Trending

Immigration.gr

Επίκαιρα ζητήματα μεταναστευτικού δικαίου

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Εγκ ΥΠΕΣ 39/2017: Οδηγίες σχετικά με τη διενέργεια των συνεντεύξεων πολιτογράφησης


Με τo παρόν έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες σχετικά με ορισμένα ζητήματα τα οποία παρατηρήθηκαν από την μέχρι τώρα εξέταση των φακέλων πολιτογράφησης, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας, την όσο το δυνατόν ομογενοποίηση των συνεντεύξεων, καθώς και την επίλυση κάποιων ζητημάτων λειτουργίας των Επιτροπών Πολιτογράφησης.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 για την τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν και το σύστημα εισόδου-εξόδου


Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός 2017/2226 για το σύστημα εισόδου-εξόδου και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν όσον αφορά το σύστημα εισόδου-εξόδου.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ, στο σύστημα θα καταχωρίζονται πληροφορίες για την είσοδο, έξοδο και άρνηση εισόδου όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν.

Το σύστημα εισόδου-εξόδου θα συμβάλει:
  • στη μείωση των καθυστερήσεων κατά τους συνοριακούς ελέγχους και στη βελτίωση της ποιότητας των συνοριακών ελέγχων, μέσω του αυτόματου υπολογισμού της επιτρεπόμενης διαμονής κάθε ταξιδιώτη
  • στην εξασφάλιση συστηματικού και αξιόπιστου εντοπισμού των προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια διαμονής
  • στην ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, επιτρέποντας την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στο ταξιδιωτικό ιστορικό.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το νέο σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) θα καταχωρεί τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών, όπως όνομα, ταξιδιωτικό έγγραφο, δακτυλικά αποτυπώματα, εικόνα προσώπου, ημερομηνία και σημείο εσόδου, εξόδου ή άρνησης εισόδου στο χώρο Σένγκεν.

Το σύστημα θα ισχύει τόσο για τους ταξιδιώτες που χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στην ΕΕ όσο και για αυτούς που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης.Θα αφορά τους ταξιδιώτες που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν και οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για σύντομη διαμονή έως 90 ημερών.

Το νέο σύστημα αναμένεται να διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης του μέγιστου επιτρεπόμενου διαστήματος παραμονής στην ΕΕ: 90 ημέρες σε οποιαδήποτε περίοδο διάρκειας 180 ημερών.
Το σύστημα θα αντικαταστήσει τη σφράγιση των διαβατηρίων και θα επιταχύνει κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία διέλευσης των συνόρων, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την ανίχνευση των παραβατών και των περιπτώσεων απάτης.


Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕφΑθ 2650/2017 (σε Συμβ): Κατά τόπο αρμοδιότητα δικαστηρίου επί ενδίκων βοηθημάτων κατά αποφάσεων Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου


2. Επειδή, με το άρθρο 15 παρ.3 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Α΄ 274), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 49 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄213), στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 64 παρ.1 του ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α΄51), υπήχθησαν στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου οι ακυρωτικές διαφορές οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα, υπό την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης και του συναφούς πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967. Εξάλλου, με το άρθρο 3 του ν.702/1977 (ΦΕΚ Α΄ 268), όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωση της παρ. 1 αυτού από το άρθρο 5 παρ.9 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), ορίζεται ότι: «1. Αρμόδιον κατά τόπον δια την εκδίκασιν των κατά τα ανωτέρω αιτήσεων ακυρώσεως, είναι το διοικητικόν εφετείον εις την περιφέρειαν του οποίου εδρεύει η εκδούσα την προσβαλλομένην πράξιν διοικητική αρχή….. 2. Επί πράξεως εκδοθείσης κατόπιν απλής ιεραρχικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, η αρμοδιότης του διοικητικού εφετείου καθορίζεται επί τη βάσει της υποκειμένης εις την προσφυγήν ταύτην πράξεως. 3…. 4…. 5. Εάν το διοικητικόν εφετείον κρίνη ότι είναι κατά τόπον αναρμόδιον, καθορίζει το αρμόδιον δικαστήριον εις το οποίον παραπέμπει την υπόθεσιν….». Επιπλέον, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παρ.1 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α΄150), «Στις διοικητικές διαφορές … ακυρώσεως, αν το διοικητικό δικαστήριο κρίνει ότι στερείται αρμοδιότητας, επειδή η υπόθεση υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου διοικητικού δικαστηρίου, παραπέμπει την υπόθεση στο δικαστήριο αυτό».

3. Επειδή, εξάλλου, με το άρθρο μόνο του π.δ. 404/1978 (ΦΕΚ Α΄ 83) ορίζεται ότι: «Η έδρα και η περιφέρεια εκάστου Διοικητικού Δικαστηρίου ορίζονται ως ακολούθως: Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ: … 19.   Διοικητικόν  Πρωτοδικείον  Κομοτηνής:  `Εδρα η Κομοτηνή και περιφέρεια η των νομών Ροδόπης και Ξάνθης. Μεταβατική  έδρα  η  Ξάνθη, εις την οποίαν θα εκδικάζωνται αι υποθέσεις του νομού Ξάνθης. Β` ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ. 5.    Διοικητικόν  Εφετείον Κομοτηνής: `Εδρα  η  Κομοτηνή  και περιφέρεια η των Διοικητικών  Πρωτοδικείων Κομοτηνής,  Καβάλας  και  Αλεξανδρουπόλεως .


4. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε  επί ενδικοφανούς προσφυγής (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ.5  και 61 παρ.1 του ν.4375/2016)  κατά πράξης διοικητικής αρχής που εδρεύει στην Ξάνθη ( κατά την 9839/7.11.2014 απόφαση της  Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, ΦΕΚ Β΄ 3125/20.11.2014), η οποία υπάγεται στην περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου  Κομοτηνής, αρμόδιο κατά τόπο για την εκδίκαση της υπό κρίση αίτησης ακύρωσης δεν είναι το παρόν Δικαστήριο αλλά το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, στο οποίο πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση, με απόφαση που λαμβάνεται σε συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 34Α παρ.4 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς από το άρθρο 19 του ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄ 147).

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΕ: Απόφαση περί απομακρύνσεως δεν μπορεί να εκδοθεί εις βάρος επί μακρόν διαμένοντος αλλοδαπού απλώς και μόνο για τον λόγο ότι έχει καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη από ένα έτος


Με την χθεσινή του απόφαση στην υπόθεση López Pastuzano, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται ότι η οδηγία αντιτίθεται σε νομοθεσία κράτους μέλους η οποία, όπως ερμηνεύεται από μέρος των δικαστηρίων του κράτους αυτού, δεν προβλέπει την εφαρμογή των προϋποθέσεων για την προστασία ενός επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου κράτους μη μέλους της ΕΕ από την απομάκρυνση ως προς κάθε διοικητική απόφαση απομακρύνσεως, ανεξάρτητα από τη φύση της ή τους διέποντες αυτήν λεπτομερείς νομικούς κανόνες.

Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης έως ως εξής: Κολομβιανός υπήκοος, ο οποίος το 2013 είχε λάβει στην Ισπανία άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, καταδικάστηκε αργότερα σε δύο ποινές φυλάκισης διάρκειας, αντιστοίχως, δώδεκα και τριών μηνών, με συνέπεια τον εγκλεισμό του σε σωφρονιστικό κατάστημα το 2015. Εν συνεχεία κινήθηκε εις βάρος του διοικητική διαδικασία απομακρύνσεως. Στις 29 Ιουνίου 2015, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ναβάρας (Ισπανία) εξέδωσε απόφαση με την οποία διατάσσει την απομάκρυνση του Κολομβιανού υπηκόου από την ισπανική επικράτεια. Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από απαγόρευση εισόδου στην Ισπανία επί πέντε έτη και από ανάκληση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

Το Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no1 de Pamplona (διοικητικό πρωτοδικείο Παμπλόνας, Ισπανία) επισημαίνει ότι στην ισπανική έννομη τάξη υφίστανται δύο διαφορετικές νομικές οδοί διοικητικής απομακρύνσεως αλλοδαπού, ήτοι αφενός η απομάκρυνση ως κύρωση για διάφορες διοικητικές παραβάσεις και αφετέρου η απομάκρυνση ως νόμιμη συνέπεια της καταδίκης σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη από ένα έτος για εκ προθέσεως αδίκημα. Το ισπανικό δικαστήριο επισημαίνει ότι, όσον αφορά τους επί μακρόν διαμένοντες στην Ισπανία, κατά τη νομολογία ορισμένων εθνικών δικαστηρίων, η ενισχυμένη προστασία από τις κυρώσεις που έχουν χαρακτήρα απομακρύνσεως παρέχεται μόνο στην περίπτωση των αποφάσεων περί απομακρύνσεως που εκδίδονται ως κύρωση για ορισμένες διοικητικές παραβάσεις και όχι στην περίπτωση των αποφάσεων που εκδίδονται εις βάρος επί μακρόν διαμένοντος ο οποίος έχει καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη από ένα έτος. Το Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona ερωτά το Δικαστήριο, κατ’ ουσίαν, αν η οδηγία αντιτίθεται στη νομολογία αυτή.

Καταρχάς, το ΔΕΕ υπενθυμίζει ότι κύριος σκοπός της οδηγίας είναι η ενσωμάτωση των υπηκόων χωρών μη μελών της ΕΕ οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες στα κράτη μέλη και οι οποίοι πρέπει, προς τον σκοπό αυτό, να απολαύουν ενισχυμένης προστασίας από την απέλαση.

Εν συνεχεία, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι, πριν λάβουν απόφαση να απομακρύνουν επί μακρόν διαμένοντα υπήκοο κράτους μη μέλους της ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τη διάρκεια της διαμονής στην επικράτειά τους, την ηλικία του ενδιαφερομένου, τις επιπτώσεις για τον ενδιαφερόμενο και τα μέλη της οικογένειάς του και τους δεσμούς με τη χώρα διαμονής ή την απουσία δεσμών με τη χώρα καταγωγής του. Το Δικαστήριο κρίνει ότι είναι συνεπώς αδιάφορο αν ένα τέτοιο μέτρο έχει επιβληθεί ως διοικητική κύρωση ή αν αποτελεί συνέπεια ποινικής καταδίκης.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει επίσης ότι η λήψη μέτρου απομακρύνσεως δεν μπορεί να διατάσσεται αυτομάτως κατόπιν ποινικής καταδίκης, αλλά προϋποθέτει εκτίμηση της κάθε συγκεκριμένης περιπτώσεως με βάση, μεταξύ άλλων, τους παράγοντες που αναφέρθηκαν. 

Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεως απομακρύνσεως εις βάρος επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου κράτους μη μέλους της ΕΕ απλώς και μόνο για τον λόγο ότι έχει καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη από ένα έτος.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης 
Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

ΔΠρΑθ 450/2017 (Προεδρ. Διαδ): Πότε συντρέχει υποχρέωση της αστυνομικής Αρχής να εκδώσει απόφαση κράτησης με τις εγγυήσεις που προβλέπονται για τους αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς


5. […] Tο Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ότι, με την υποβολή από τον αντιλέγοντα δήλωσης επιθυμίας υποβολής αιτήματος χορήγησης διεθνούς προστασίας (ασύλου) και την καταχώρησή της από την αστυνομική αρχή στην οικεία ηλεκτρονική εφαρμογή (απλή καταγραφή), δεν ολοκληρώθηκε η υποβολή από αυτόν της αίτησης, η οποία ολοκληρώνεται και θεωρείται κατατεθειμένη (πλήρης καταγραφή), αφού ληφθούν, ύστερα και από την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στην Αρχή Παραλαβής (στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου), πλέον των στοιχείων ταυτότητάς του, βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης και σύντομη αναφορά των λόγων για τους οποίους ζητά διεθνή προστασία. Ενόψει αυτών, η ως άνω υποβληθείσα από τον αντιλέγοντα δήλωση επιθυμίας υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας σε χρόνο, μεταγενέστερο της περί επιστροφής στη χώρα καταγωγής απόφασης του Αρμοδίου Αξιωματικού της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, δεν πλήττει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τη νομιμότητα του μέτρου της επιστροφής και, συνεπώς, δεν κωλύεται η Διοίκηση, στα πλαίσια της υποχρέωσης καλόπιστης συνεργασίας, να διατηρήσει το ληφθέν, βάσει της προσβαλλόμενης απόφασης περί κράτησής του, μέτρο στέρησης της προσωπικής ελευθερίας υπό τις εγγυήσεις, πάντως, του άρθρου 5 της Ε.Σ.Δ.Α. Και τούτο διότι η ύπαρξη εκκρεμούς διαδικασίας ασύλου δεν συνεπάγεται αυτή καθ’ εαυτήν ότι η κράτηση δεν γίνεται ενόψει επιστροφής, δεδομένου ότι η ενδεχόμενη απόρριψη της αίτησης ασύλου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εκτέλεση των μέτρων απομάκρυνσης που έχουν ήδη ληφθεί (βλ. την από 15.2.2016 απόφαση μείζονος σύνθεσης του Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση C-601/15 PPU, σκέψεις 76, 78-80 με παραπομπή στη σκέψη 38 της από 22.9.2015 απόφασης του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Nabil κ.λπ. κατά Ουγγαρίας, αρ. αιτ. 62116/12). Περαιτέρω, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η υποχρέωση της αρμόδιας αστυνομικής Αρχής να εκδώσει απόφαση κράτησης υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4375/2016 ανακύπτει μόνον ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας, κατ’ άρθρο 36 του ανωτέρω νόμου (πλήρης καταγραφή) και όχι μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής δήλωσης βούλησης (απλή καταγραφή), απορριπτομένου, ως νόμω αβασίμου, του αντιθέτου προβαλλόμενου ισχυρισμού.

Κατόπιν αυτών, λαμβάνοντας, ειδικότερα, υπόψη : α) ότι, καταρχάς, στο, με χρονολογία 4/9/2017, έγγραφο απόψεων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής βεβαιώνεται ότι ο αντιλέγων, όπως τα στοιχεία της ταυτότητάς αυτού (δηλώθηκαν από τον ίδιο κατά τη σύλληψή του, στερείται διαβατηρίου, β) ότι, περαιτέρω, στο προσκομισθέν αντίγραφο ταυτότητας του αντιλέγοντος […] προκύπτει διαφορά του κυρίου ονόματός του και, επομένως, ανακύπτει αμφιβολία σχετικά με τη διαπίστωση από την αρμόδια αστυνομική Αρχή των ορθών στοιχείων της ταυτότητάς του, και γ) ότι από την εκτίμηση των προσκομισθέντων εγγράφων δεν αποδείχθηκε ότι υπάρχει οιαδήποτε συγγενική σχέση (η οποία, κατά τα κοινώς γνωστά, δημιουργεί ιδιαίτερους δεσμούς που δικαιολογούν την ύπαρξη ηθικής υποχρέωσης του συγγενούς προς παροχή φιλοξενίας και οικονομικής αρωγής προς τον αντιλέγοντα για όσο χρόνο χρειαστεί) ή άλλη ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του αντιλέγοντος και του [….], στη μισθωμένη οικία του οποίου επί της οδού […]ισχυρίζεται ότι θα διαμένει ο αντιλέγων μετά την άρση της κράτησής του, και συνεκτιμώντας το χρονικό σημείο υποβολής του αιτήματος χορήγησης διεθνούς προστασίας υπαγωγής, το πρώτον μετά την έκδοση της 640474/1-β/19.7.2017 απόφασης επιστροφής, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο αντιλέγων, ο οποίος δεν απέδειξε εν προκειμένω ότι διαθέτει γνωστή και σταθερή διαμονή στη χώρα, είναι ύποπτος διαφυγής, κατά το εδάφιο ζ΄ του άρθρου 18 του Ν. 3907/2011, υπό την έννοια ότι αν αφεθεί ελεύθερος υφίσταται κίνδυνος να μην ανευρεθεί για να απομακρυνθεί μετά την, ενδεχόμενη, απόρριψη του ανωτέρω αιτήματός του, απορριπτομένων, ως αβασίμων, των αντιθέτων ισχυρισμών του, καθώς και του προβαλλομένου, με το οικείο δικόγραφο, λόγου ότι η κράτησή του αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος και της Ε.Σ.Δ.Α. περί προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Τέλος, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το προτεινόμενο από τον αντιλέγοντα, ως εναλλακτικό της κράτησής του μέτρο, ήτοι της υποχρέωσης εμφάνισής του ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, προεχόντως λόγω της προεκτεθείσας έλλειψης σταθερής και γνωστής διαμονής αυτού στη χώρα, απορριπτομένου, ως αβασίμου, του σχετικού αιτήματός του.

[…] Απορρίπτει τις αντιρρήσεις.

Διατηρεί την κράτηση του αντιλέγοντος υπό τον όρο ότι η  Αρχή κράτησης υποχρεούται να μεριμνήσει  για  τη  μεταγωγή  του αντιλέγοντος στην Αρχή Παραλαβής (αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πλήρης καταγραφή της υποβληθείσας από αυτόν αίτησης διεθνούς προστασίας (ασύλου) με αρ. Βούλησης 101423, το συντομότερο δυνατό από την έκδοση της παρούσας. Εν συνεχεία, πρέπει να επανεξετασθεί, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4375/2016, εάν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις παράτασης της κράτησης του αντιλέγοντος.

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Εγκ ΥΠΕΣ 37/2017: Κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλες σχολές εκτός ΥΠΠΕΘ


Με την παρούσα εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι αλλοδαποί μαθητές που φοίτησαν επιτυχώς τόσο σε τάξεις σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του επίσημου τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όσο και σε τάξεις σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν να κτηθούν την ελληνική ιθαγένεια, καθώς όπως βεβαιώνεται και από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, η συγκεκριμένη φοίτηση εντάσσεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Υπενθυμίζεται ότι στις διατάξεις του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Διαβάστε το πλήρες κείμενο 

Ρύθμιση για αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής που αφορούν ακυρωτικές διαφορές της νομοθεσίας περί αλλοδαπών


Ρυθμίσεις αναφορικά με αιτήσεις ακύρωσης και αιτήσεις αναστολής που αφορούν ακυρωτικές διαφορές της νομοθεσίας περί αλλοδαπών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή.

Ειδικότερα, με τις παραγράφους 1 και 2 της μεταβατικής ρύθμισης του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται ότι απορρίπτονται µε συνοπτική απόφαση ως προδήλως απαράδεκτες οι αιτήσεις ακύρωσης και αιτήσεις αναστολής που ασκήθηκαν μέχρι 31.12.2014 και αφορούν ακυρωτικές διαφορές της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (άρθρο 15 του ν. 3068/2002, Α΄ 274), εάν εντός εξαμήνου από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας που τάχθηκε για την ενημέρωσή τους οι αλλοδαποί διάδικοι δεν δηλώσουν ότι επιθυμούν τη συζήτηση της υπόθεσης.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ενημέρωση των διαδίκων ή των δικηγόρων τους, η ρύθμιση θα γνωστοποιηθεί σε έναν από αυτούς µε τους αναφερόμενους στην παράγραφο 2 τρόπους, επιπροσθέτως δε θα λάβει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα µε την ειδοποίηση των δικηγόρων από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και από τους κατά τόπο Δικηγορικούς Συλλόγους, µε αναρτήσεις στους διαδικτυακούς τους τόπους, καθώς και µε την αποστολή μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms) στα µέλη τους.

Τέλος, για λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρούς λόγους υγείας, ο αλλοδαπός διάδικος δια του πληρεξουσίου δικηγόρου μπορεί να ζητήσει εντός του επόμενου εξαμήνου από τη λήξη της προθεσμίας την ανάκληση της πράξης κατάργησης και την εισαγωγή της υπόθεσης για συζήτηση από τον προϊστάμενο του δικαστηρίου ή τον οριζόμενο από αυτόν πρόεδρο.Με την παράγραφο 3 διευκρινίζεται ότι οι μεταβατικές ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν καταλαμβάνουν υποθέσεις των οποίων η αρχική ή μετά από αναβολή δικάσιμος έχει ορισθεί εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 2 εξάμηνης προθεσμίας.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου εδώ

Πηγή: Lawspot.gr 5.12.2017Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω . Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *