Trending
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

ΔΠρΜυτ 15/2020 (Συμβ.): Αναστολή εκτέλεσης απέλασης αφιχθέντος αλλοδαπού κατά τη διάρκεια ισχύος της ΠΝΠ περί αναστολής υποβολής αιτήσεων ασύλου1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. …), ζητείται η αναστολή εκτέλεσης: α) της … από 6.3.2020 απόφασης απέλασης βάσει διαδικασίας επανεισδοχής του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, η οποία εκδόθηκε σε βάρος του αιτούντος, καθώς και της εγγραφής του στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) μέχρι τις 6.3.2025, και β) της … /19.3.2020 απόφασης του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, με την οποία απορρίφθηκε, αρχικώς, η ενδικοφανής προσφυγή που άσκησε κατά του σκέλους της υπό στοιχ. α´ απόφασης απέλασης. Η αναστολή ζητείται έως τη δημοσίευση απόφασης επί της, από 25.4.2020, εκκρεμούσας προς εκδίκαση στο Δικαστήριο αυτό, αίτησης ακύρωσης (…). Εξάλλου, ως συμπροσβαλλόμενη, με την αίτηση ακύρωσης, πράξη, νοείται η …/8.4.2020 απόφαση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, η οποία αντικατέστησε την ρητώς προσβαλλόμενη … /19.3.2020 απόφαση του ίδιου οργάνου. […]

4. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών προβάλλει ότι εισήλθε, την 1η.3.2020, στην Ελλάδα, φέροντας την ιδιότητα του ασυνόδευτου αλλοδαπού, συνελήφθη και οδηγήθηκε στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Μυτιλήνης, ο οποίος άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη Χώρα (άρθρο 83 παρ. 1 του ν. 3386/2005) και όρισε ρητή δικάσιμο για την εκδίκασή του, την 25η.5.2020 ενώπιον του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Μυτιλήνης, η οποία, όμως, αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2020 (όπως ενημερώθηκε το Δικαστήριο τούτο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών). Κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντος, η προσβαλλόμενη απόφαση απέλασης τυγχάνει ακυρωτέα, διότι εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 83 του ν. 3386/2005, διότι, αν και ο αρμόδιος Εισαγγελέας δεν απείχε της ποινικής δίωξης σε βάρος του, για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη Χώρα, η Διοίκηση προχώρησε σε διαδικασία διοικητικής απέλασης αυτού. Επιπλέον, η προσβαλλόμενη απόφαση απέλασης, κατά τα όσα ισχυρίζεται: α) δεν φέρει επαρκή αιτιολογία, διότι δεν έλαβε υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του ως ανήλικου για την απομάκρυνσή του από τη Χώρα, κατά τα όσα επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, β) εκδόθηκε κατά παράβαση των διαδικαστικών εγγυήσεων για τους αιτούντες άσυλο, καθώς, ενόψει της ισχύος της από 2.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α´ 45/2.3.2020), δεν επετράπη η καταγραφή του αιτήματός του περί διεθνούς προστασίας, γ) εκδόθηκε κατά παράβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας και της αρχής της αναλογικότητας, καθώς η εξαναγκασμένη αναχώρησή του είναι ανέφικτη, λόγω της εκκρεμούς ποινικής διαδικασίας σε βάρος του. Συνεπώς, όπως υποστηρίζει, η αίτηση ακύρωσης παρίσταται προδήλως βάσιμη, οπότε θα πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση αναστολής. Περαιτέρω, διατείνεται ότι η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων (απόφαση απέλασης) θα επιφέρει σ’ αυτόν ανεπανόρθωτη βλάβη, καθώς θα αποστερηθεί του δικαιώματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Επιπλέον, προβάλλει ότι θα προκληθεί σ’ αυτόν ανεπανόρθωτη βλάβη, καθόσον, όπως ισχυρίζεται, αφενός μεν, σε περίπτωση επανεισδοχής του στην Τουρκία: i) τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή, η σωματική του ακεραιότητα και ασφάλεια, ενόψει, μάλιστα, και της ιδιότητάς του ως ασυνόδευτου ανηλίκου, ii) κινδυνεύει να τεθεί αυθαιρέτως σε καθεστώς κράτησης, υπό συνθήκες απάνθρωπες και εξευτελιστικές, κατά παράβαση των άρθρων 3 και 5 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., και iii) δε θα τύχει της προσήκουσας νομικής εκπροσώπησης, αφετέρου δε, θα επαναπροωθηθεί στη χώρα καταγωγής του, κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενεύης. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του, επικαλείται και προσκομίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 1) το από 2.3.2020 κατηγορητήριο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης, με το οποίο ορίζει ρητή δικάσιμο, στις 25.5.2020, ενώπιον του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Μυτιλήνης για την πράξη της παράνομης εισόδου στη Χώρα, την 1η.3.2020, με κατηγορούμενους, μεταξύ άλλων, τον αιτούντα, και αναγραφόμενο έτος γέννησης αυτού, το έτος 2004, 2) το …/30.3.2020 ερώτημα του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τη νομιμότητα της κράτησης ασυνόδευτων ανήλικων αλλοδαπών επί αρματαγωγού του Πολεμικού Ναυτικού, 3) την από 1.4.2020 εξουσιοδότηση της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, προσωρινής επιτρόπου του αιτούντος, δυνάμει της οποίας εξουσιοδοτεί τον υπογράφοντα δικηγόρο να καταθέσει ένδικα βοηθήματα κατά της προσβαλλόμενης απόφασης απέλασης, και 4) απόσπασμα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του υπογράφοντος δικηγόρου με το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλίμου, σύμφωνα με το οποίο, το αίτημα του αιτούντος για διεθνή προστασία έχει καταχωρηθεί με αριθμό βούλησης ….

5. Επειδή, με τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, το Δικαστήριο αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι ο αιτών είναι πολύ νεαρής ηλικίας, μάλιστα δε, φέρεται ως ασυνόδευτος ανήλικος που έχει τεθεί υπό την προσωρινή επιτροπεία του αρμόδιου Εισαγγελέα, υπό δε την ιδιότητα αυτή έχει υποβάλει αίτημα ασύλου, η εξέταση του οποίου εκκρεμεί. Υπό τα δεδομένα αυτά, συντρέχει κατά την κρίση του Δικαστηρίου, εξαιρετική περίσταση, η οποία δικαιολογεί τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής, εφόσον, άλλωστε, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ούτε η Διοίκηση επικαλείται, η συνδρομή επιτακτικών λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, οι οποίοι κωλύουν την αποδοχή της αίτησης. […]

Δέχεται την αίτηση

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

ΔΕΕ: Έννοια “ανηλίκου τέκνου” στις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης, αποτελεσματική δικαστική προστασία και δίκαιο ΕΕΜε τη δημοσιευθείσα στις 16.07.2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι η ημερομηνία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου να καθοριστεί εάν ένας αιτών την οικογενειακή επανένωση δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας 2003/86/ΕΚ (οδηγία σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης) αποτελεί «ανήλικο τέκνο», είναι η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης εισόδου και διαμονής.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΔΕΕ, η αίτηση ακυρώσεως κατά της απόφασης που απέρριψε την αίτηση οικογενειακής επανένωσης ενός ανηλίκου δεν μπορεί να κηρυχθεί απαράδεκτη μόνο για το λόγο ότι τέκνο έχει γίνει ενήλικας κατά τη διάρκεια της ένδικης διαδικασίας.


ΑΥ Υ.Μ.ΑΣ. 21221/2020: 8μηνη παράταση ισχύος αδειών διαμονής που λήγουν απο από 20.07.2020 μέχρι 31.12.2020


Mε την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου παρατείνεται αυτοδικαίως η ισχύς των αδειών παραμονής και των βεβαιώσεων τύπου Α΄  πολιτών τρίτων χωρών με ημερομηνία λήξης από 20.07.2020 μέχρι 31.12.2020, για οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Διαβάστε περισσότερα 

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 45681:Παράταση ισχύος ΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/20 για τη λήψη μέτρων λόγω κορωνοϊού στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης έως 2.8.2020.Η ισχύς της υπ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β 985), όπως παρατάθηκε με την υπ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β 1472) όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών έως τις 10.5.2020, με την υπ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 (Β 1771) όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών έως τις 21.5.2020, με την υπ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020 όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών έως τις 7.6.2020 (Β 1972), με την υπ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020 (Β 2191) όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών έως τις 21.6.2020, με την υπ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020 (Β 2453) όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών έως τις 5.7.2020 και τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με την υπ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020 (Β 2730) όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών έως τις 19.7.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 2.8.2020.


Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

ΚΥΑ 17679 ΕΞ 2020: Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των αντίστοιχων εντύπων, που διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠΜε την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης περί αυτοπρόσωπης εμφάνισης, κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169), όπως αυτή ισχύει, μπορεί να διεκπεραιώνεται, για τους κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία εν ισχύ, και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

ΕΔΔΑ: Καταδίκη Γαλλίας για εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης αιτούντων άσυλοΤο Ευρωπαικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση N.H. κ.α. κατά Γαλλίας της 02.07.2020 (αριθ. προσφ. 28820/13, 75547/13 και 13114/15) διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 3 (απαγόρευση εξευτελιστικής ή απάνθρωπης μεταχείρισης) της ΕΣΔΑ αναφορικά με την περίπτωση αιτούτνων άσυλο που έζησαν για αρκετούς μήνες στους δρόμους χωρίς οικονομική βοήθεια παρά τη νομοθετική πρόβλεψη της γαλλικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, αιτούντες άσυλο, οι οποίοι ζουν στη Γαλλία, κατήγγειλαν ότι δεν είχαν πρόσβαση σε υλική και οικονομική βοήθεια την οποία  δικαιούνταν σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, και ως εκ τούτου αναγκάζονταν να κοιμούνται το βράδυ στο δρόμο υπό απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες για αρκετούς μήνες.

Το Δικαστήριο του Στρασβούργου παρατήρησε ότι ο πρώτος προσφεύγων ζούσε στο δρόμο χωρίς πόρους. Ομοίως και οι δεύτερος και τρίτος των προσφευγόντων, οι οποίοι έλαβαν προσωρινό επίδομα μετά από 185 και 133 ημέρες αντίστοιχα. Επιπλέον, πριν καταφέρουν να εγγραφθούν ως αιτούντες άσυλο, οι τρεις πρώτοι προσφεύγοντες αναγκάστηκαν να επιβιώνουν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς να μπορούν να επιδείξουν κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για τη κατάστασή τους.

Οι γαλλικές αρχές παραβίασαν τα καθήκοντά τους βάσει του εσωτερικού δικαίου. Κρίθηκαν  υπεύθυνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες οι προσφεύγοντες ζούσαν για αρκετούς μήνες: κοιμόντουσαν στους δρόμους, χωρίς πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής, χωρίς μέσα διαβίωσης και συνεχώς με τον φόβο ότι θα τους επιτεθούν ή θα τους ληστέψουν. Συνεπώς οι προσφεύγοντες υπήρξαν θύματα εξευτελιστικής μεταχείρισης, καθώς οι αρχές επέδειξαν έλλειψη σεβασμού στην αξιοπρέπεια τους.

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι τέτοιες συνθήκες διαβίωσης, σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλης απάντησης από τις  γαλλικές αρχές και με το γεγονός ότι τα εγχώρια δικαστήρια είχαν συστηματικά ισχυριστεί ότι οι προσφεύγοντες δεν πληρούσαν το προφίλ των αιτούντων άσυλου που προτεραιοποιούνται στην πρόσβαση στο πρόγραμμα επειγουσας στέγασης λόγω του γεγονότος ότι ήσαν μόνοι άνδρες, χωρίς εξαρτώμενα μέλη οικογένειας, είχε υπερβεί το όριο σοβαρότητας που απαιτείται από το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο


Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

Γνωμ ΝΣΚ 86/2020: Ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με αιτήσεις πολιτογράφησης ομογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής ΈνωσηςΑιτήσεις πολιτογράφησης που είχαν υποβληθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 και για τις οποίες δεν είχαν γνωμοδοτήσει, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4604/2019, οι Ειδικές Επιτροπές της προϊσχύσασας παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ), καθώς και αιτήσεις ομογενών της κατηγορίας αυτής που υποβλήθηκαν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4508/2017 και ήταν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4604/2019, εξετάζονται με τις ισχύουσες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του ΚΕΙ, κατ’ εφαρμογή της γενικής διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του πιο πάνω ν. 4604/2019. 

Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 εξακολουθεί να ισχύει και μετά την έναρξη ισχύος των πιο πάνω διατάξεων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν εκ νέου με το ν. 4674/2020 και ρυθμίζει την ανανέωση των βεβαιώσεων όσων είχαν υποβάλλει αίτημα πολιτογράφησης με τις προϊσχύσασες του ν. 4604/2019 διατάξεις και η διαμονή τους ρυθμίστηκε με τη διάταξη αυτή, καθώς και τη διαμονή όσων υπέβαλαν αίτημα πολιτογράφησης με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4604/2019, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το ν. 4674/2020, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος δεν κατείχαν τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ. 

Σε περίπτωση ακύρωσης απορριπτικής αποφάσεως αιτήματος πολιτογράφησης που είχε υποβληθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν πριν τις τροποποιήσεις του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 και αναπομπής της υποθέσεως στη διοίκηση, το αίτημα πολιτογράφησης θα κριθεί με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΕΙ, πλην της περιπτώσεως που η ακύρωση ανάγεται αποκλειστικά σε πλημμέλεια της τελικής αποφάσεως και δεν θίγει την εκδοθείσα στα πλαίσια της διαδικασίας πολιτογράφησης γνωμοδότηση της οικείας Ειδικής Επιτροπής της προϊσχύσασας παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ΚΕΙ περί της ομογενειακής ιδιότητας του αιτούντος (ομόφωνα).

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

ΑΥ Υ.Μ.ΑΣ 12772/2020: Καθορισμός λειτουργίας του Μητρώου Εισηγητών - βοηθών χειριστών ΑσύλουΜε την παρούσα Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις της εγγραφής των εισηγητών-βοηθών χειριστών ασύλου στο νέο Μητρώο Εισηγητών-Βοηθών Χειριστών Ασύλου.

Το Μητρώο, το οποίο νομοθετήθηκε τον Μάιο, με τον νόμο 4686/2020, θα αποτελείται από δικηγόρους, οι οποίοι θα επιτελούν χρέη βοηθών εισηγητών στο έργο των χειριστών των αιτημάτων ασύλου.

Ταυτόχρονα, με την υπουργική απόφαση καθορίζονται και οι υποχρεώσεις των μελών του, η εκπαίδευση, η διαδικασία διαγραφής από αυτό, καθώς και η διαδικασία ανάθεσης εκθέσεων στα μέλη.

Τέλος, με απόφαση του διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, θα οριστεί ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας επιλογής, αλλά και ο αριθμός των δικηγόρων για τη συμπλήρωση του Μητρώου, όπως και η κατανομή τους ανά Περιφερειακή Υπηρεσία.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

ΑΥ Υ.Μ.ΑΣ 16987/2020: Όροι παροχής οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες διεθνή προστασία - έτος 2020Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι παροχής οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες διεθνή προστασία για το έτος 2020.


Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *