Trending

Immigration.gr

Επίκαιρα ζητήματα μεταναστευτικού δικαίου

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΑΠ 101/2017: Επίδοση σε πρόσωπο αγνώστου διαμονής στο εξωτερικό[…] ως προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία περιλαμβάνεται και η Ιταλία, σχετικά με τις επιδόσεις δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών. Κατά τις σχετικές διατάξεις του νέου ως άνω 1393/2007 Κανονισμού τα προς επίδοση έγγραφα σε γνωστής διαμονής παραλήπτες, διαβιβάζονται απ’ ευθείας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των ενδιαφερόμενων κρατών και επιδίδονται προς αυτόν προς τον οποίον απευθύνονται, κατά κανόνα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους παραλαβής, το οποίο αποστέλλει στο κράτος αποστολής σχετική βεβαίωση περί τούτου. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 20 του Κανονισμού αυτού, οι διατάξεις του υπερισχύουν των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς που συνάπτονται από τα κράτη μέλη και κυρίως του άρθρου IV του πρωτοκόλλου της σύμβασης των Βρυξελλών του έτους 1968 και της σύμβασης της Χάγης της 5/11/1965 Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 19 ίδιου Κανονισμού, όταν πρέπει να διαβιβασθεί εισαγωγικό δίκης έγγραφο ή άλλη ισοδύναμη πράξη σε άλλο κράτος μέλος προς επίδοση ή κοινοποίηση βάσει του παρόντος Κανονισμού και ο εναγόμενος ερημοδικεί, ο δικαστής οφείλει να αναστείλει την έκδοση απόφασης μέχρις ότου διαπιστωθεί α) ότι η πράξη επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε όπως ορίζει το δίκαιο του κράτους παραλαβής ..., ή β) ότι ή πράξη επιδόθηκε πράγματι στον εναγόμενο ή στην κατοικία του με άλλον τρόπο προβλεπόμενο από τον παρόντα Κανονισμό καθώς και ότι, και στις δύο περιπτώσεις η επίδοση ή η κοινοποίηση έγιναν εγκαίρως, ώστε ο εναγόμενος να είναι σε θέση να αμυνθεί. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 23 παρ. 1, κάθε κράτος μέλος έχει την ευχέρεια να δηλώσει ότι οι δικαστές του παρά την παρ. 1, μπορούν να εκδώσουν απόφαση, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η πράξη διαβιβάστηκε με τρόπο προβλεπόμενο στον παρόντα Κανονισμό, β) από τη διαβίβαση της πράξης έχει παρέλθει διάστημα, το οποίο ο δικαστής αξιολογεί για κάθε περίπτωση χωριστά και το οποίο είναι τουλάχιστον έξι μήνες και γ) δεν έχει παραληφθεί καμία βεβαίωση, μολονότι έχει καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια μέσω των αρμόδιων αρχών ή φορέων του κράτους - μέλους παραλαβής. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι η επίδοση της αίτησης για αναίρεση με κλήση για συζήτηση αυτής, όταν στρέφεται κατά διαδίκου που είναι γνωστής διαμονής στο κράτος μέλος της Ε.Ε., όπως και η Ιταλία, ολοκληρώνεται με την πραγματική επίδοση αυτών στον αναιρεσίβλητο, η οποία αποδεικνύεται με την κατά το άνω άρθρο 19 του Κανονισμού βεβαίωση και δεν αρκεί η κατά τα άρθρα 134 και 136 ΚΠολΔ πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όμως, οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού δεν ισχύουν σε περίπτωση που η διεύθυνση του παραλήπτη της πράξης είναι άγνωστη. Διαφορετικά, δηλαδή εφόσον η διαμονή του παραλήπτη είναι άγνωστη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εθνικού δικαίου (lex fori) και στην περίπτωση που εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο εφαρμόζεται το άρθρο 135 ΚΠολΔ, το οποίο αναφέρεται στις επιδόσεις σε διάδικο άγνωστης διαμονής στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 135 παρ. 1 ΚΠολΔ, αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση διαμονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 134 και συγχρόνως δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες από τις οποίες η μία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην έδρα του Δικαστηρίου, διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα, ύστερα από υπόδειξη του Εισαγγελέα, στον οποίο γίνεται η επίδοση, περίληψη του δικογράφου που κοινοποιήθηκε.

Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσίβλητος, φερόμενος κάτοικος Ιταλίας, δεν εμφανίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ούτε και κατέθεσε δήλωση κατά τα άρθρα 573 παρ. 1 και 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο. Για τη συζήτηση της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης ορίστηκε αρχικά δικάσιμος η 21/3/2016 και μετά από αναβολή η 5/12/2016. Κατά δε την αρχική δικάσιμο, ο αναιρεσίβλητος δεν είχε παρασταθεί, ούτε εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο, με δήλωση κατά το άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ. Από την .../14.12.2015 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Αθηνών Φ. Σ. προκύπτει, ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης με κλήση προς συζήτηση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο (21/3/2016) επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος με το από 14/12/2015 έγγραφο του διαβίβασε τα προς επίδοση έγγραφα στις αρμόδιες Αρχές της Ιταλίας, προκειμένου να κληθεί ο αναιρεσίβλητος για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο. Σύμφωνα, όμως, με την συνημμένη στο ...7.3.2016 έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, βεβαίωση των αρμόδιων Ιταλικών Αρχών, τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν επιδόθηκαν στον αναιρεσίβλητο, καθόσον έχει εγκαταλείψει τη δοθείσα διεύθυνση και έχει μεταφερθεί στη Βραζιλία (χωρίς να προσδιορίζεται ή να προκύπτει από οποιοδήποτε στοιχείο διεύθυνση του εκεί). Επομένως, πρόκειται για διάδικο άγνωστης διαμονής. Κατά συνέπεια, η επίδοση των ανωτέρω δικογράφων δεν ενέπιπτε, πλέον, στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού, αλλ’ ούτε στο πεδίο της Σύμβασης της Χάγης της 15/11/1965, εφόσον και για την εφαρμογή αυτής απαιτείται η συνδρομή της ίδιας ως άνω προϋποθέσεως (ήτοι το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το έγγραφο να έχει γνωστή διαμονή το εξωτερικό). Ως εκ τούτου, έπρεπε να τηρηθούν όλες οι κατά τα άρθρα 134 παρ. 1 και 135 παρ. ι ΚΠολΔ διατυπώσεις, οι οποίες δεν τηρήθηκαν, εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι έλαβαν χώρα οι κατά το άρθρο 134 παρ. 1 ΚΠολΔ δημοσιεύσεις, κάτι που δεν επικαλείται ούτε η αναιρεσείουσα. Κατ’ ακολουθιαν των ανωτέρω, εφόσον δεν εμφανίσθηκε ο αναιρεσίβλητος στο παρόν δικαστήριο, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά την παρούσα δικάσιμο, ούτε αποδεικνύεται νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση του κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο, ώστε η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο να ισχύει ως κλήτευση του για την προκείμενη δικάσιμο, πρέπει να κηρυχτεί απαράδεκτη η συζήτηση της υποθέσεως.

[…] Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της υποθέσεως.


Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

ΣτΕ 470/2018: Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ) σε σχολικές μονάδες10. Επειδή, στο άρθρο 47 παρ. 1 του πδ. 18/1989 ορίζεται ότι: “Αίτηση ακυρώσεως δικαιούται να ασκήσει ο ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο, τους οποίους αφορά η διοικητική πράξη ή των οποίων τα έννομα συμφέροντα, έστω και μη χρηματικά, προσβάλλονται από αυτήν”. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως τόσο κατά ατομικής όσο και κατά κανονιστικής πράξης απαιτείται προσωπικό, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον του αιτούντος και δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον του κάθε πολίτη για την τήρηση των νόμων και την σύννομη άσκηση της διοικητικής εξουσίας ούτε συμφέρον μελλοντικό ή απλώς ενδεχόμενο (ΣτΕ Ολομ. 95, 319/2017, 4391/2011 7μ.), ειδικότερα δε για την προσβολή κανονιστικής πράξης, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον γεννάται, κατ' αρχήν, από την έναρξη της ισχύος της, από την οποία επέρχεται μεταβολή στην έννομη τάξη (ΣτΕ Ολομ. 95, 319/2017, 1253/2006 7μ.). Εξάλλου, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά (ΣτΕ Ολομ. 95, 319/2017, 880/2016 7μ., 1844/2013 7μ. κ.ά.), το έννομο συμφέρον για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως πρέπει να υφίσταται σωρευτικά σε τρία χρονικά σημεία, δηλαδή κατά το χρόνο α) της έκδοσης ή δημοσίευσης της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης, β) της άσκησης του ενδίκου βοηθήματος και γ) της συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου. Η ύπαρξη δε του εννόμου συμφέροντος κρίνεται, όταν η διοικητική πράξη δεν απευθύνεται ευθέως προς τον αιτούντα δημιουργώντας γι' αυτόν συγκεκριμένες έννομες συνέπειες (όπως συμβαίνει επί κανονιστικών πράξεων), από τον σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων των επερχομένων από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και του περιεχομένου μιας συγκεκριμένης νομικής κατάστασης ή ιδιότητας, στην οποία βρίσκεται ή την οποία ο αιτών έχει και επικαλείται (ΣτΕ Ολομ. 95, 319/2017, 3317/2014 κ.ά).

11. Επειδή, οι αιτούντες […] (7ος, 9η,, 20η, 28η, 33ος,, 66η, 72η, 83η, 84ος, 94η, 114η, 115η, 116η, 119η, 120ος και 122η), επικαλούμενοι μόνο την ιδιότητά τους ως κατοίκων του Δήμου Ωρωπού Αττικής (στη Μαλακάσα και τον Αυλώνα), στερούνται του κατ' άρθρο 47 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 εννόμου συμφέροντος για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης, εφόσον από την εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων, οι οποίες αφορούν στην εκπαίδευση των ανηλίκων πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας, δεν υφίστανται οι ίδιοι ευθέως κάποια βλάβη, δηλαδή δεν υπάρχει μεταξύ αυτών και των προσβαλλομένων πράξεων ιδιαίτερος δεσμός λόγω ιδιαίτερης ιδιότητας ή κατάστασης (ΣτΕ 1437/2013 7μ.). Επομένως, για το λόγο αυτό η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, ως προς τους προαναφερόμενους δέκα έξι (16) αιτούντες, ως απαράδεκτη.

12. Επειδή, στο έγγραφο των απόψεων της Διοίκησης προς το Συμβούλιο της Επικρατείας (Φ2/77936/Δ1/11.5.2017) αναφέρεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο, λαμβάνοντας υπόψη την από Ιουνίου 2016 έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Στήριξης των Παιδιών των Προσφύγων, θεώρησε ως βέλτιστη, στην παρούσα φάση, λύση για την εκπαίδευση των τέκνων πολιτών τρίτων χωρών την ίδρυση Δ.Υ.Ε.Π., αποσκοπώντας στην ομαλή ενσωμάτωση των παιδιών των προσφύγων στο ελληνικό σχολείο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Διοίκηση, δεν χρησιμοποιήθηκαν οι υφιστάμενες δομές ΖΕΠ ούτε αποφασίσθηκε η απευθείας ένταξη των παιδιών αυτών στο «κανονικό» σχολείο, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, γιατί η συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους, ύστερα από την πολύμηνη ταλαιπωρία τους και την εμπειρία του πολέμου, που βίωσαν, δημιούργησε δυσκολίες ως προς την προσαρμογή τους σε ένα νέο “ξένο” κοινωνικό περιβάλλον. Για τους λόγους αυτούς, το καθού Ελληνικό Δημόσιο δια του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων δημιούργησε δομές εκπαίδευσης που λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες σε υφιστάμενα σχολεία, δηλαδή σε ώρες κατά τις οποίες δεν λειτουργούν τα σχολεία αυτά στα οποία φοιτούν και τα παιδιά των αιτούντων, προκειμένου τα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών να αποκτήσουν όσο το δυνατόν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, σε περιβάλλον σχολικό και τάξεις που αποπνέουν την παιδικότητα και αναδίδουν το συναίσθημα της ζωής, με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν ομαλή επανένταξη των παιδιών των προσφύγων στο σχολικό κοινωνικό περιβάλλον, η οποία επιτυγχάνεται καλύτερα σε δομές εκπαίδευσης που λειτουργούν τις απογευματινές ώρες (βλ. σχετικά και το 688/11.10.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι στην επιλογή των σχολικών μονάδων που θα φιλοξενήσουν τις τάξεις υποδοχής έχει ληφθεί υπόψη τόσο ο αριθμός των παιδιών, όσο και η διαθεσιμότητα αιθουσών, πρωτίστως, όμως, έχει ληφθεί υπόψη ως απαραίτητη προϋπόθεση, να ακολουθείται η πρόοδος του προγράμματος της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών αυτών). Περαιτέρω, η Διοίκηση με το ανωτέρω έγγραφο των απόψεών της βεβαιώνει, ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους φορείς (ΚΕΕΛΠΝΟ, υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας), καθώς και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (το οποίο συνεστήθη ως αυτοτελές υπουργείο με το άρθρο 3 του π.δ. 123/2016, Α΄ 208/4.11.2016), η δε έναρξη λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. πραγματοποιείται μόνο μετά από έγκριση που λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την αρμόδια ομάδα εργασίας του Υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, εκπονεί και συντονίζει εμβολιαστικό πρόγραμμα σε παιδιά που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών και άλλους χώρους φιλοξενίας, ο δε εμβολιασμός των παιδιών αυτών, όπως βεβαιώνει η Διοίκηση στο έγγραφο με τις απόψεις της, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των κέντρων φιλοξενίας στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας που εφαρμόζεται στα σχολεία της Χώρας (βλ. σχετικά το 688/11.10.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το από 11.10.2016 δελτίο τύπου του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, το οποίο προσκομίζεται και από τους αιτούντες και την από Φεβρουαρίου 2017 έκθεση της ομάδας εργασίας για τον συντονισμό της εμβολιαστικής κάλυψης των προσφύγων). Άλλωστε, οι ίδιοι οι αιτούντες επικαλούνται στην κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως το 130/9-1-2017 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το οποίο όλα τα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών πληρούν τις προϋποθέσεις που έθεσε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού και ότι στις 9.1.2017 όλα τα παιδιά αυτά είχαν ήδη εμβολιασθεί, δεν αμφισβητούν δε ότι ο εμβολιασμός αυτός είχε ήδη ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο άσκησης της κρινομένης αίτησης (8.3.2017). Πέραν δε τούτου, τα προσκομιζόμενα από αυτούς στοιχεία (έγγραφα του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας σε χώρους διαμονής προσφύγων – μεταναστών, δημοσιεύματα κ.λπ.), αναφέρονται αφενός σε χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη λειτουργίας των ενδίκων Δ.Υ.Ε.Π., αφετέρου δε στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών γενικώς και όχι στις Δ.Υ.Ε.Π., για την έναρξη λειτουργίας των οποίων, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, απαιτούνταν προηγούμενη έγκριση από τους αρμοδίους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Επίσης, τα συγκεκριμένα σχολικά κτίρια, στα οποία στεγάζονται οι σχολικές μονάδες που ορίσθηκαν ως δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων, είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά, τα οποία χρησιμοποιούν και τα παιδιά των αιτούντων με τις αυτές υποδομές από πλευράς υγιεινής και εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα από το ότι η υγειονομική νομοθεσία εντός των σχολικών χώρων δεν αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης εκ μέρους των προσβαλλομένων πράξεων. Εξάλλου, με την 1400/ΓΔ4/3.1.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (α΄ προσβαλλόμενη) απλώς ορίζονται οι σχολικές μονάδες εντός των οποίων ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων, χωρίς ο νόμος να θέτει άλλες προϋποθέσεις. Με τα δεδομένα αυτά, τόσο οι αιτούντες σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων όσο και οι λοιποί αιτούντες, φυσικά πρόσωπα, που επικαλούνται και αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως γονέων και κηδεμόνων των μαθητών που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017, δηλαδή κατά τον χρόνο της συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο, στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1ο Δημοτικό Σχολείο Αυλώνα και Δημοτικό Σχολείου Μαλακάσας) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1ο Γυμνάσιο Αυλώνα) που είχαν ορισθεί ως δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (α΄ προσβαλλόμενη) στερούνται εννόμου συμφέροντος για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης. Τούτο δε, διότι ελλείπει ο απαραίτητος σύνδεσμος μεταξύ της ιδιότητάς τους και του αντικειμένου ρύθμισης των προσβαλλομένων πράξεων, με τις οποίες ουδόλως θίγεται το καθεστώς των μαθητών και τέκνων των αιτούντων που φοιτούν ήδη κατά τις πρωϊνές ώρες στις σχολικές μονάδες που ορίσθηκαν ως δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων τόσο σε νομικό όσο και σε πραγματικό επίπεδο. Πράγματι, η ρύθμιση από το νομοθέτη ζητημάτων οργάνωσης της δημόσιας εκπαίδευσης, τότε μόνο δύναται να αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα, όταν επηρεάζεται η προσωπική τους κατάσταση, στην προκειμένη περίπτωση, η μαθητική τους ζωή, με την έκδοση και εφαρμογή των σχετικών κανονιστικών πράξεων, αυτό όμως, εν προκειμένω δεν συμβαίνει, δεδομένου ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις δεν αφορούν άμεσα και προσωπικά τους αιτούντες και τα τέκνα τους. Από τις πράξεις δε αυτές που εκδόθηκαν, κατά τα ήδη εκτεθέντα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου και υπό το φως των διεθνών ρυθμίσεων για την ομαλή ένταξη των ανηλίκων προσφύγων στις χώρες υποδοχής, που κατ’ εξοχήν επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης, ούτε επηρεάζονται ούτε πολύ περισσότερο θίγονται καθ' οιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα των αιτούντων και των τέκνων τους, αλλά διατυπώνονται από αυτούς προσωπικές απόψεις και αντιλήψεις, οι οποίες δεν επαρκούν για να θεμελιώσουν το έννομο συμφέρον τους για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης. Επομένως, τόσο η αίτηση αυτή, όσο και η ασκηθείσα υπέρ των αιτούντων παρέμβαση πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες.


Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

ΔΕφΑθ 472/2018: Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού, κατοίκου εξωτερικού4. Επειδή, κατά την έννοια των προπαρατεθεισών διατάξεων (του άρθρου 10 Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας - ΚΕΙ), προϋπόθεση για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με την διαδικασία της πολιτογράφησης από ενδιαφερόμενο ομογενή, αλλοδαπό, κάτοικο εξωτερικού είναι η τεκμηρίωση της εθνικής του καταγωγής από την αρμόδια υπηρεσία της προξενικής αρχής, μετά από αξιολόγηση των προσκομιζόμενων από τον αλλοδαπό στοιχείων, σε συνάρτηση και με την διαπίστωση της ελληνικής εθνικής του συνείδησης, συναγόμενης από την εν γένει συμπεριφορά του και τα λοιπά στοιχεία και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Εξάλλου, η ύπαρξη της ελληνικής εθνικής συνείδησης είναι θέμα πραγματικό, το οποίο πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία, που εκτίθενται με σαφήνεια στην έκθεση που συντάσσει κάθε φορά η αρμόδια αρχή. Τυχόν κρίση δε της Διοίκησης ότι από την συνέντευξη δεν προέκυψε ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ελληνική συνείδηση (και συνεπώς δεν έχει την ιδιότητα του ομογενούς) πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη (πρβλ.ΣτΕ 1121/2011,1644/2010,1883/2009 κ.α) […]

6. Επειδή,η σχετική κρίση του αρμόδιου οργάνου της Διοίκησης στηρίχτηκε στην από 25-7-2014 έκθεση του Ελληνα Προξένου στην Νέα Υόρκη, στην οποία περιέχονται οι εξής διαπιστώσεις (με την συμπλήρωση αντίστοιχων τετραγωνιδίων) ως προς τον αιτούντα: «1.Ιστορική Διαδρομή Ανιόντων: […]» « 2.Εγγραφή σε Προξενικά Μητρώα ίδιου και ανιόντων: […]» « 3.Πρόγονοι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου: […]» «4.Επισκέψεις στην Ελλάδα ιδίου ή ανιόντων: […]» «5.Περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα: […]» «6.Γνώση της Ελληνικής γλώσσας: […]» «7.Γνώση στοιχείων: […]» «8.Δραστηριότητες/συμμετοχή σε ομογενειακές εκδηλώσεις: […]» «9.Ελληνική Συνείδηση: ΝΑΙ. Ναι μεν διαθέτει ελληνική συνείδηση ωστόσο δεν είναι υψηλή».

7.Επειδή, ενόψει όσων έγιναν δεκτά στην τέταρτη σκέψη της παρούσας, προϋπόθεση και μόνο που πρέπει να συντρέχει σωρευτικά με την διαπίστωση της ελληνικής καταγωγής του ενδιαφερόμενου είναι η διαπίστωση της ελληνικής συνείδησης του ενδιαφερομένου ομογενούς αλλοδαπού για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, γεγονός που όχι μόνο δεν αμφισβητείται ,εν προκειμένω, αλλά ρητώς και με επαρκή αιτιολογία έχει διαπιστωθεί. Η βαθμίδα δε της ελληνικής συνείδησης του αιτούντος ως «υψηλή» ,η οποία αποτέλεσε και τον λόγο της απόρριψης του αιτήματος του, μη προβλεπόμενη από τον νόμο (ο οποίος αρκείται στην διαπίστωση της ελληνικής συνείδησης) αποτελεί μη νόμιμο κριτήριο, η χρήση του οποίου καθιστά μη νόμιμη της αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως, και, ως εκ τούτου, την τελευταία ακυρωτέα .Συνεπώς για τον λόγο αυτό ,η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη.Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

ΔΕφΠατρ (Συμβ) 4/2017: «Προσβασιμότητα» σε υπηρεσίες υγείας στη χώρα καταγωγής και διεθνής προστασία5. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών επιδιώκει την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, προβάλλοντας ότι η εκτέλεσή της και η συνακόλουθη άμεση αναχώρηση αυτού από τη χώρα θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη συνιστάμενη σε έκθεσή του σε κίνδυνο, λόγω, όπως αναφέρει στην αίτηση χορήγησης ασύλου και στην ανωτέρω προσφυγή του, «της γειτνίασης της χώρας του με την πόλη Μιανμάρ που κυβερνάται από ένα βάναυσο καθεστώς και υπάρχουν συγκρούσεις και στην πόλη αυτή και στις γύρω περιοχές κατά τις οποίες σκοτώνεται πολύς κόσμος και έχουν συλληφθεί χιλιάδες άτομα που κρατούνται μέχρι σήμερον στις φυλακές και αγνοούνται εκατοντάδες ακόμη άτομα». Όμως, οι γενικώς κρατούσες στην χώρα καταγωγής του αιτούντος-ή σε συγκεκριμένη περιοχή- συνθήκες, δεν αρκούν για την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα. Τούτο διότι από τα γεγονότα αυτά, όπως προβάλλονται, πέραν της αοριστίας τους, δεν στοιχειοθετείται φόβος ατομικής δίωξης. Εξάλλου, ο αιτών, κατά την εξέτασή του τόσο ενώπιον του Διευθυντή της Αστυνομική Διεύθυνσης Αχαΐας, όσο και ενώπιον της ως άνω Ειδικής Επιτροπής Προσφυγών, δεν προέβαλε οποιοδήποτε λόγο περί ατομικής δίωξής του λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων στη χώρα καταγωγής του. Αντιθέτως κατά τις παραπάνω προφορικές του εξετάσεις δήλωσε ότι εγκατέλειψε τη χώρα του για οικονομικούς λόγους, που δεν δικαιολογούν την υπαγωγή του στο προστατευτικό καθεστώς του πρόσφυγα κατά το άρθρο 1 Α της από 28.7.1951 Διεθνούς Συμβάσεως της Γενεύης. Επομένως ως προς το κεφάλαιο αυτό (απόρριψης του αιτήματος αναγνώρισης του αιτούντος ως πρόσφυγα) η ως άνω αίτηση ακυρώσεως του αιτούντος δεν παρίσταται προδήλως βάσιμη και ως εκ τούτου δεν συντρέχει περίπτωση χορήγησης της αιτούμενης αναστολής κατά το αντίστοιχο κεφάλαιο. Περαιτέρω, το Δικαστήριο (σε Συμβούλιο) λαμβάνοντας υπόψη: 1) ότι ο αιτών αμέσως μετά την κατάθεση του αιτήματός του για διεθνή προστασία προέβη στην έκδοση εγγράφων που ευνοούν την ενσωμάτωσή του στο κοινωνικό και επαγγελματικό ιστό της χώρας (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ), 2) ότι αυτός έχει αξιόλογο χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ, σταθερή εργασία επί επτά και πλέον έτη με ιδιαίτερα ικανοποιητικό μισθό από την τελευταία απασχόλησή του …, 3) ότι το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, που υπέστη είναι σχετικά πολύ πρόσφατο (14-2-2016) και εξ αυτού βρίσκεται υπό συνεχή φαρμακευτική αγωγή και ιατρική παρακολούθηση, 4) ότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, που τέθηκε υπόψη της ως άνω Επιτροπής Προσφυγών, σχετικά με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο Μπαγκλαντές, παρά τη διαθεσιμότητα των όποιων υπηρεσιών υγείας στη χώρα αυτή, η χρήση τους από το γενικό πληθυσμό είναι σχετικά χαμηλή και περισσότερο από τα 2/3 των συνολικών δαπανών που απαιτούνται προέρχονται από χρήματα που καταβάλουν οι ίδιοι οι ασθενείς, ενώ ο ιδιωτικός τομέας καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα των υπηρεσιών αυτών παρέχοντας κυρίως κερδοσκοπικού χαρακτήρα θεραπευτικές υπηρεσίες, 5) ότι ο αιτών κατέχει ελάχιστη περιουσία στη χώρα του και δεν προκύπτει ότι έχει δημόσια ασφάλιση σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, εξασφαλίζοντας την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη για την αντιμετώπιση του ανωτέρω σοβαρού προβλήματος υγείας του, κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση προς αποτροπή δυσεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντος σε περίπτωση αναγκαστικής απομάκρυνσής του από την Ελλάδα και επιστροφής του στο Μπαγκαλντές (πρβλ. Ε.Α. 235, 1406/2007, 375/2008). Διατάσσονται, συνεπώς, ως μέτρα, κατά την έννοια του άρθρου 52 παρ. 8 του π.δ/τος 18/1989, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως: α) η αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης .../23-5-2016 απόφασης της ΙΓ΄ Ειδικής Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά το μέρος που τάσσει προθεσμία για την αναχώρηση του αιτούντος από τη χώρα, β) η αποχή της Διοίκησης από κάθε άλλη ενέργεια, ερειδομένη αποκλειστικώς επί της προσβαλλομένης πράξης, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος από την Ελλάδα και γ) η επιστροφή στον αιτούντα του «δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» και η παράταση της ισχύος του, αν συντρέχει περίπτωση, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η πραγματική κατάσταση στην οποία αυτός τελούσε πριν από την απόρριψη του αιτήματος ασύλου με την ανωτέρω προσβαλλόμενη απόφαση.

[…] Δέχεται την υπό κρίση αίτηση.

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

ΚΥΑ 1371/2018: Κόστος επανεκτύπωσης αδειών διαμονήςΣε περίπτωση εκτύπωσης αδειών διαμονής που εμπεριέχουν σφάλματα, τα οποία οφείλονται αποδεδειγμένα σε λανθασμένες ενέργειες υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το κόστος επανεκτύπωσης αυτών δεν βαρύνει τον πολίτη τρίτης χώρας.


ΔΠρΑθ 283/2018: Νομιμοποίηση δικηγόρου με έγγραφο δικαστικής πληρεξουσιότητας που έχει συνταχθεί στην αλλοδαπή3. Επειδή, στο άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις», Α΄ 274, ορίζεται ότι: «1. Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου υπάγονται οι ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει … . 2. … Κατά τα λοιπά, για την εκδίκαση των διαφορών της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 4 του Ν. 702/1977 (Α΄ 268)». Περαιτέρω, στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 702/1977 «Περί υπαγωγής, υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 170/1973 "περί του Συμβουλίου της Επικρατείας"», Α΄ 268, ορίζεται ότι: «Ενώπιον των διοικητικών εφετείων, δικαζόντων κατά τον παρόντα νόμον επί αιτήσεων ακυρώσεως, εφαρμόζονται αναλόγως αι αφορώσαι εις το ένδικον τούτο μέσον διατάξεις του Ν.Δ. 170/1973 «περί του Συμβουλίου της Επικρατείας», ως εκάστοτε ισχύουν. …». Επίσης, το Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας», Α΄ 8, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4446/2016, Α΄ 240, όριζε ότι: «Τα δικόγραφα των ενδίκων μέσων της αίτησης ακυρώσεως και αίτησης αναιρέσεως που ασκούνται από ιδιώτη υπογράφονται μόνο από δικηγόρο. …», στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 27, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 4 παρ. 2α του Ν. 2479/1997, Α΄ 67, ορίζει ότι: «1. Η πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη ή με συνυπογραφή του δικογράφου του ενδίκου μέσου εκ μέρους του διαδίκου ή με προφορική δήλωση στο ακροατήριο. … 2. Για την υπογραφή του ενδίκου μέσου και την ενέργεια των πράξεων της προδικασίας από δικηγόρο, η πληρεξουσιότητα τεκμαίρεται ότι υπάρχει εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1. Διαφορετικά, το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο …», στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 3772/2009, Α´ 112, ότι: «… Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 33 εφαρμόζονται και επί ελλείψεων ή ανάγκης συμπληρώσεως ή επί αμφιβολιών ως προς τη νομιμοποίηση του πληρεξουσίου ή του διαδίκου, όχι, όμως, επί παντελούς ελλείψεως νομιμοποιητικών στοιχείων. Τα στοιχεία της νομιμοποιήσεως επιτρέπεται, σε κάθε περίπτωση, να είναι και μεταγενέστερα της συζητήσεως» και στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 33, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 3772/2009, Α΄ 112, ότι: «3. Αν υπάρχουν τυπικές παραλείψεις, ο προεδρεύων της συνθέσεως ή ο εισηγητής καλεί, και μετά τη συζήτηση, τον πληρεξούσιο δικηγόρο να τις καλύψει, τάσσοντας εύλογη κατά την κρίση του προθεσμία. 4. Η πρόσκληση της προηγούμενης παραγράφου γίνεται τηλεφωνικώς από τον γραμματέα, ο οποίος βεβαιώνει με σημείωση στο εσωτερικό του φακέλου της δικογραφίας το χρόνο ειδοποίησης, τα ζητούμενα στοιχεία και την προθεσμία. Αν η τηλεφωνική πρόσκληση είναι αδύνατη ή δυσχερής, αποστέλλεται έγγραφο, αντίγραφο του οποίου τηρείται στο φάκελο της δικογραφίας. Στο αντίγραφο αυτό σημειώνεται η ημερομηνία αποστολής του εγγράφου». Τέλος, στο άρθρο 454 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Α΄ 182, το οποίο εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 18/1989, ορίζεται ότι: «Αν το έγγραφο που προσάγεται έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, υποβάλλεται μαζί και επίσημη μετάφραση του επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόσωπο ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη Χώρα στην περιοχή της οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο ή από την πρεσβεία στην Ελλάδα ή το προξενείο της ίδιας χώρας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει να μεταφραστεί το έγγραφο στα ελληνικά από πραγματογνώμονα» και στο άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», Α΄ 208, ορίζεται ότι: «Ομοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται: α)… β) … γ) Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. δ) …».

4. Επειδή, οι προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 18/1989, ως δικονομικές, ήτοι αφορώσες στη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων, ρυθμίζουν κατ’αποκλειστικότητα το αμιγώς διαδικαστικό ζήτημα της νομιμοποίησης των πληρεξουσίων δικηγόρων ενώπιον του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου κατά την εκδίκαση διαφορών, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων, που εκδίδονται κατ’εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει και ως εκ τούτου, εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του εάν το έγγραφο δικαστικής πληρεξουσιότητας συντάσσεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (πρβλ. ΣτΕ 436/2017 επταμ., 2383/2015, 4706/2014 επταμ., ΑΠ 909/2004, 292/2002).

5. Επειδή, το δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης υπογράφεται μόνον από τη δικηγόρο …, η οποία φέρεται ως πληρεξούσια του αιτούντος. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ο αιτών παραστάθηκε δια της ως άνω δικηγόρου, η οποία κατέθεσε για τη νομιμοποίησή της στη γραμματεία του Δικαστηρίου την ημέρα της δικασίμου και πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, το από 15.9.2017 ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Τιράνων …, το οποίο είχε συνταχθεί στην αλβανική γλώσσα, με μετάφρασή του στην ελληνική, που είχε γίνει στα Τίρανα από την … «επίσημη μεταφράστρια, που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αλβανίας με αριθμό άδειας Ε/1420/2012». Κατά την διάσκεψη της 30.11.2017, κρίθηκε ότι το ανωτέρω πληρεξούσιο δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη για τη νομιμοποίηση της ως άνω δικηγόρου, εφόσον δεν συνοδευόταν από επίσημη μετάφραση κατά το άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ούτε από μετάφραση δικηγόρου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να μεταφράζει έγγραφα συνταγμένα σε ξένη γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας περί Δικηγόρων» (πρβλ. ΣτΕ 809/2008, 3493/2006). Περαιτέρω, κατά την κρατήσασα στο Δικαστήριο γνώμη, υπό τα προεκτεθέντα δεδομένα, συνέτρεχε, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 3 και 33 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 18/1989, περίπτωση να κληθεί μέσω της γραμματείας η προαναφερόμενη δικηγόρος να προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών επίσημη μετάφραση του προσκομισθέντος συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή μετάφραση αυτού από δικηγόρο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). Τούτο δε διότι ναι μεν η παραπάνω δικηγόρος, που υπογράφει το δικόγραφο και παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ως πληρεξούσια του αιτούντος, κατέθεσε στη γραμματεία του Δικαστηρίου ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στην αλβανική γλώσσα, χωρίς επίσημη μετάφραση του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή μετάφρασή του από δικηγόρο, αλλά με «μετάφρασή» του στην ελληνική γλώσσα, που είχε γίνει στα Τίρανα από την … «επίσημη μεταφράστρια, που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αλβανίας με αριθμό άδειας Ε/1420/2012» και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη για τη νομιμοποίηση της ανωτέρω δικηγόρου, ενόψει, όμως, των ιδιαίτερων περιστάσεων της παρούσας υπόθεσης, συναγόταν η πρόθεση του αιτούντος για την άσκηση και υποστήριξη του ενδίκου βοηθήματος ενώπιον του Δικαστηρίου κατά της απόρριψης της αίτησής του για χορήγηση άδειας διαμονής με βάση το άρθρο 18 παρ. 4 του Ν. 3536/2007 (πρβλ ΣτΕ 1063/2017 ολομ, 3344/2013 ολομ.), δεδομένης και της κατά νόμον ευχέρειας του Δικαστηρίου να διατάξει τη μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου στην ελληνική γλώσσα σε οποιαδήποτε περίπτωση. Μειοψήφησε η Πρωτοδίκης Δ.Δ. Τ.Κ., η οποία διατύπωσε την ακόλουθη άποψη: Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 27 του Π.Δ. 18/1989, εάν χορηγηθεί από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου προθεσμία για την προσκόμιση πληρεξουσίου εγγράφου προς απόδειξη της πληρεξουσιότητας του υπογράφοντος το δικόγραφο δικηγόρου, ο οποίος παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, το πληρεξούσιο αυτό πρέπει να κατατεθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας στη γραμματεία του Δικαστηρίου, η οποία βεβαιώνει το χρόνο κατάθεσης με σχετική σημείωση πάνω στο πληρεξούσιο έγγραφο (πρβλ. ΣτΕ 252/2007). Νομιμοποιητικά έγγραφα που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη (πρβλ. ΣτΕ 1825/2013, 1910/2012, 476/2011, 1059/2009 κ.ά.), εκτός εάν αυτά προσκομίζονται κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 3 και 4 του Ν. 3772/2009, σύμφωνα με τις οποίες, επί ελλείψεων ή ανάγκης συμπλήρωσης των εμπροθέσμως κατατεθέντων νομιμοποιητικών εγγράφων ή επί αμφιβολιών ως προς τη νομιμοποίηση του πληρεξουσίου, ο τελευταίος καλείται από το Δικαστήριο να προσκομίσει τα ελλείποντα στοιχεία εντός τακτής προθεσμίας. Οι τελευταίες, όμως, αυτές διατάξεις δεν εφαρμόζονται όταν ο διάδικος ή ο φερόμενος ως πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν προσκόμισε κανένα από τα απαιτούμενα για τη νομιμοποίησή του στοιχεία ή προσκόμισε ορισμένα μόνο από αυτά. Ομοίως, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων αυτών, εάν κατά τη συζήτηση έχει ήδη χορηγηθεί προθεσμία στον παραστάντα δικηγόρο προς υποβολή των νομιμοποιητικών στοιχείων (βλ. ΣτΕ 436/2017, 602/2016, 2353/2015, 4706/2014 επταμ. κ.ά). Εν προκειμένω, η ως άνω, όμως, περίπτωση ισοδυναμούσε με παντελή έλλειψη νομιμοποιητικών στοιχείων εκ μέρους του αιτούντος με αποτέλεσμα, σύμφωνα με όσα ήδη εκτέθηκαν, να μην τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 33 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 18/1989 (πρβλ. ΣτΕ 809/2008, 3493/2006). Συνεπώς, σύμφωνα με τη γνώμη αυτή, η κρινόμενη αίτηση ήταν απορριπτέα ως απαράδεκτη.

6. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, όπως προκύπτει από σχετική σημείωση της γραμματέως του Δικαστηρίου στο εσωτερικό του φακέλου της δικογραφίας, η δικηγόρος, που υπογράφει το δικόγραφο και παραστάθηκε κατά τη συζήτηση ως πληρεξούσια του αιτούντος, κλήθηκε στις 30.11.2017 να προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών επίσημη μετάφραση του προσκομισθέντος συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή μετάφραση αυτού από δικηγόρο. Η σχετική μετάφραση, η οποία έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων») από τη δικηγόρο …, προσκομίστηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 13.12.2017, ήτοι εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. Συνεπώς, εφόσον για τη νομιμοποίηση της δικηγόρου, που υπογράφει το δικόγραφο και παραστάθηκε κατά τη συζήτηση, προσκομίστηκε ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο νόμιμα μεταφρασμένο, η κρινόμενη αίτηση ασκείται παραδεκτώς και πρέπει να εξεταστεί ως προς τη βασιμότητά της.

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Κύρωση της «σύμβασης της Κωνσταντινούπολης» και τιμωρία του FGM


Πριν λίγες μέρες κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την κύρωση της σύμβασης των Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας. Η κύρωση της εν λόγω Σύμβασης αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό βήμα για την εμπέδωση και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών.  Μεταξύ άλλων, η Σύμβαση επιβάλλει στα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ποινικοποίηση συμπεριφορών όπως το stalking, ο αναγκαστικός γάμος η καταναγκαστική στείρωση και έκτρωση και ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων.

Στη σημερινή, ωστόσο, εποχή της κινητικότητας πληθυσμών, η ποινικοποίηση όμως από μόνη της δεν αρκεί. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν και δικαιοδοσία να τιμωρούν τους αναγκαστικούς γάμους και την κλειτοριδεκτομή, ακόμα και αν δεν λαμβάνει χώρα στο έδαφός τους –όπως συνήθως γίνεται στην πράξη. Ακριβώς, γι’ αυτό η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τη θεμελίωση δικαιοδοσίας των συμβαλλομένων κρατών να διώκουν βάναυσες πράξεις βίας κατά των γυναικών ακόμα και αν δεν λαμβάνουν χώρα στο έδαφος των κρατών μελών, εφόσον οι δράστες ή οι εμπλεκόμενοι ΄’έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ευρώπη. 

Δυστυχώς, στο σχέδιο νόμου η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να μην εφαρμόσει κάποιες από τις διατάξεις αυτές, διατυπώνοντας σχετική «επιφύλαξη». Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου, η ελληνική πολιτεία επιφυλάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 της Σύμβασης, μεταξύ άλλων να μην εφαρμόσει τις διατάξεις της Σύμβασης που επεκτείνουν τη ποινική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για τα αδικήματα που προβλέπει η σύμβαση, εφόσον η Ελλάδα αποτελεί το συνήθη τόπο διαμονής του δράστη. Σημειωτέον, ότι τέτοια επιφύλαξη δεν προβλεπόταν στο κείμενο του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση πριν μερικούς μήνες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Αν το σχέδιο νόμου ψηφιστεί ως έχει, τότε επί παραδείγματι δεν μπορεί να διωχθεί στην Ελλάδα αλλοδαπός που διαμένει νόμιμα στη χώρα μας με την οικογένειά του, στην περίπτωση που ταξιδέψει στην πατρίδα του και υποβάλει εκεί την ανήλικη κόρη του σε ακρωτηριασμό των γεννητικών της οργάνων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρόκειται για αδίκημα (βαριά ή επικίνδυνη σωματική βλάβη) που τέλεσε αλλοδαπός (πατέρας) σε βάρος αλλοδαπού/ής (κόρη) στην αλλοδαπή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμοστούν οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι, σύμφωνα με τα άρθρα 6-8 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτά ισχύουν.

Ένα τέτοιο παράδειγμα ίσως φαίνεται υπερβολικό σε κάποιους. Και όμως, κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι χιλιάδες νέα κορίτσια ταξιδεύουν εκτός Ευρώπης προκειμένου να υποβληθούν σε ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων και εν συνεχεία επιστρέφουν ακρωτηριασμένες στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό μάλιστα ορισμένα κράτη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ποινικοποιήσει ρητά την πραγματοποίησή ταξιδιών εκτός της χώρας με σκοπό την υποβολή σε FGM (δείτε περισσότερα εδώ: http://bit.ly/2FMN25S και http://bit.ly/2eHGLeu).

Γιατί, λοιπόν, προχωρά στη συγκεκριμένη επιλογή ο έλληνας νομοθέτης; Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου η επέκταση της διεθνούς ποινικής δικαιοδοσίας «φαίνεται πρόωρη» και γι’ αυτό προτείνεται στη βουλή η διατύπωση σχετικής «επιφύλαξης». Κατά το παρελθόν, πάντως, ο Έλληνας νομοθέτης δεν θεώρησε αντίστοιχα «πρόωρη» την καθιέρωση της αρχής της «παγκόσμιας δικαιοσύνης» - την εφαρμογή δηλαδή των ελληνικών ποινικών νόμων για αδικήματα όπως η εμπορία ανθρώπων, σωματεμπορία, διενέργεια ταξιδιών με σκοπό την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου, βιασμού ή κατάχρησης σε ασέλγεια, σε βάρος ανηλίκου, αποπλάνηση παιδιών κ.ά. ακόμα και αν αυτά τελέσουν στην αλλοδαπή (βλ. άρ. 3 του Ν. 4267/2014). Γιατί λοιπόν τώρα το πράττει; Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί ποιοτικά τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων μικρών παιδιών από τα λοιπά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων για τα οποία το άρθρο 8 του Ποινικού μας Κώδικα προβλέπει ότι εφαρμόζονται πάντα οι ελληνικοί νόμου ασχέτως του που έλαβαν χώρα οι αξιόποινες πράξεις; Γιατί πχ τιμωρείται πάντα κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους αυτός του ταξιδεύει στο εξωτερικό για να προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκων («σεξοτουρισμός») και όχι αυτός που ταξιδεύει στο εξωτερικό για να ακρωτηριάσει τα γεννητικά όργανα παιδιού (του δικού του ή και άλλου);  

Η επιλογή, λοιπόν, του νομοθέτη να μην επεκτείνει τη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων ώστε να μπορούν να δικάζουν αδικήματα που προβλέπονται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ακόμα όταν αυτά τελέστηκαν στην αλλοδαπή προκαλεί προβληματισμό. Η προστασία έναντι βάναυσων προσβολών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων πρέπει να είναι πλήρης και αποτελεσματική. Οι δράστες θα πρέπει να βρίσκονται σε κάθε περίπτωση αντιμέτωποι με το νόμο και να τιμωρούνται.

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω . Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *