Trending
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

ΓνωμΝΣΚ 201/2018: Καταχώριση ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως τέκνων από Ελληνίδα και ομόφυλη αλλοδαπή υπήκοο που σύνηψαν γάμο στο εξωτερικόα) Πράξη η οποία συντάχθηκε κατά την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 344/1976 για τη δηλωθείσα γέννηση νεογνού από ελληνίδα υπήκοο, είναι, ως προς την ελληνική έννομη τάξη, εσφαλμένη κατά το μέρος που εγγράφει ως γονέα του νεογνού ομόφυλη αλλοδαπή υπήκοο, με την οποία η ελληνίδα μητέρα του νεογνού είχε συνάψει έγκυρο γάμο κατά το δίκαιο του κράτους της επιχώριας αρχής και ως επώνυμο του νεογνού το συνδυασμό του επώνυμου της ελληνίδας μητέρας του και της αλλοδαπής. Το Τμήμα του Ειδικού Ληξιαρχείου οφείλει να καταχωρίσει την πράξη, εφόσον πληροί τα τυπικά στοιχεία της συντάξεώς της και, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του για διόρθωση των εσφαλμένων ληξιαρχικών πράξεων, οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τις εσφαλμένες εγγραφές, ώστε να κινηθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών η κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία εκδόσεως τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως κατά το άρθρο 782 ΚΠολΔ για τη διόρθωση της πράξεως (πλειοψ.).

β) Πράξη η οποία συντάχθηκε κατά την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 344/1976 για τη δηλωθείσα γέννηση νεογνού από ελληνίδα υπήκοο είναι, ως προς την ελληνική έννομη τάξη, εσφαλμένη κατά το μέρος που εγγράφει ως γονέα του νεογνού και ομόφυλη ελληνίδα υπήκοο και ως επώνυμο αυτού το επώνυμο της τελευταίας, με την οποία η μητέρα του νεογνού είχε συνάψει έγκυρο γάμο κατά το δίκαιο του κράτους της επιχώριας αρχής και έγκυρο σύμφωνο συμβίωσης κατά το ημεδαπό δίκαιο. Το Τμήμα του Ειδικού Ληξιαρχείου οφείλει να καταχωρίσει την πράξη, εφόσον πληροί τα τυπικά στοιχεία συντάξεώς της και, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του για διόρθωση των εσφαλμένων ληξιαρχικών πράξεων, οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τις εσφαλμένες εγγραφές, ώστε να κινηθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών η κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία εκδόσεως τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως κατά το άρθρο 782 ΚΠολΔ για τη διόρθωση της πράξεως (πλειοψ.).

γ) Το Ειδικό Ληξιαρχείο στερείται αρμοδιότητας για την καταχώριση των πράξεων, οι οποίες συντάχθηκαν κατά την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 344/1976, για τη δηλωθείσα γέννηση νεογνών με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας από κυοφόρους υπηκόους κρατών των αλλοδαπών επιχώριων αρχών και στις οποίες εγγράφονται ως γονείς οι έλληνες υπήκοοι οι οποίοι ήλθαν σε συμφωνία με τις κυοφόρους, όταν προκύπτει ότι τα πρόσωπα τα οποία ήρθαν σε συμφωνία για την παρένθετη μητρότητα δεν είχαν ούτε κατοικία, ούτε προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα, εφόσον δεν θεμελιώνεται ελληνική υπηκοότητα των νεογνών για την γέννηση των οποίων συντάχθηκαν οι πράξεις (ομόφ.).


Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕΕ: Υποχρεώσεις μεταφορέων που διασχίζουν εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν να ελέγχουν τα διαβατήρια και τους τίτλους διαμονής των επιβατώνΟ κώδικας συνόρων του Σένγκεν δεν επιτρέπει στη Γερμανία να υποχρεώνει τις επιχειρήσεις μεταφορών με λεωφορεία που εκμεταλλεύονται διασυνοριακές γραμμές να ελέγχουν το διαβατήριο και τον τίτλο διαμονής των επιβατών πριν από την είσοδο στη γερμανική επικράτεια

Τέτοιοι έλεγχοι έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους συνοριακούς ελέγχους και, επομένως, απαγορεύονται.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Touring Tours und Travel.      
          
Κατά τη γερμανική νομοθεσία, κάθε επιχείρηση μεταφορών με λεωφορεία που εκτελεί τακτικά διασυνοριακά δρομολόγια εντός του χώρου Σένγκεν με προορισμό τη Γερμανία υποχρεούται να ελέγχει το διαβατήριο και τον τίτλο διαμονής των επιβατών πριν από τη διέλευση των γερμανικών συνόρων. Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να αποτρέπεται η μεταφορά στη γερμανική επικράτεια υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν τα εν λόγω ταξιδιωτικά έγγραφα. Προς εξασφάλιση της τήρησης της ως άνω υποχρέωσης ελέγχου, οι αστυνομικές αρχές δύνανται να εκδίδουν απόφαση περί απαγόρευσης τέτοιων μεταφορών, επ’ απειλή χρηματικών ποινών, εις βάρος επιχειρήσεων μεταφορών ως προς τις οποίες διαπιστώνεται ότι έχουν μεταφέρει στη γερμανική επικράτεια υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν τα εν λόγω ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η Touring Tours und Travel και η Sociedad de Transportes, οι οποίες εδρεύουν, αντιστοίχως, στη Γερμανία και την Ισπανία, είναι επιχειρήσεις που διοργανώνουν ταξίδια και μεταφορές με λεωφορεία και εκμεταλλεύονται τακτικές γραμμές με προορισμό τη Γερμανία οι οποίες διασχίζουν τα σύνορα της Γερμανίας με τις Κάτω Χώρες και με το Βέλγιο. Εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις αυτές είχαν μεταφέρει στη Γερμανία σημαντικό αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είχαν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, η Bundespolizeipräsidium (διεύθυνση της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Γερμανία) εξέδωσε το 2004, κατόπιν προειδοποίησης, αποφάσεις με τις οποίες τους απαγόρευε, επ’ απειλή χρηματικής ποινής, να μεταφέρουν στο γερμανικό έδαφος υπηκόους τρίτων χωρών που δεν είχαν το απαιτούμενο διαβατήριο και τους απαιτούμενους τίτλους διαμονής.

Οι δύο επιχειρήσεις μεταφορών με λεωφορεία άσκησαν προσφυγές κατά των ανωτέρω απαγορευτικών αποφάσεων ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων. Διατηρώντας αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της επίδικης υποχρέωσης ελέγχου με την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, το Bundesverwaltungsgericht (Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο, Γερμανία) υπέβαλε σχετικό ερώτημα στο Δικαστήριο.

Με την απόφαση του, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν (όπως ίσχυε το 2014) δεν επιτρέπει να επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν ταξίδια με λεωφορεία προς τη Γερμανία η επίδικη υποχρέωση διενέργειας ελέγχου ούτε να εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες απαγορεύεται, επ’ απειλή χρηματικής ποινής, στις επιχειρήσεις που παρέβησαν την υποχρέωση αυτή να πραγματοποιούν οιαδήποτε νέα μεταφορά υπό τις ίδιες συνθήκες.

Οι επίμαχοι έλεγχοι, δεδομένου ότι διενεργούνται κατά τον χρόνο που οι επιβάτες επιβιβάζονται στο λεωφορείο στην αρχή του διασυνοριακού ταξιδιού, συνιστούν ελέγχους στο εσωτερικό της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους και απαγορεύονται όταν έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους συνοριακούς ελέγχους.

Κατά το Δικαστήριο, οι επίμαχοι έλεγχοι έχουν τέτοιο αποτέλεσμα και, συνεπώς, απαγορεύονται.

Πράγματι, οι έλεγχοι αυτοί έχουν ως αποκλειστικό σκοπό να διασφαλισθεί ότι μπορεί πράγματι να επιτραπεί η είσοδος στο γερμανικό έδαφος στους επιβαίνοντες στο λεωφορείο, οι οποίοι προτίθενται να διασχίσουν τα γερμανικά σύνορα. Επομένως, σκοπός των ελέγχων είναι να εμποδισθεί η είσοδος στο γερμανικό έδαφος των επιβατών εκείνων που δεν έχουν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως ακριβώς είναι και ο σκοπός των ελέγχων που διενεργεί η αστυνομία συνόρων κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων. Η γενεσιουργός τους αιτία είναι ακριβώς η διέλευση εσωτερικών συνόρων.

Επιπροσθέτως, η επίδικη υποχρέωση ελέγχου είναι γενικού χαρακτήρα και αφορά όλες τις διασυνοριακές γραμμές λεωφορείων, ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς των οικείων προσώπων και ανεξαρτήτως περιστάσεων από τις οποίες προκύπτει κίνδυνος προσβολής της δημοσίας τάξης. Επιπλέον, ο έλεγχος των ταξιδιωτικών εγγράφων πρέπει να διενεργείται κατά συστηματικό τρόπο σε όλα τα πρόσωπα που ταξιδεύουν σε οιαδήποτε διασυνοριακή γραμμή λεωφορείων. Αντιθέτως, η υποχρέωση διενεργείας του επίμαχου ελέγχου δεν καλύπτει τις γραμμές μεταφοράς με λεωφορεία που περιορίζονται στο γερμανικό μόνον έδαφος, παρότι αυτές ενδέχεται να διανύουν ίση ή και μεγαλύτερη ακόμη απόσταση από τις διασυνοριακές γραμμές στις οποίες εφαρμόζεται η εν λόγω υποχρέωση διενέργειας ελέγχου.

Δεδομένου ότι η υποχρέωση διενέργειας ελέγχου είναι, αυτή καθαυτήν, αντίθετη προς τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, ο τελευταίος αντιτίθεται επίσης στην επιβολή κυρώσεων λόγω παράβασης της υποχρέωσης αυτής διά της έκδοσης αποφάσεων περί απαγόρευσης μεταφοράς, επ’ απειλή χρηματικής ποινής.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

ΕγκΕισΑΠ 5/2018: Δικογραφίες ρατσιστικής βίαςΟ Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Παρασκευαϊδης εξέδωσε Εγκύκλιο προς τους/τις Εισαγγελείς Εφετών και τους/τις Εισαγγελείς Πρωτοδικών σχετικά με την καταχώρηση δικογραφιών για εγκλήματα με ρατσιστικό κίνητρο, τη διερεύνηση των κινήτρων - με την ιδιαίτερα σημαντική επισήμανση ότι "ενδιαφέρει το κίνητρο του δράστη και όχι η ταυτότητα του παθόντος ή η συμμετοχή του στην προστατευόμενη ομάδα" - την ανάγκη κατανόησης των βασικών εννοιών "έγκλημα μίσους", "δείκτες μεροληψίας " και "προστατευόμενα χαρακτηριστικά".

Τέλος, επισυνάπτονται κατάλογος δεικτών προκατάληψης (OSCHE/ODIHR) και κατάλογος αρμόδιων τοπικών εισαγγελικών λειτουργών.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Νομοσχέδιο με Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΝομοσχέδιο με Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

Οργανωτικές ρυθμίσεις
 • Ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου για τη διαχείριση του προσφυγικού (ανάληψη πρωτοβουλίας, πρόσκληση, κατάρτιση σύµβασης µίσθωσης καταλυμάτων, παρακολούθηση εκτέλεσης σύµβασης, εκκαθάριση και αποπληρωµή)
 • Τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 122/2017 περί Οργανισμού του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής


Θεωρήσεις εισόδου

Θεσµοθετούνται: 
 • νέα κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου η οποία θα χορηγείται σε πολίτες Αυστραλίας ηλικίας 18-31 ετών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα για την Κινητικότητα των Νέων σύµφωνα µε το Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας (Work and Holiday Visa), όπως αυτό κυρώθηκε µε το ν. 4353/2015 (Α΄173), µε κύρια πρόθεση την επίσκεψη στην Ελλάδα για διακοπές, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) ηµερολογιακούς µήνες. 
 • νέα κατηγορία χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών που αποτελούν πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο, κατόπιν εισήγησης αρµόδιου δηµόσιου φορέα


Ιδιοκτήτες ακινήτων

 • Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης περι άδειας διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων προκειµένου να είναι δυνατή η υπαγωγή στην υπόψηδιάταξη πολιτών τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητη περιουσία η οποία είναι εκµισθωµένη κατά τη σύναψη του σχετικού συµβολαίου αγοράς.
 • Επίσης, προστίθεται η έννοια του συντρόφου, στο πλαίσιο προσαρµογής της µεταναστευτικής νοµοθεσίας στις διατάξεις του ν. 4356/2015 (Α΄181).
 • Αποκλείονται περιπτώσεις νοµικών προσώπων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες και δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εταιρικής σύνθεσης αυτών.
 • Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή σε πολίτη τρίτης χώρας που απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νοµή, ακίνητη περιουσία, αντικειµενικής αξίας 250.000 ευρώ, ως κληρονόµος εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου ή συνεπεία γονικής παροχής και είναι ενήλικος.
 • θεσµοθετείται υποχρέωση όταν συνάπτεται συµβόλαιο πώλησης ακινήτου οποιασδήποτε αξίας και ο πωλητής είναι πολίτης τρίτης χώρας, να υποχρεούται να προσκοµίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρµόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης σχετικά µε το αν το συγκεκριµένο ακίνητο έχει χρησιµοποιηθεί για την έκδοση µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή.


Πρόστιμα μεταφορείς

Αναδιαµορφώνεται η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων στις αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε µορφής δηµόσια µεταφορά προσώπων στις περιπτώσεις που µεταφέρουν στην Ελλάδα παράτυπους πολίτες τρίτων χωρών

Ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής

Αντικαθίσταται η εξουσιοδοτική ρύθµιση της παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 και παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού του τύπου και του περιεχοµένου των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόµιµης Διαµονής προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας

Τέλη διαμονής
 • Προβλέπεται ότι το τέλος που αντιστοιχεί στο κόστος προµήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της κάρτας, βαρύνει τον ενδιαφερόµενο πολίτη τρίτης χώρας, όχι µόνο για τις άδειες διαµονής ενιαίου τύπου αλλά για κάθε τίτλο διαµονής, όταν αυτός εκτυπώνεται µε τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου.
 • Επιπρόσθετα ορίζεται ότι το εν λόγω τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη τρίτης χώρας κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση τίτλου διαµονής, και όχι κατά την παραλαβή της άδειας


Παρατάσεις ισχύος

Παρατείνεται έως τις 31.12.2019, η κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας:
 • η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ.), για την κάλυψη των αναγκών µεταναστών και προσφύγων (στέγαση, σίτιση, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη,κ.λπ.),
 • η απόσπαση προσωπικού του Δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα ή η πρόσληψη προσωπικού µε συµβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ., καθώς και η διάθεση ή η πρόσληψη µε συµβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. πολιτών κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και πολιτών που εργάζονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισµούς στις αρµόδιες Υπηρεσίες για την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, που προκύπτουν από τη διαχείριση των προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών και
 • η ειδική ταχύρρυθμη διαδικασία εξέτασης αιτήματος ασύλου στα σύνορα του άρ. 60 παρ. 4 του ν. 4375/2016


Διαβάστε το πλήρες κείμενο το νομοσχεδίου 


Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕφΑθ 2156/2018: Γυναίκα μόνη χωρίς υποστηρικτικό δίκτυο ως ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα κατά τη Σύμβαση της Γενεύης8. Επειδή, με την υποκρίση αίτηση προβάλλεται περαιτέρω ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι πλημμελής και ακυρωτέα, καθόσον η κρίση της Επιτροπής για το αντικειμενικό στοιχείο του φόβου της αιτούσας και, συνακόλουθα, το βάσιμο και δικαιολογημένο αυτού, επιφέρει ανεπίτρεπτη στο πλαίσιο ενδικοφανούς προσφυγής χειροτέρευση της θέσης της ήδη αιτούσας. Και τούτο, διότι ενώ με τη με αριθμ. πρωτ. 43757[95/000195251]/19.12.2014 απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής είχε κριθεί ότι στην περίπτωση της αιτούσας «προκύπτει η ύπαρξη βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου», πληρούται δηλαδή τόσο το υποκειμενικό όσο και το αντικειμενικό στοιχείο του φόβου, εντούτοις με την προσβαλλόμενη απόφαση, που εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής της, κρίθηκε αναφορικά με το αντικειμενικό στοιχείο του φόβου ότι ο φόβος που εκφράζει η αιτούσα δεν είναι βάσιμος και δικαιολογημένος. Ο λόγος αυτός, όμως, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι ουδόλως κωλυόταν η Επιτροπή να μεταβάλει, κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής, την αιτιολογία της πράξης κατά της οποίας η ενλόγω προσφυγή στρεφόταν, εμμένουσα στο ίδιο απορριπτικό αποτέλεσμα, ουδεμιά χειροτέρευση δε της θέσης της αιτούσας επέρχεται από μόνη τη μεταβολή της αιτιολογίας (πρβλ. ΣτΕ 245/1959).

9.Επειδή, […] προκύπτει ότι γυναίκες μόνες (χωρίς σύζυγο ή ενγένει υποστηρικτικό περιβάλλον και περιουσιακό υπόβαθρο), που κινδυνεύουν να υποβληθούν σε πράξεις βίας από μη κρατικούς φορείς σε περίπτωση επιστροφής τους στην πατρίδα τους, υπάγονται στο προστατευτικό καθεστώς του πρόσφυγα εφόσον, μεταξύ άλλων, διαπιστωθεί ότι αποτελούν «ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα» κατά την έννοια του νόμου, έχουν φόβο δίωξης λόγω της συμμετοχής τους στην ομάδα αυτή (ή για άλλον από τους λόγους που προβλέπει η Σύμβαση της Γενεύης) και οι αρχές του κράτους καταγωγής τους δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να παράσχουν προστασία. Στην προκείμενη περίπτωση, η αιτούσα τόσο κατά την καταγραφή του αιτήματός της όσο και κατά την προφορική της συνέντευξη αναφέρθηκε στην οικονομική της κατάσταση εξαιτίας της οποίας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα της, δίνοντας, ωστόσο, έμφαση καθόλα τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας στη σφοδρή της επιθυμία να μην επιστρέψει σε αυτή, λόγω του ότι δεν έχει εκεί κανένα συγγενή ούτε, έστω, σπίτι για να διαμείνει. Όπως δε αυτή διευκρίνισε με το από 22.4.2015 συμπληρωματικό υπόμνημα για την προσφυγή της, οι αναφορές αυτές είχαν την έννοια της περιφραστικής εκδήλωσης του φόβου ατομικής δίωξής της σε περίπτωση επιστροφής της στην Αιθιοπία, λόγω των ατομικών χαρακτηριστικών της (γυναίκα, μόνη, καταγόμενη από την Αιθιοπία, αναλφάβητη, χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον ή περιουσία, χωρίς επαγγελματικές δεξιότητες), τα οποία είχε επικαλεστεί, και της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα της για την ενλόγω κατηγορία γυναικών, όπως η κατάσταση αυτή προέκυπτε από τις παρατιθέμενες στην πιο πάνω με αριθμ. πρωτ. 43757[95/000195251]/19.12.2014 απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, διεθνείς πηγές. Με τα δεδομένα αυτά, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η αιτούσα επικαλέστηκε ενώπιον της Διοίκησης τη συνδρομή αντικειμενικών παραγόντων, οι οποίοι, ενόψει της κατάστασης που επικρατεί στην Αιθιοπία, κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης, όπως αυτή διαγράφεται στην αναφερόμενη απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, ήταν, καταρχήν, ικανοί να θεμελιώσουν το αίτημα για την παροχή ασύλου, δεδομένου, άλλωστε, ότι για την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα δεν απαιτείται, οπωσδήποτε, να διαπιστωθεί ότι ο αιτών έχει υποστεί ατομική δίωξη αλλά αρκεί και η διαπίστωση αντικειμενικώς δικαιολογημένου φόβου ατομικής δίωξης (πρβλ. ΣτΕ 4055/2008, 2666/2006, 3337/2005). Μολονότι δε οι πιο πάνω ισχυρισμοί, όπως αρχικά διατυπώθηκαν, ενείχαν, πράγματι αοριστία, όμως, ενόψει της μετέπειτα απόδοσης από την αιτούσα της ακριβούς έννοιάς τους, όφειλε η Διοίκηση να εξετάσει αν βασίμως επικαλείτο η αιτούσα τη συνδρομή των πιο πάνω αντικειμενικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση όφειλε, ερμηνεύοντας τους ισχυρισμούς της αιτούσας κατά την αληθή τους έννοια, που η ίδια απέδωσε με το από 22.4.2015 συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε για την προσφυγή της, να ερευνήσει ειδικότερα αν η τελευταία διέτρεχε κίνδυνο δίωξης σε περίπτωση επιστροφής της στην Αιθιοπία, ενόψει των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα αυτή, λόγω υπαγωγής της σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα («μόνες γυναίκες στην Αιθιοπία»), προκειμένου να κρίνει, καταρχάς, αν συνέτρεχε περίπτωση αναγνώρισης στο πρόσωπο της αιτούσας της ιδιότητας του πρόσφυγα, διαφορετικά, σε κάθε περίπτωση, αν ήταν δυνατό να υπαχθεί αυτή σε καθεστώς επικουρικής προστασίας. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία κρίθηκε ότι «ο φόβος που εκφράζει [η ήδη αιτούσα] δεν είναι βάσιμος και δικαιολογημένος, καθώς η ίδια δεν εκφράζει συναίσθημα φόβου, αλλά έλλειψη σχετικής επιθυμίας …..» και, περαιτέρω, ότι η αιτούσα «δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του δικαιούχου επικουρικής προστασίας επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 15 του Π.Δ. 141/2013», χωρίς, ωστόσο, να αντιμετωπιστούν, ούτε καν να αναφερθούν, οι πιο πάνω ισχυρισμοί της αιτούσας, και, μάλιστα, στην περίπτωση εξέτασης του αιτήματός της ως προς την υπαγωγή της στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, ρητώς να αναφέρεται ότι δεν προβλήθηκαν σχετικοί ισχυρισμοί εκ μέρους της, δεν αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η υποκρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση προς νέα νόμιμη κρίση.


Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

ΔΠρΗρ 376/2018: Κλήση για συμπληρωματικά έγγραφα και ανανέωση άδειας διαμονής1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο …, ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της … απόφασης του Γενικού Γραμματέα (Γ.Γ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία του αιτούντος αλλοδαπού, διότι δεν προσκόμισε στη Διοίκηση τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν σχετικώς (θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας και αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων). […]

5. […] Με δεδομένα τα εξής: α) ότι ο αιτών είχε καταθέσει απογραφικό δελτίο στον ΟΓΑ, από το οποίο προέκυπτε ο χρόνος εργασίας του, β) ότι η επίμαχη ένδειξη "Εκκρεμεί στον ΟΓΑ - Έχει απασχοληθεί στην αγροτική οικονομία κατά τα έτη", η οποία έλειπε από το σχετικό έντυπο, αποτελούσε τυπικό στοιχείο, το οποίο ο ίδιος δεν όφειλε να γνωρίζει ότι απαιτείται και γ) ότι, αντιθέτως, αποτελούσε καταρχήν υποχρέωση της Διοίκησης να του χορηγήσει το ορθό απογραφικό, εν όψει και του ότι οι αλλοδαποί ανήκουν καταρχήν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και έχουν, εξαιτίας των δυσκολιών προσαρμογής σε ξένο περιβάλλον, μεγαλύτερες δυσκολίες κατανόησης των κανόνων δικαίου, ιδιαιτέρως μάλιστα των διαδικαστικών, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επίδοση των εγγράφων, με τα οποία ο αιτών καλείτο να προσκομίσει στη Διοίκηση το ορθό απογραφικό με την επίμαχη ένδειξη, έπρεπε να γίνει με βάση τα άρθρα 51 επ. του Κ.Δ.Δ. και όχι με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ. Εφόσον δε από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι ο αιτών έλαβε αποδεδειγμένως γνώση της συγκεκριμένης υποχρέωσής του και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η παράλειψη δήλωσης της αλλαγής κατοικίας δεν ασκούσε, κατά τον κρίσιμο χρόνο, επιρροή στην ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα, το Δικαστήριο κρίνει, περαιτέρω, ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν αιτιολογείται νομίμως, κατ’ αποδοχή του σχετικού λόγου της κρινόμενης αίτησης.


Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

ΔΠρΤρίπολης 113/2018: Προϋποθέσεις επιβολής προστίμου για παράνομη απασχόληση αλλοδαπών2. Επειδή, ο ν. 2910/2001 “Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.” προβλέπει στο άρθρο 2 παρ. 1 ότι: «1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις αυτού: α. Στα πρόσωπα των οποίων η είσοδος και η έξοδος, καθώς και η εν γένει κίνηση, διαμονή, εγκατάσταση και απασχόληση στο ελληνικό έδαφος ρυθμίζονται από κανόνες του κοινοτικού δικαίου. ...»  και στο άρθρο 53 ότι: «1. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση αλλοδαπών, εφόσον δεν έχουν άδεια παραμονής.  ... 2. ... 3. Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις των δύο παραγράφων 1 και 2, πέραν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, επιβάλλεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να κυμαίνεται από ένα εκατομμύριο έως πέντε εκατομμύρια δραχμές για κάθε παράνομο αλλοδαπό.».

3. Επειδή, ο Κανονισμός (ΕΟΚ) 1612/1968 του Συμβουλίου «περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας» (L 257/19.10.1968) στο άρθρο 1 ορίζει ότι: «1. Κάθε υπήκοος Κράτους μέλους, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του, έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει μισθωτή δραστηριότητα και να την ασκεί στην επικράτεια άλλου Κράτους μέλους, συμφώνως προς τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ρυθμίζουν την απασχόληση των ημεδαπών εργαζομένων του Κράτους αυτού. 2. Απολαύει ιδίως στην επικράτεια άλλου Κράτους μέλους, του ιδίου, όπως και οι υπήκοοι του Κράτους αυτού, δικαιώματος προτεραιότητος στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας» και στο άρθρο 3 ότι: «1. Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, δεν εφαρμόζονται οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή οι διοικητικές πρακτικές Κράτους μέλους: -οι οποίες περιορίζουν ή εξαρτούν από όρους, που δεν προβλέπονται για τους ημεδαπούς, την ζήτηση και την προσφορά εργασίας, την πρόσληψη σε απασχόληση και την άσκησή της από τους αλλοδαπούς…». Εξάλλου, με το νόμο 3236/2004 (ΦΕΚ Α΄ 60) κυρώθηκε και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συνθήκη Προσχώρησης (L 236/23.09.2003) που συνήφθη μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: ... «Άρθρο 1. 1. ... η Δημοκρατία της  Ουγγαρίας, .... γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέρη των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ένωση, ... 3. Οι όροι προσχώρησης και οι προσαρμογές των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ένωση, συνέπεια της προσχώρησης αυτής, καθορίζονται στην Πράξη που προσαρτάται στην παρούσα Συνθήκη. Οι διατάξεις της Πράξης αυτής αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συνθήκης. … Άρθρο 2. 1. ... 2. Η παρούσα Συνθήκη αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2004, …». Περαιτέρω, στο παράρτημα Χ της Συνθήκης, που αφορά τα μεταβατικά μέτρα που επιβάλλονται στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηκόων Ουγγαρίας, ορίζεται ότι: «…2. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και μέχρι το τέλος διετούς περιόδου μετά την ημερομηνία προσχώρησης, τα παρόντα κράτη μέλη εφαρμόζουν εθνικά μέτρα, ή μέτρα που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες, με τα οποία ρυθμίζεται η πρόσβαση Ούγγρων υπηκόων στις αγορές εργασίας τους. Τα παρόντα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά μέχρι το τέλος πενταετούς περιόδου μετά την ημερομηνία προσχώρησης. ...».

6. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αναπτύσσεται με το από 15.11.2017 νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, η αιτούσα ζητά την ακύρωση της ως άνω απόφασης επιβολής προστίμου, προβάλλοντας ότι εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 53 του ν. 2910/2001. Ο λόγος αυτός παρίσταται βάσιμος, σε ό,τι αφορά τις οκτώ υπηκόους Ουγγαρίας, διότι οι εν λόγω αλλοδαπές ήδη από 1.5.2004 έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του ανωτέρω νόμου, ο οποίος ρητά εξαιρεί τα πρόσωπα, των οποίων η είσοδος και η έξοδος, καθώς και η εν γένει κίνηση, διαμονή, εγκατάσταση και απασχόληση στο ελληνικό έδαφος ρυθμίζονται από κανόνες του κοινοτικού δικαίου. Εξάλλου, οι περιορισμοί που τέθηκαν με το Παράρτημα Χ της Συνθήκης Προσχώρησης της Ουγγαρίας αφορούν την πρόσβαση των υπηκόων της στην αγορά εργασίας και όχι το δικαίωμα διαμονής τους, η απουσία του οποίου και μόνο επισύρει την επιβολή του ένδικου προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 2910/2001. Ομοίως βάσιμος παρίσταται και ο λόγος ακύρωσης και σε ό,τι αφορά την υπήκοο Ουκρανίας, η οποία ναι μεν δεν διέθετε άδεια εργασίας, πλην κατά τον κρίσιμο χρόνο διέμενε νόμιμα στη Χώρα. Τούτο διότι αντίθετα με ό,τι εσφαλμένα κατά το νόμο υπέλαβε το όργανο, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, η επιβολή του προστίμου προϋποθέτει παράνομη διαμονή στη Χώρα. Με τα δεδομένα αυτά, πρέπει, κατ' αποδοχή του σχετικού λόγου ακύρωσης, να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακύρωσης.

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω. Υπεύθυνος Προάσπισης και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων, Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *