, αντίστοιχα, δύο ταχύτητες στις διαδικασίες διεθνούς προστασίας. Η  κανονική διαδικασία της ενδοχώρας και η υπερταχεία διαδικασία του άρθρου 60 παρ.4 του ν.4375/2016 για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, η οποία ουσιαστικά συνάδει με τις προβλέψεις της Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας με αποτέλεσμα οι αιτούντες να κρίνονται με διαφορετικές διαδικασίες, εγγυήσεις και προθεσμίες, μειωμένες στην υπερταχεία διαδικασία. Στην πράξη δεν τηρούνται, στις συντριπτικά περισσότερες περιπτώσεις, οι προθεσμίες της υπερταχείας διαδικασίας είτε στον α’ είτε στον β’ βαθμό λόγω μεγάλου όγκου αιτήσεων διεθνούς προστασίας και συνακόλουθου φόρτου εργασίας, συνεπώς καθίσταται εν πολλοίς αλυσιτελής η πρόβλεψη και η εφαρμογή υπερταχείας διαδικασίας. Οι συνεντεύξεις των χειριστών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης Ασύλου (EASO), έχουν ερωτήσεις συχνά κλειστού τύπου, όπου ο προσφεύγων απαντά μονολεκτικά ενώ έχουν παρατηρηθεί επανειλημμένα περιστατικά αγνόησης ισχυρισμών των προσφευγόντων που επιβάλλουν ιατρικό και ψυχοκοινωνικό έλεγχο για ευαλωτότητα, ανεξαρτήτως του προσώπου που έχει διεξαγάγει τη συνέντευξη. Οι αποφάσεις εκδίδονται από έλληνες υπαλλήλους, οι οποίοι δεν έχουν ακούσει προσωπικά τους αιτούντες, αφού την συνέντευξη έχει πραγματοποιήσει, συχνά, υπάλληλος της EASO. Ειδικά στη Λέσβο, έχουν παρατηρηθεί σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα των αποφάσεων αποφάσεις στον α΄ βαθμό που αφορούν τη μη διατύπωση ερωτήσεων συνέχισης (follow up) για ισχυρισμούς ή αγνόηση κρίσιμων ισχυρισμών ενώ η τεκμηρίωση της απόρριψης είναι συχνά γενικόλογη και αόριστη χωρίς να εντοπίζει  τις συγκεκριμένες ελλείψεις ή αδυναμίες που δικαιολογούν την απόρριψη των ισχυρισμών.

Εξάλλου, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που υιοθετήθηκε στην αξιολόγηση της ευαλωτότητας των αιτούντων διεθνή προστασία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, οι αιτούντες καταχωρούνται σε δύο διακριτές κατηγορίες: την μέτρια ευαλωτότητα που, στην πράξη και με άγνωστα επιστημονικά ή άλλα κριτήρια, δεν οδηγεί σε ευαλωτότητα κατά νόμο και στην υψηλή ευαλωτότητα που οδηγεί σε ευαλωτότητα κατά νόμο. Ο συγκεκριμένος τύπος της μη νόμιμης και επιστημονικά έωλης αξιολόγησης της ευαλωτότητας άλλαξε ευτυχώς κάποια στιγμή εντός του 2018. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν, εξάλλου, σοβαρές ελλείψεις και  μεγάλες καθυστερήσεις στον εντοπισμό και στην αναγνώριση ευαλώτων ατόμων στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Παρατηρούνται διαφορετικές εκτιμήσεις της ευαλωτότητας από την Υπηρεσία Ταυτοποίησης και Υποδοχής και από την Υπηρεσία Ασύλου. Τα ηλεκτρονικά συστήματα της  Υπηρεσίας Ταυτοποίησης και Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου δεν διασυνδέονται με αποτέλεσμα να διαπιστώνονται κενά και προβλήματα στη διαδικασία έγκαιρου εντοπισμού και αναγνώρισης των ευαλώτων ατόμων, που, αρκετές φορές, αναγνωρίζονται όταν η υπόθεση εκκρεμεί στον β’ βαθμό. Τα έγγραφα ευαλωτότητας δεν αναρτώνται κάποιες φορές στην ηλεκτρονική βάση «Αλκυόνη» και δεν μπορούν, έτσι να τα βλέπουν οι Επιτροπές. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν ανακαλούνται οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί με την ταχεία διαδικασία, αν και έχει αναγνωριστεί η ευαλωτότητα ή ανακαλούνται, παραπέμπονται την ίδια μέρα της ανάκλησης στην κανονική διαδικασία και εκδίδεται, επίσης, την ίδια μέρα νέα απόφαση απόρριψης με την κανονική διαδικασία χωρίς διεξαγωγή νέας συνέντευξης και χωρίς κρίση για την ευαλωτότητα στην απόφαση που, σε ορισμένες περιπτώσεις, συνδέεται με κρίσιμους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος (επανειλημμένη κακή πρακτική από το Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου). Έτσι υπάρχει κίνδυνος αύξησης ακυροτήτων και παραβιάσεων ουσιώδους τύπου της διαδικασίας ενώ, επίσης, οι Επιτροπές ενδέχεται να χρειάζεται να κάνουν εκ νέου πολλές συνεντεύξεις, όταν η λογική του ν. 4375/2016, τουλάχιστο στην αρχική του μορφή είναι να γίνονται τακτικά συνεντεύξεις στον α’ βαθμό και στο β’ βαθμό, κατ’ εξαίρεση, όπου απαιτείται. Όμως, ακόμα και αν επιλέγεται η λύση της συνέντευξης στον β’ βαθμό, δεν μπορούν να θεραπευθούν παρατυπίες π.χ. στην τήρηση των προθεσμιών για τη συνέντευξη.

Αντιμετώπιση ασυνόδευτων ανήλικων

Συχνά εντοπίζονται καθυστερήσεις στην καταγραφή των ασυνόδευτων ανηλίκων με αποτέλεσμα να παραμένουν άστεγοι και εκτεθειμένοι σε κινδύνους. Στη συνέχεια, παρατηρείται αδυναμία εξεύρεσης  κατάλληλων καταλυμάτων με αποτέλεσμα να παραμένουν κρατούμενοι, γεγονός που αντενδείκνυται με βάση το νόμο και τα διεθνή πρότυπα. Η διαδικασία προσδιορισμού ηλικίας και τα σχετικά έγγραφα δεν είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών καθώς δεν αναρτώνται στην ηλεκτρονική βάση της Υπηρεσίας Ασύλου «Αλκυόνη» και δεν μπορεί να ελεγχθεί η νομιμότητά τους με βάση τη σχετική νομοθεσία. Δεν καλείται σε ορισμένες περιπτώσεις, ο επίτροπος στη συνέντευξη του α’ βαθμού για τους ανηλίκους και, όποτε καλείται, δεν εμφανίζεται.

Παράλληλα, το ποσοστό απόρριψης των αιτήσεων παραπομπής των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι ιδιαίτερα υψηλό ενώ, πολύ συχνά, οι φάκελοι των ανηλίκων δεν περιλαμβάνουν το παραμικρό έγγραφο που να υποστηρίζει την ευαλωτότητα των ασυνόδευτων ανηλίκων, πέραν της ηλικίας τους.

Καθυστερήσεις στην εξέταση των προσφυγών

Ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος και υφίσταται πίεση για ταχύτητα των αποφάσεων. Δεν καθίσταται εφικτή η έκδοση 25 αποφάσεων ανά μέλος Επιτροπής κάθε μήνα στο πλαίσιο ισορροπίας μεταξύ του δικαίου της διαδικασίας σε συνδυασμό με την ταχύτητα. Οι εκκρεμείς προσφυγές συνεχώς αυξάνονται και βρίσκονται ήδη σε μη διαχειρίσιμο επίπεδο.

Ανεπάρκεια σταθερού προσωπικού

Υπάρχουν δυσχέρειες στην επαρκή, διαρκή στελέχωση της Αρχής Προσφυγών με προσωπικό και εξοπλισμό παντός είδους.Το προσωπικό ορισμένου χρόνου αποχωρεί από την υπηρεσία και χρειάζεται η πρόσληψη νέου προσωπικού με νέα εκπαίδευση, το οποίο, επίσης, αποχωρεί κλπ. Το προσωπικό που διατίθεται από την EASO διακόπτει την παροχή υπηρεσιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενώ  διατίθενται μεν εισηγητές αλλά όχι συνεχώς, είναι, δε, υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης Ασύλου (EASO), όχι μόνιμοι υπάλληλοι, με αποτέλεσμα τη μη συνεχή και επαρκή κάλυψη των Επιτροπών στην εξεύρεση πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής των προσφευγόντων.

Άλλα προβλήματα

Εντοπίζονται διάφορα και συχνά προβλήματα υγείας στους διοικητικούς φακέλους προσφευγόντων από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου χωρίς να είναι σαφές, συχνά από τον φάκελο ποια ήταν η εξέλιξη του ζητήματος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στη διαδικασία μέχρι να διευκρινιστεί η ιατρική κατάσταση του κάθε προσφεύγοντος.

Παράλληλα, παρατηρούνται ελλείψεις στα ιατρικά έγγραφα πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων στους διοικητικούς φακέλους των προσφευγόντων, παρότι έχουν σχετικούς ισχυρισμούς και υπάρχουν σχετικές ενδείξεις από ιατρικές εξετάσεις.

Προτάσεις για μία δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία στον δεύτερο βαθμό

Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα προβλήματα είναι απαραίτητο να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα για τη συνολική αναβάθμιση του έργου των Επιτροπών Προσφυγών και της Αρχής Προσφυγών και, γενικότερα, των διαδικασιών ασύλου, συμπεριλαμβανομένου και πρώτου βαθμού εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, για μία συνολικά δίκαιη, αποτελεσματική και ταχεία διαδικασία. Εάν δεν ληφθούν τα ακόλουθα ριζικά μέτρα, το παρόν σχήμα των επιτροπών Προσφυγών θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι λειτουργικό και αποδοτικό μακροπρόθεσμα και, βεβαίως, ουδεμία επιτάχυνση θα επιτευχθεί:

(1) Αποκλειστική απασχόληση των προέδρων και των μελών των Επιτροπών στις Επιτροπές Προσφυγών, είτε με δημιουργία ξεχωριστής αποκλειστικά δικαστικής διαδικασίας, είτε με αποκλειστική απασχόληση όσων δικαστών συμμετέχουν είτε με επαναφορά της αρχικής διάταξης του ν. 4375/2016 για πρόσληψη εξειδικευμένων ατόμων με διαγωνισμό τύπου ΑΣΕΠ από ανεξάρτητη Επιτροπή.

(2) Δημιουργία μονοπρόσωπου οργάνου στις υπάρχουσες επιτροπές με αρμοδιότητα εξέτασης μεταγενέστερων αιτήσεων, εκπρόθεσμων προσφυγών, υποθέσεων «Δουβλίνο» και διακοπών εξέτασης λόγω λήξης δελτίων. Ταχεία εισαγωγή των υποθέσεων σε ξεχωριστή διαδικασία του μονοπρόσωπου οργάνου. Δυνατότητα παραπομπής υποθέσεων στην τριμελή σύνθεση, όταν το κρίνει το μονοπρόσωπο όργανο ότι υπάρχει βασιμότητα στο αίτημα. Η απόφαση του μονοπρόσωπου οργάνου προσβάλλεται ξεχωριστά στα δικαστήρια, όταν είναι τελεσίδικη. Εναλλαγή των προσώπων που στελεχώνουν το μονοπρόσωπο όργανο σε τακτή βάση π.χ. ανά δεκαπενθήμερο ή ανά μήνα.

(3) Κατάργηση της διάταξης για απαγόρευση αναπομπής υποθέσεων από τον β’ βαθμό στον α’ βαθμό και πρόβλεψη ότι η αναπομπή μπορεί να γίνεται, πέραν της περίπτωσης πράξης διακοπής που προβλέπεται τώρα, και στις περιπτώσεις που υπάρχουν ακυρότητες, κατά την κρίση των Επιτροπών Προσφυγών, σχετικά με τη συνέντευξη του προσφεύγοντος στον α’ βαθμό ή εάν δεν τηρήθηκε η ημερομηνία πρόσκλησης σε συνέντευξη στον α΄ βαθμό.

(4) Αύξηση των Επιτροπών Προσφυγών και ορισμός 15-20 αποφάσεων προς έκδοση ανά μέλος Επιτροπής και ανά μήνα. Θεσμοθέτηση διαβούλευσης της Αρχής Προσφυγών για τον καθορισμό και ανακαθορισμό του ορίου αυτού με τα μέλη των Επιτροπών ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των Επιτροπών σε συνδυασμό με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Καθιέρωση αρμοδιότητας διοικητικής απόφασης της Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών για τον όριο του αριθμού των αποφάσεων ανά μέλος Επιτροπής με σεβασμό στην καθιερωμένη προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.

(5) Έναρξη διαδικασιών για πρόσληψη επαρκών μόνιμων υπαλλήλων στην Αρχή Προσφυγών (γραμματέων, επιστημονικού προσωπικού, εισηγητών για υποστήριξη των Επιτροπών, λοιπού προσωπικού).

Παράλληλα, πρέπει να ληφθούν και ορισμένα μέτρα για την βελτίωση της διαδικασίας ασύλου και στον πρώτο βαθμό ώστε, σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα μέτρα, να καταστεί και αυτή πιο δίκαιη, πιο αποτελεσματική και ταχύτερη:

(α) Κατάργηση της υπερταχείας διαδικασίας στα νησιά που συρρικνώνει τα δικαιώματα των αιτούντων διεθνή προστασία και, στην πράξη, πλέον, δεν εφαρμόζεται λόγω του τεράστιου όγκου αιτήσεων διεθνούς προστασίας και της συνακόλουθης αδυναμίας των υπηρεσιών να τηρήσουν τις ιδιαίτερα σύντομες προθεσμίες του νόμου για την διεκπεραίωση της διαδικασίας. Πρόσληψη μόνιμων και σταθερών υπαλλήλων στα νησιά σε επαρκή αριθμό και συνεχή εκπαίδευσή τους με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των αποφάσεων και η ταχύτητα έκδοσής τους. Σταδιακή απόσυρση της EASO από την άμεση εμπλοκή της στη διαδικασία του πρώτου βαθμού ασύλου σε μία τέτοια προοπτική.

(β) Άμεση λήψη μέτρων και πρόσληψη επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού ώστε να εντοπίζονται και να αναγνωρίζονται έγκαιρα οι ευαλωτότητες και να ενημερώνεται εγκαίρως η Υπηρεσία Ασύλου, δηλαδή πριν τη συνέντευξη στον α’ βαθμό, για τυχόν ευαλωτότητα των αιτούντων. Συμπερίληψη των εγγράφων ευαλωτότητας πάντα και εγκαίρως στους διοικητικούς φακέλους των αιτούντων.

(γ) Θεσμοθέτηση δια νόμου ειδικής διαδικασίας συνεργασίας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών στο ζήτημα της ευαλωτότητας.

(δ) Εξειδίκευση του νομοθετικού πλαισίου ώστε να υλοποιείται στην πράξη η επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων και η παράστασή τους, όπου απαιτείται, στις διαδικασίες διεθνούς προστασίας α’ και β’ βαθμού.

(ε) Καθιέρωση νομοθετικής πρόβλεψη για υποχρεωτική παραπομπή των ασυνόδευτών ανηλίκων στο Υπουργείο Εσωτερικών για άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως, άλλωστε, προτείνεται και από την Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

(στ) Κατάργηση της κράτησης ή/και του γεωγραφικού περιορισμού, τουλάχιστον, των ευάλωτων ατόμων στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σε συνδυασμό με απρόσκοπτη πρόσβαση σε επαρκείς και κατάλληλες υπηρεσίες υγείας και κατάλληλη στέγαση σε χώρους αξιοπρεπούς διαβίωσης.

(ζ) Nομοθετική αλλαγή ώστε η πιστοποίηση των θυμάτων βασανιστηρίων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα από ανεξάρτητους φορείς, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αρχές του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης. Πρόσληψη σχετικού, μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού.

Σπύρος Απέργης, δικηγόρος, ειδικός στο προσφυγικό δίκαιο, τ. μέλος των Επιτροπών Προσφυγών

* Τα κείμενα τρίτων προσώπων που φιλοξενούνται στη στήλη «Απόψεις» του Immigration.gr δημοσιεύονται αυτούσια και απηχούν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι του ιστολογίου ή του διαχειριστή του.
[1] ΦΕΚ Α΄ 138/11.7.2008.
[2] ΦΕΚ Α΄ 99/30.6.2009.
[3] Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, τη σχετική νομολογία του και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία βλ. και άρθρο Σπύρου Απέργη, «η Νομολογία των Επιτροπών Προσφυγών για την απόδοση διεθνούς προστασίας και παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους» που αποτελεί την πλήρη εκδοχή σχετικής ομιλίας στο πλαίσιο της 14ης Στρογγυλής Τράπεζας της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Αντιγόνη» το Δεκέμβριο 2015, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.antigone.gr/gr/round-table/14th-National-Round-Table/
[4] Για το σύνολο των μέτρων που ανακοινώθηκαν, βλ. ενδεικτικά http://www.skai.gr/news/politics/article/412526/kusea-ta-7-metra-tis-kuvernisis-gia-to-prosfugiko-31-8-2019/
[5]  Βλ. άρθρο μου στην Εφημερίδα των Συντακτών, 2/9/2019, διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/209213_oi-diadikasies-asyloy-kai-ta-asymbibasta
[6] Όπως προκύπτει από το σχετικό δελτίο τύπου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, 4/9/2019, διαθέσιμο στη διεύθυνση
[7] Asylum Information Database (AIDA), Country Report 2018 update, διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_gr_2018update.pdf , σελίδα 49.
[8] Βλ. όλες τις δημοσιευμένες Αναφορές Προόδου των Εφαρμογής της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλούν συστηματικά για «αργή» διαδικασία.
[9] Βλ. AIDA report, ό.π., σελίδα 51.
[10] Βλ. AIDA report, σελίδες 50-51.
[11] Βλ. EASO, Annual Report on the situation of Asylum in European Union, 2017, σελίδες 49 και 168, διαθέσιμη στη http://publications.europa.eu/webpub/easo/annual-report-2017/img/BZ-AB-18-001-EN-N.pdf
[12] Βλ.  απόφαση ΕΔΔΑ, M.S.S. v. Belgium and Greece [GC], Νο. 30696/09, 01/09/2012

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *