Trending
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τρίτη, 6 Απριλίου 2021

ΔΕφΘεσ 431/2020: Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα διοικητικών εφετείων σε ακυρωτικές διαφορές για την αναγνώριση αλλοδαπών ως προσφύγωνΑπό τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 7 του άρθρου 115 του ν. 4636/2019 και των παραγράφων 1, 4 και 8 του άρθρου 57 του ν. 4689/2020 προκύπτει ότι, από τις εκκρεμείς την 27-5-2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ν. 4689/2020) ενώπιον των διοικητικών εφετείων διαφορές, που αφορούν την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα, παραμένουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους όσες είχαν έως την ημερομηνία αυτή προσδιορισθεί προς συζήτηση, όλες δε οι υπόλοιπες τέτοιες διαφορές, για τις οποίες έως τότε δεν είχε ορισθεί δικάσιμος, μεταφέρονται στην αρμοδιότητα των τριμελών διοικητικών πρωτοδικείων. Κατά τη γνώμη που επικράτησε στο Δικαστήριο, ο προσδιορισμός προς συζήτηση τέτοιων υποθέσεων μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία παγιώνει την καθ’ ύλην αρμοδιότητα των διοικητικών εφετείων, όπως αυτή είχε πριν τη θέση σε ισχύ των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 και 7 του άρθρου 115 του ν. 4636/2019 και των παραγράφων 1, 4 και 8 του άρθρου 57 του ν. 4689/2020, είναι δε άλλο το ζήτημα της κατά τόπον αρμοδιότητας, το οποίο ερευνά και αναλόγως ρυθμίζει το ούτω, αρμοδίως καθ’ ύλην, επιλαμβανόμενο Διοικητικό Εφετείο.

Αν και κατά τη γνώμη του Προέδρου του Δικαστηρίου, οι ρυθμίσεις αυτές, για την εκδίκαση από τα διοικητικά εφετεία των ήδη προσδιορισμένων ενώπιόν τους πιο πάνω διαφορών, αποσκοπεί προφανώς στην ταχεία εκδίκασή τους από αυτά, με σκοπό την έκδοση απόφασης που θα αποφαίνεται επί των λόγων της αιτήσεως ακυρώσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία διοικητικό εφετείο κρίνει ότι μία τέτοια διαφορά ουδέποτε ανήκε στην κατά τόπον αρμοδιότητά του και, συνεπώς, συντρέχει περίπτωση παραπομπής στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο, ο προαναφερόμενος σκοπός παραμονής της διαφοράς στο διοικητικό εφετείο δεν εξυπηρετείται. Συνεπώς, αφού, σε κάθε περίπτωση, η παραπομπή είναι αναγκαία, αυτή πρέπει να γίνεται στο αρμόδιο, πλέον, καθ’ ύλην και κατά τόπον τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 57 του πιο πάνω ν. 4689/2020.

Ν. 4790/2021 (άρθρο 123): Νέα παράταση ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία


 

Με το άρθρο 123 παρ. 2 του παρόντος νόμου παρατείνεται εκ νέου η διάρκεια ισχύος των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία μέχρι την 30ή.6.2021.

Η νέα αυτή παράταση έρχεται σε συνέχεια των αποφάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που είχαν ληφθεί στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού (Covid-19) και του του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α' 256).

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

ΑΥ Υ.Μ.ΑΣ 7393/2021: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

 


Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών, των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους).

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

ΑΥ Υ.Μ.ΑΣ 7396/2021: Παράταση ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007


1. Η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A' 80) και του π.δ. 106/2007 (A' 135) και έληξαν ή θα λήξουν: (α) από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Ιουλίου 2020, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε αυτοδικαίως, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α' 256) έως 31 Μαρτίου 2021, (β) από 1η Αυγούστου 2020 μέχρι 31 Μαρτίου 2021, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε αυτοδικαίως, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α' 256) για οκτώ (8) μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους, (γ) από 1η Απριλίου 2021 μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2021, παρατείνονται αυτοδικαίως έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

2. Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων διαμονής, ανατρέχει στην επομένη ημέρα από την αρχική ημερομηνία λήξης του παραταθέντος τίτλου διαμονής.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021

ΔΠρΘεσ 244/2020: Μονο η αναγραφή της ημερομηνίας συνέντευξης στο δελτίο αιτούντος άσυλο δεν αρκεί για να συναχθεί πλήρης γνώση της υποχρέωσης του να παραστεί στην συνέντευξη


6.Επειδή, περαιτέρω, με το Γ΄ Μέρος του ν.4375/2016 (Α΄51/3-4-2016, διόρθωση σφαλμάτων Α΄57/6-4-2016) μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη η Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (L 180). Στο νόμο αυτό ορίζονται τα ακόλουθα: στις παρ.3 και 8 του άρθρου 40 ότι «3. Η ειδοποίηση πραγματοποιείται, με βάση τα δηλωθέντα υπευθύνως από τον αιτούντα, πλέον πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας, με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνική κλήση. Για την πράξη αυτή γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο σχετική μνεία στο φάκελο του αιτούντος ή σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και ώρα διενέργειας της πράξης, το όνομα και την υπογραφή του υπαλλήλου που προέβη στην ειδοποίηση και το είδος της πράξης στην οποία προέβη. Κάθε πρόσκληση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται στον πιο πρόσφατο τόπο διαμονής ή κατοικίας που έχει δηλώσει ο αιτών διεθνή προστασία…8. Προσκλήσεις του αιτούντος από την αρμόδια Αρχή Παραλαβής στη συνέντευξη που αναφέρεται στο άρθρο 52 και από την Αρχή Προσφυγών σε ακρόαση κατά το άρθρο 62, πραγματοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο, μεταξύ των οποίων όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3, που εξασφαλίζει ότι ο αιτών έλαβε γνώση της πρόσκλησης. Δεν απαιτείται πρόσκληση, εφόσον για τον αιτούντα έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της καταγραφής της αίτησης, συνέντευξης ή προφορικής ακρόασης σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και του έχει εξηγηθεί η σημασία και το περιεχόμενο των διαδικασιών αυτών. Κάθε άλλη πρόσκληση ή κλήση του αιτούντος πραγματοποιείται με τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 3», στο άρθρο 41 ότι «1. Οι αιτούντες, κατά την εφαρμογή των διατάξεων των Κεφαλαίων Γ και Δ έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:  α. Ενημερώνονται, σε γλώσσα την οποία κατανοούν, για τη διαδικασία που ακολουθείται, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, … για τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις τους και της μη συνεργασίας με τις αρχές, καθώς και για τις συνέπειες της ρητής ή σιωπηρής ανάκλησης της αίτησής τους. Επίσης, ενημερώνονται για τις προθεσμίες και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησής τους. Οι πληροφορίες τους παρέχονται εγκαίρως ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 42. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να παρέχονται και τηλεφωνικά ή με αυτοματοποιημένο τρόπο.  β. Τους παρέχονται υπηρεσίες διερμηνέα για να υποβάλουν την αίτησή τους και να εκθέσουν την υπόθεσή τους στις αρμόδιες Αρχές Παραλαβής, για τη διεξαγωγή συνέντευξης ή προφορικής ακρόασης, καθώς και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σε Α και Β βαθμό, εφόσον δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η αναγκαία επικοινωνία χωρίς αυτόν. Η δαπάνη της διερμηνείας βαρύνει το Δημόσιο. Η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, όπου αυτή απαιτείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας δύναται να παρέχεται και εξ αποστάσεως με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέσων επικοινωνίας, σε περίπτωση που η φυσική παρουσία διερμηνέα δεν είναι πρόσφορη… δ. αα) Εφοδιάζονται ατελώς από την αρμόδια Αρχή Παραλαβής, αμέσως μετά την καταγραφή της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 με το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, το οποίο φέρει τη φωτογραφία τους…», στο άρθρο 47, όπως το πρώτο εδάφιο της παρ.4 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ.8 του ν.4540/2018 (Α΄91),  ότι «1.Ο αιτών δύναται να παραιτηθεί από την αίτησή του καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης, ενώπιον των αρμόδιων Αρχών Παραλαβής και εφόσον παραδώσει το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. Για τη βεβαίωση της παραίτησης συντάσσεται σχετικό πρακτικό παραίτησης το οποίο αναφέρει τις συνέπειες της πράξης αυτής … Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και εφόσον αιτών για τον οποίο έχει διενεργηθεί απλή καταγραφή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 (β), δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη διενέργεια πλήρους καταγραφής της αίτησής του για διεθνή προστασία. 2.Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο αιτών έχει σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του, οι Αρχές Απόφασης διακόπτουν την εξέταση της αίτησης με σχετική πράξη τους και θέτουν την υπόθεση στο αρχείο. Οι ως άνω πράξεις κοινοποιούνται με επιστολή στον αιτούντα, στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνσή του. Εφόσον δεν έχει δηλωθεί διεύθυνση, οι πράξεις αυτές δεν κοινοποιούνται. 3. Σιωπηρή ανάκληση θεωρείται ότι υπάρχει όταν διαπιστώνεται ότι ο αιτών, χωρίς να θεμελιώνει ότι αυτό οφείλεται σε συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του: … β. δεν παρέστη στην προσωπική συνέντευξη ή σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 52 και 62, παρότι κλήθηκε νόμιμα και χωρίς να προβάλει βάσιμους λόγους για τη μη παρουσία του, ή …  4.Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί πράξη διακοπής ο αιτών έχει δικαίωμα με αίτηση του, εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής, να ζητήσει από την αρχή που έλαβε την απόφαση, τη συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης του, εφόσον θεμελιώνει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι η πράξη διακοπής εκδόθηκε υπό συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του. Μέχρι την τελεσίδικη κρίση της ως άνω αίτησης, ο αιτών δεν απελαύνεται από τη χώρα ούτε εκτελείται απόφαση επιστροφής. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συνέχιση της εξέτασης της υπόθεσής του μόνο μία φορά…», στο άρθρο 52 ότι «1. Πριν τη λήψη απόφασης, η Αποφαινόμενη Αρχή διενεργεί προσωπική συνέντευξη του αιτούντος, ο οποίος καλείται σε αυτήν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40…», στο άρθρο 59, όπως το πρώτο εδάφιο της παρ.4 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ.12 του ν.4540/2018,  ότι «1.Σε περίπτωση μεταγενέστερης αίτησης οι Αρμόδιες Αρχές Απόφασης εξετάζουν τα στοιχεία της μεταγενέστερης αίτησης, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του φακέλου της προγενέστερης αίτησης…Κατά το στάδιο αυτό ο αιτών υποβάλλει γραπτώς στις αρμόδιες Αρχές Παραλαβής τα τυχόν νέα στοιχεία που προσκομίζει χωρίς να πραγματοποιηθεί συνέντευξη. Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιείται ακρόαση του αιτούντος, μετά από κλήση του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για τη διευκρίνιση στοιχείων της μεταγενέστερης αίτησης εφόσον η Αποφαινόμενη Αρχή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. 3. Οι αρμόδιες Αρχές Παραλαβής διασφαλίζουν στους αιτούντες, των οποίων η αίτηση εξετάζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ότι απολαμβάνουν των εγγυήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 (α), (β), (γ), (ε) και (στ). Μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης κατά το προκαταρκτικό στάδιο, αναστέλλεται η εκτέλεση κάθε μέτρου απέλασης, επιστροφής ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απομάκρυνσης που υφίσταται σε βάρος των αιτούντων. Ομοίως, κατά το παραπάνω στάδιο, δεν εκτελείται απόφαση έκδοσης εφόσον ο αιτών επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν κράτος…4.Εάν κατά την προκαταρκτική εξέταση της παραγράφου 2 προκύψουν ή υποβληθούν από τον αιτούντα νέα ουσιώδη στοιχεία, τα οποία ο αιτών χωρίς υπαιτιότητα του δεν μπόρεσε να επικαλεστεί κατά της εξέταση της προγενέστερης αίτησης και τα οποία επηρεάζουν την κρίση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας, η αίτηση κρίνεται παραδεκτή, εξετάζεται περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και του χορηγείται δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη…».

7.Επειδή, επιπροσθέτως, στη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 του ν.4375/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.8 του άρθρου 86 του ν.4399/2016 (Α΄ 117), ορίζεται ότι «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, μετά από πρόταση του Διευθυντή της, όπου ρυθμίζονται επί μέρους θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου…». Κατ΄ επίκληση της εξουσιοδοτικής αυτής διάταξης εκδόθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου (απόφαση οικ.3385/2018 του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής- Β΄417), στο άρθρο 13 της οποίας ορίζονται τα ακόλουθα: «1.Κάθε επίδοση ή πρόσκληση στην Υπηρεσία πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία της Υπηρεσίας. Εφόσον στις κείμενες διατάξεις δεν ορίζεται μικρότερο διάστημα, όταν η πρόσκληση πραγματοποιείται με επιστολή, αυτή αποστέλλεται τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία κατά την οποία προσκαλείται ο αιτών, ενώ όταν η πρόσκληση πραγματοποιείται με άλλο τρόπο, περιγραφόμενο στην κείμενη νομοθεσία, η σχετική προθεσμία είναι πέντε εργασίμων ημερών…4. Κατά κανόνα, η ημερομηνία συνέντευξης ορίζεται και γνωστοποιείται στον αιτούντα κατά την αρχική καταγραφή της αίτησής του. Αναφορά της ημερομηνίας αυτής γίνεται και στο σώμα του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία. 5. Σε περίπτωση που η παραπάνω διαδικασία δεν τηρηθεί για οποιονδήποτε λόγο, στον αιτούντα χορηγείται ή αποστέλλεται πρόσκληση σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του παρόντος ή, εφόσον ο αιτών είναι κρατούμενος ή παραμένει σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η πρόσκληση διαβιβάζεται στον προϊστάμενο του τόπου κράτησης ή εγκατάστασης όπου παραμένει ο αιτών, προκειμένου να παραδοθεί σε αυτόν. 6.Η πρόσκληση για τη συνέντευξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Ημερομηνία της πρόσκλησης, τόπο, ημερομηνία και ώρα συνέντευξης, μνεία του γεγονότος ότι ο αιτών δύναται να συνοδεύεται από δικηγόρο καθώς και από έναν άλλο σύμβουλό του, υπενθύμιση ότι ο αιτών οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του για επίρρωση των ισχυρισμών του και μνεία των συνεπειών της μη παρουσίας του αιτούντος στη συνέντευξη».

8.Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, πολίτης Αλβανίας, γεννηθείς στις ..., υπέβαλε μεταγενέστερο αίτημα χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας στις 10.12.2018, στην ελληνική γλώσσα, την οποία δήλωσε ότι ομιλεί. Στη σχετικώς συνταχθείσα φόρμα καταγραφής στο πεδίο εκπαίδευσης σημειώνεται «αναλφάβητος». Με την ... /10.04.2019 απόφαση του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας – Γεωργίας το αίτημα του κρίθηκε παραδεκτό σύμφωνα με το άρθ. 59 παρ. 4 του ν. 4375/2016, διότι διαπιστώθηκε ότι ο αιτών προέβαλε νέα και ουσιώδη στοιχεία, τα οποία δεν προϋπήρχαν της υποβολής του αρχικού του αιτήματος ούτε προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εξέτασής του σε α΄ και β΄ βαθμό. Ωστόσο, στις 18.04.2019 εκδόθηκε η ... /18.04.2019 πράξη του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας – Γεωργίας,  με την οποία διακόπηκε η εξέταση της μεταγενέστερης αίτησης ασύλου και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι  σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 και  3 (β) του ν. 4375/2016 ο ήδη αιτών είχε ανακαλέσει σιωπηρώς την αίτησή του, διότι δεν παρέστη στην προγραμματισμένη για τις 18.4.2019 και ώρα 8:00 π.μ. προσωπική του συνέντευξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 52, παρότι κλήθηκε νόμιμα προς τούτο, ούτε επικοινώνησε με την Υπηρεσία για να εξηγήσει τους λόγους της απουσίας του. Στις 15.05.2019 ο αιτών υπέβαλε την ... /15.5.2019 αίτηση συνέχισης της διαδικασίας, κατ’ επίκληση της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4375/2016, με την οποία προέβαλε  ότι δεν προσήλθε στην συνέντευξή του, επειδή δεν διαβάζει καλά ελληνικά, ούτε αλβανικά και έλαβε εσφαλμένη ενημέρωση από το δικηγόρο του. Στις 20.05.2019 εκδόθηκε η ... /20.05.2019 απόφαση του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας – Γεωργίας, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά του και αποφασίστηκε η μη ανάκληση της ... /18.04.2019 πράξης διακοπής, επειδή αυτός δεν θεμελίωσε με συγκεκριμένα στοιχεία ότι η πράξη αυτή εκδόθηκε υπό συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του, με το σκεπτικό ότι 1.η ημερομηνία της συνέντευξης είχε αναγραφεί στο δελτίο αιτήσαντος ασύλου και είχε ενημερωθεί αρμοδίως για αυτήν, 2.δεν θεμελίωσε με συγκεκριμένα στοιχεία το λόγο που τον εμπόδισε να παραστεί στην συνέντευξη και 3.δεν προέβαλε εγκαίρως στην αρμόδια υπηρεσία τους λόγους της απουσίας του. Κατά της απόφασης αυτής ο αιτών άσκησε την ... /4.6.2019 ενδικοφανή προσφυγή, με την οποία προέβαλε ότι δεν προσήλθε στην προγραμματισμένη συνέντευξη, λόγω αιφνίδιας επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, εξαιτίας της οποίας εξετάστηκε στα εξωτερικά ιατρεία της Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου «Γ.Παπανικολάου» στις 16.04.2019 και από τις 17.04.2019 έως και τις 19.04.2019 του χορηγήθηκε καθημερινά μία φιάλη αίματος, του δόθηκε δε φαρμακευτική αγωγή 20 ημερών και ορίστηκε επανεξέταση στις 06.06.2019, όπως, υποστήριξε, ότι αποδεικνύεται από την από 26.04.2019 ιατρική γνωμάτευση του ανωτέρω Νοσοκομείου. Επιπροσθέτως ισχυρίσθηκε ότι δεν γνωρίζει ανάγνωση και δεν αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να γνωστοποιήσει το κώλυμα του να εμφανιστεί στην αρμόδια υπηρεσία. Ωστόσο η ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση δεν προσκομίσθηκε με την προσφυγή του, ούτε έχει συμπεριληφθεί στα στοιχεία του διοικητικού φακέλου. Επί της ασκηθείσας προσφυγής εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία κρίθηκε: 1.ότι ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι υπήρξε σύγχυση ως προς την ημερομηνία της προγραμματισμένης συνέντευξης δεν μπορεί να γίνει δεκτός, διότι στο δελτίο αιτήσαντος διεθνή προστασία που του είχε χορηγηθεί αναγραφόταν η ημερομηνία της συνέντευξης αυτής και 2.ότι ο έτερος ισχυρισμός του ότι ήταν ασθενής, δεν αποδεικνύεται διότι δεν προσκομίσθηκε οποιοδήποτε ιατρικό έγγραφο. Ενόψει τούτων, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών απεφάνθη ότι ο αιτών δεν θεμελίωσε με συγκεκριμένα στοιχεία ότι η πράξη διακοπής εκδόθηκε υπό συνθήκες ανεξάρτητες της θέλησής του και απέρριψε την ασκηθείσα προσφυγή.

9.Επειδή, όπως συνάγεται από τις διατάξεις που εκτέθηκαν στην σκέψη 6, η αποφαινόμενη αρχή διακόπτει την εξέταση της αιτήσεως ασύλου με σχετική πράξη και θέτει την υπόθεση στο αρχείο όταν υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο αιτών έχει σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση σε α΄ βαθμό, ως σιωπηρή δε ανάκληση λογίζεται και η μη εμφάνιση του αιτούντος στην προγραμματισμένη προσωπική του συνέντευξη. Προϋπόθεση όμως αυτών είναι να έχει ενημερωθεί προηγουμένως ο αιτών άσυλο, σε γλώσσα την οποία ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί, για τη διαδικασία που ακολουθείται, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, και για τις συνέπειες της μη συμμορφώσεως προς τις υποχρεώσεις αυτές και της μη συνεργασίας με τις αρχές. Όμως, από τα ευρισκόμενα στο διοικητικό φάκελο στοιχεία δεν προκύπτει ότι η ... /10.4.2019 απόφαση, με την οποία κρίθηκε παραδεκτή η μεταγενέστερη αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας που υπέβαλε ο αιτών, κοινοποιήθηκε σε αυτόν, ώστε να λάβει γνώση της επανεκκίνησης της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης αυτής, ούτε ότι αυτός ενημερώθηκε, κατά τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις που παρατέθηκαν στις σκέψεις 6 και 7 της παρούσας,  ότι οφείλει να παραστεί σε συνέντευξη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ενόψει της εξέτασης του μεταγενέστερου αιτήματός του. Και ναι μεν στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρεται ότι η ημερομηνία της συνέντευξης αναγραφόταν στο δελτίο αιτήσαντος διεθνή προστασία που του χορηγήθηκε, αντίγραφο του δελτίου αυτού, όμως, δεν προσκομίζεται με το διοικητικό φάκελο, ώστε να διαπιστωθεί η βασιμότητα της σχετικής κρίσης, ενώ ενόψει του ότι ο αιτών δήλωσε ότι είναι αναλφάβητος, μόνη η αναγραφή της ημερομηνίας της συνέντευξης στο ανωτέρω δελτίο δεν συνιστά μέσο, πρόσφορο να εξασφαλίσει ότι ο τελευταίος έλαβε γνώση της υποχρέωσης του να παραστεί στην συνέντευξη αυτή, εφόσον από κανένα άλλο έγγραφο που προσκομίζεται δεν προκύπτει ότι εξηγήθηκε σε αυτόν η σημασία και το περιεχόμενο της συγκεκριμένης διαδικασίας, ούτε οι συνέπειες ενδεχόμενης απουσίας του. Ως εκ τούτου, εφόσον ο αιτών δεν ενημερώθηκε προσηκόντως για την υποχρέωσή του να παραστεί στις 18.4.2019 και ώρα 8:00 π.μ. σε προφορική συνέντευξη, για τις συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του και για την υποχρέωσή του να ενημερώσει τις αρχές σε περίπτωση κωλύματος, η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία θεωρήθηκε ως σιωπηρώς ανακληθέν το από 10.12.2018 μεταγενέστερο, πλην κριθέν ως παραδεκτό, αίτημα παροχής διεθνούς προστασίας που υπέβαλε παρίσταται νομικώς πλημμελής και τυγχάνει ακυρωτέα (πρβλ. ΔΕΘεσ. 137/2020), κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την αίτηση ακύρωσης.

[...] Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει την .../14.11.2019 απόφαση της 1ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να συνεχιστεί από το αρμόδιο όργανο η διαδικασία της εξέτασης του από 10.12.2018 μεταγενέστερου αιτήματος παροχής διεθνούς προστασίας που υπέβαλε ο αιτών.


ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Διαδικασίες Ασύλου & Σεξουαλικός ΠροσανατολισμόςΤο έργο «Διαδικασίες Ασύλου & Σεξουαλικός Προσανατολισμός» αποτελεί ένα εύχρηστο και αναλυτικό εγχειρίδιο για τους εφαρμοστές και μελετητές του προσφυγικού δικαίου. Καταγράφοντας τις προκλήσεις που ανακύπτουν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό τόσο κατά το στάδιο αξιολόγησης της αξιοπιστίας (Α μέρος) όσο και κατά το στάδιο αξιολόγησης του βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου (Β μέρος) επιχειρεί να προτείνει εναλλακτικές που βασίζονται στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τη νομολογία και τη βιβλιογραφία.

Δείτε περισσότερα

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021

ΔΕΕ: Βέλτιστο συμφέρον ανηλίκου στο πλαίσιο διαδικασιών επιστροφής του συντηρούντος γονέα αυτού

Το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την έννοια ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού πριν εκδώσουν απόφαση περί επιστροφής, συνοδευόμενη από απαγόρευση εισόδου, ακόμη και όταν ο αποδέκτης της αποφάσεως αυτής δεν είναι ένας ανήλικος, αλλά ο πατέρας του ανηλίκου αυτού.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

ΔΕΕ: Δικαιώμα πραγματικής προσφυγής κατά της απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση θεώρησης εισόδου για λόγους σπουδών

Το άρθρο 21, παράγραφος 2α, της Σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 610/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης υπηκόου τρίτου κράτους για τη χορήγηση θεώρησης μακράς διαρκείας.

Το δίκαιο της Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 34, παράγραφος 5, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair), σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την έννοια ότι επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να προβλέπουν διαδικασία προσφυγής κατά των αποφάσεων με τις οποίες απορρίπτονται αιτήσεις για τη χορήγηση θεωρήσεων για λόγους σπουδών, κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας, της οποίας οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται από την έννομη τάξη κάθε κράτους μέλους, τηρουμένων των αρχών της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας, η δε διαδικασία αυτή πρέπει να προβλέπει, σε κάποιο στάδιό της, την άσκηση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου. Στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται να εξακριβώσει αν η επίμαχη στην κύρια δίκη αίτηση για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης μακράς διαρκείας για λόγους σπουδών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω οδηγίας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021

Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα ΔΕΕ: Επικουρική προστασίας και εκτίμηση του βαθμού της αδιάκριτης ασκήσεως βίας κατ’ άρθρο 15 γ της Οδηγίας «Αναγνώρισης»Με τις σημερινές του προτάσεις ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης PRIIT PIKAMÄE επιχειρεί να δώσει απάντηση στο ζήτημα πως προσδιορίζεται ο βαθμός της αδιακρίτως ασκούμενης βίας μιας ένοπλης συρράξεως προκειμένου να εκτιμηθεί αίτηση χορηγήσεως επικουρικής προστασίας βάσει του άρθρου 15, στοιχείο γʹ, της οδηγίας 2011/95/ΕΕ.

Το σχετικό προδικαστικό ερώτημα υποβλήθηκε απο το διοικητικού εφετείο Βάδης-Βυρτεμβέργης, της Γερμανίας με το οποίο ζητείται να διευκρινιστεί αν η παροχή τέτοιας προστασίας να εξαρτάται από την εκ των προτέρων πλήρωση ενός ποσοτικού κριτηρίου, το οποίο αφορά έναν ελάχιστο αριθμό θυμάτων, τραυματιών ή θανόντων, στη ζώνη μάχης σε αναλογία με τον πληθυσμό της περιοχής ή προϋποθέτει, εξαρχής, μια σφαιρική εκτίμηση, τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, όλων των πτυχών που χαρακτηρίζουν την εν λόγω ένοπλη σύρραξη;

Με τις σημερινές του προτάσεις ο Γενικός Εισαγγελέας προτείνει στο Δικαστήριο της Ένωσης να αποφανθεί ότι:

1) Το άρθρο 15, στοιχείο γʹ, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, στοιχείο στʹ, της οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική πρακτική δυνάμει της οποίας η διαπίστωση της υπάρξεως σοβαρής και προσωπικής απειλής κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις ένοπλης συρράξεως, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η απειλή δεν αφορά ειδικώς το πρόσωπο αυτό λόγω περιστάσεων σχετικών με την προσωπική του κατάσταση, προϋποθέτει ότι η αναλογία μεταξύ του αριθμού των θυμάτων στην οικεία περιοχή και του συνολικού αριθμού των ατόμων που αποτελούν τον πληθυσμό της περιοχής αυτής ανέρχεται σε ένα συγκεκριμένο ελάχιστο όριο.

2) Η εξακρίβωση του βαθμού της αδιάκριτης ασκήσεως βίας στο πλαίσιο ένοπλης συρράξεως, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη πραγματικού κινδύνου σοβαρής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 15, στοιχείο γʹ, της οδηγίας 2011/95, προϋποθέτει σφαιρική αξιολόγηση, τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, του συνόλου των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών που χαρακτηρίζουν την εν λόγω σύρραξη, με βάση τη συλλογή αντικειμενικών, αξιόπιστων και επικαιροποιημένων δεδομένων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η γεωγραφική έκταση της καταστάσεως αδιάκριτης ασκήσεως βίας, ο πραγματικός προορισμός του αιτούντος σε περίπτωση επιστροφής στην οικεία χώρα ή περιοχή, η ένταση των ενόπλων συγκρούσεων, η διάρκεια της συρράξεως, το επίπεδο οργανώσεως των εμπλεκομένων ενόπλων δυνάμεων, ο αριθμός των νεκρών, τραυματισμένων ή εκτοπισμένων αμάχων εξαιτίας των συγκρούσεων και η φύση των μεθόδων ή τακτικών πολέμου που χρησιμοποιούν τα εμπόλεμα μέρη.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο των προτάσεων

Αναφορικά με την ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 15 γ της Οδηγίας Αναγνώρισης δείτε επίσης τις προγενέστερες αποφάσεις Elgafaji (C465/07) και Diakité (C285/12).

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *