Trending
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

ΕιρΜυτ 136/2018: Αναγνώριση ταυτότητας φύλου τρανς γυναίκας πρόσφυγος


[...] Περαιτέρω, το βασικότερο χαρακτηριστικό της προσφυγικής ιδιότητας είναι η διάρρηξη των σχέσεων του πρόσφυγα µε την χώρα καταγωγής του, στην οποία κινδυνεύει µε δίωξη. Ἡ αποξένωση αυτή συνεπάγεται ότι ο πρόσφυγας δεν δύναται να απευθυνθεί στις αρχές της χώρας καταγωγής του, προκειµένου να επιτύχει την διενέργεια εκείνων των διαδικαστικών πράξεων που εἶναι αναγκαίες για την άσκηση δικαιώματος του. Όπως άλλωστε προβλέπεται ρητά στην ίδια τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 πέρι του καθεστώτος των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Ὑόρκης της 31 Ἱανουαρίου 1967, στην παρ. 1 του άρθρου 25 «οσάκις η υπό πρόσφυγος άσκησις δικαιώματος κανονικώς απαιτεί την συνδροµήν αλλοδαπών αρχών εις άς δεν δύναται ούτος να προσφύγη, αι Συµβαλλόμενοι Χώραι, εις το έδαφος τῶν οποίων διαμένει, θα µεριμνήσουν ἵνα η συνδρομή αύτη τώ παρασχεθή είτε υπό τῶν αρμοδίων αυτών οαρχών εἶτε από διεθνούς τίνος αρχής». Συνεπώς, όταν ένας διαφυλετικός πρόσφυγας δεν δύναται να απευθυνθεί στις αρχές της χώρας καταγωγής του για να ζητήσει την µεταβολή του φύλου και τῶν συναφών στοιχείων στα επίσημα ἐγγραφά του, ώστε αυτά να συμφωνούν µε την ταυτότητα φύλλου του, πολλώ δε μάλλον όταν όπως συμβαίνει συνήθως στις περιπτώσεις αυτές, η προσφυγική ιδιότητα έχει απονεμηθεί επειδή το πρόσωπο φοβάται διώξεις ακριβώς λόγω της διεμφυλετικότητάς του. Παράλληλα, εφόσον η ελληνική και διεθνής έννομη τάξη αναγνωρίζουν σ᾿αυτόν το ανθρώπινο δικαίώµα στην ταυτότητα φύλου, το εν λόγω δικαίωµα πρέπει να είναι σε θέση να το ασκήσει εντός της ελληνικής επικράτειας, όσο τελεί υπό την δικαιοδοσία τῶν ελληνικών αρχών. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν µπορεί να αξιωθεί από αυτόν να προβεί σε διόρθωση της ληξιαρχικής εγγραφής στη χώρα καταγωγής του, ώστε να μεταβληθούν τα στοιχεία του διαβατηρίου του και στη συνέχεια τα χορηγηθέντα από τις ελληνικές αρχές ασύλου νομµιµοποιητικά έγγραφα, η µεταβολή των στοιχείων των τελευταίων αυτών εγγράφων πρέπει να µπορεί να γίνει από τις ελληνικές αρχές. Επίσης, από τη γενική αρχή της ἴσης μεταχείρισης (άρθρου 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα) και τη θεμελιώδη υποχρέωση όλων των οργάνων της ελληνικής πολιτείας να διασφαλίζουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κάθε προσώπου που βρίσκεται υπό την δικαιοδοσία τους (άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγματος) συνάγεται ότι εφόσον για τους ημεδαπούς προβλέπεται ειδική διαδικασία οφείλει αναλογικά να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων, µε τη διόρθωση των εγγράφων που υπέχουν θέση ληξιαρχικής πράξης γέννησης και τα οποία χορηγούνται στην Ελλάδα από το αρμόδιο περιφερικό γραφείο ασύλου.
 
Με την κρινόµενη αἴτηση,ο αιτών, µε την επίκληση άµεσου έννοµου συμφέροντος, ζητεί να διορθωθεί η υπ αριθµ. ... 2018 Απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου Λέσβου, η µε υπ᾿ αριθμ  ...αδεια διαµονής και το µε υπ᾿αριθμ ... ταξιδιωτικό έγγραφο, ως προς το φύλο, καθόσον, έχει αναγραφεί ως «άρρεν», αντί του ορθού «θήλυ» ως προς το κύριο όνοµα αυτού, το οποίο έχει αναγραφεί ... αντί του ορθού ... και του επωνύμου του από το ... στο ...
 
Με αυτό το περιεχόµενο και αιτήµατα η υπό κρίση αίτηση παραδεκτώς και αρµοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 έως 781 ΚΠολΔ), αναλογικά εφαρμοζόµενη σύμφωνα µε τα ανωτέρω. Περαιτέρω, είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 του Συντάγματος, 1. 2, 3 και 4 του Ν. 4421/2017, περί «νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου», 13 παρ. 1 και 14 του Ν. 344/1976 "Περί ληξιαρχικών πράξεων”, όπως διορθώθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 4491/2017, σε συνδυασμό και µε τη διάταξη του άρθρου 752 παρ.1, 3 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιµότητά της, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 745 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία µε την επίδοση αντιγράφου της υπό κρίση αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης ...
Από την χωρίς όρκο κατάθεση του αιτούντος,που εξετάστηκε κατά την συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο χὠρίς δημοσιότητα, και περιέχεται στα ταυτάριθµα µε την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, καθώς και από όλα τα έγγραφα που νόµιµα επικαλείται και προσκοµίζει ο αιτών, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, έχει γεννηθεί στις ... στο Μπανγκλαντές, όπως προκύπτει από την σχετική µε υπ᾿αριθµ. ... /2018 απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου, στην οποία έχει αναγραφεί ως άρρεν µε το κύριο όνομα .... και επώνυμο ... Ωστόσο, από νεαρή ηλικία ο αιτών παρουσίασε συμπτώματα διεμφυλικής διαταραχής (άρρεν προς θήλυ), ήτοι η προσωπικότητά του αναπτύσσεται περισσότερο προς τα χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε θήλαια άτοµα και οι επιλογές του τόσο στην εμφάνιση όσο και στα ενδιαφέροντα του ταυτίζονταν µε τις επιλογές των θηλέων παρά µε αυτές των αρρένων. Από την ηλικία των 18 ετών άρχισε να χρησιμοποιεί στις κοινωνικές του σχέσεις το όνοµα ... αντί αυτού µε το οποίο ονοµατοδοτήθηκε .... Επίσης, όπως αναφέρεται και στην συνέντευξη του στην υπηρεσία ασύλου, έχει υποστεί άπειρα δεινά στη χώρα του, όπως προσβολές, απειλές, εξευτελισμούς και σεξουαλική κακοποίηση. Στην Ελλάδα υπέβαλε την απὀ ... αίτηση για χορήγηση διεθνούς προστασίας, η οποία έγινε δεκτή µε την υπ᾿ αριθμ. ... 2018 και αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας λόγω βασίμου φόβου δίωξης στη χώρα καταγωγής του λόγω ιδιαίτερης κοινώνικής ομάδας. Κατά την παραμονή του στο ΚΥΤ Μόριας Λέσβου υπήρχε επανειλημμένα θύμα επίθεσης λόγω της παγιωµένης αυτοαντίληψής του ως προς το φύλο και εξ αυτού του λόγου μεταφέρθηκε σε ασφαλές διαμέρισμα της ΜΚΟ ... Στη συνέχεια εκδόθηκε η µε αριθµό ... αδεια Διαμονής και το µε αριθµό ... διαβατήριο.  Περαιτέρω. ο αιτών έχει μεταβεί επιτυχώς στο επιθυμητό φύλο, τόσο σε ό,τι αφορά την ψυχοκοινωνική προσαρμογή όσο και σὲ ό,τι αφορά την θηλεοποίηση των επιµέρους χαρακτηριστικών του φύλου καὶ διαβιώνει πλέον ως «θήλυ», όπως προέκυψε και απὀ την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του στο ακροατήριο. Η αλλαγή των στοιχείων στην ταυτότητά του συνιστάται ως απολύτως αναγκαία υπέρ της προάσπισης της καλής ψυχικής υγείας καὶ υπέρ της περαιτέρω εξασφάλισης της ποιότητας ζωής, προσωπικά και κοινωνικά. Από όλα τα ανωτέρω, συνάγεται ότι το γυναικείο φύλο, το όνομα ... και το επώνυμο ... αποτελούν γι αυτόν απαραίτητα και μόνιμα χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητάς του µε τα οποία τον γνωρίζουν στο οικογενειακό καὶ κοινώνικό περιβάλλον. Η υφισταμένη αναντιστοιχία ανάµεσα στην εμφάνιση του αιτούντος και στην επίσημη ταυτοποίησή του και στα έγγραφα του δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινή ζωή του και µπορεί να προκαλέσει σοβαρή σύγχυση στις συναλλαγές του. Συνεπώς είναι προφανής η ανάγκη να γίνει δεκτή η κρινόµενη αίτηση υφισταμένου άμεσου εννόμου συμφέροντος και πρέπει η νέα κατάσταση, αναφορικά µε το φύλο και το ονοματεπώνυµό του, να απεικονίζεται και στα ἐγγραφά του. Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιµη κατ᾽ ουσίαν, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.
[...] ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ µε σκοπό τη διόρθωση της υπ αριθμ. ... 2018 απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου αναγνώρισής του ως πρόσφυγα, της υπ’ αριθμ. ...... άδειας διαµονής και του ... διαβατηρίου του αιτούντος, που γεννήθηκε στο Μπαγκλαντές στις ... ὁτι α) το φύλο του αιτούντος είναι «θήλυ» αντί του αναγραφέντος στην ως άνω ληξιαρχική πράξη «ἀρρεν» β) το κύριο όνομα του αιτούντος ειναι «...» αντί του αναγραφέντος «...» και το επώνυμό του είναι «...» αντί του αναγραφέντος «...»
 

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Εγγρ ΥΜΕΠΟ Δικαιώματα και υποχρεώσεις συνιδιοκτητών και άδεια μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτήΜε το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διευκρινίζεται ότι η αναφορά στα συμβόλαια αγοραπωλησίας όρων ή περιορισμών συνιδιοκτητών ως προς την χρήση κοινόχρηστων πραγμάτων ή συμμετοχής σε κοινόχρηστες δαπάνες της πολυκατοικίας ή ύπαρξης δουλείας χρήσης ή διέλευσης επί ακινήτου δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη χορήγηση μονιμης άδειας διαμονής επενδυτή του άρ. 20 Β του ν. 4251/2014.   Διαβάστε το πλήρες κείμενο

ΕΔΔΑ: Η διακοπή επιδόματος στέγασης σε μητέρα που φιλοξενούσε τον παράνομο διαμένοντα στη χώρα γιo της δεν παραβιάζει την οικογενειακή ζωήΜε την πρόσφατη απόφασή του στην υπόθεση Yeshtla κατά Ολλανδίας της 7.02.2019 (αρ. 37115/11), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατέληξε ότι η διακοπή επιδόματος στέγασης σε μητέρα που φιλοξενούσε τον παράνομο διαμένοντα στη χώρα γιo της δεν παραβιάζει την οικογενειακή της ζωή, κατ’ άρθρο 8 της ΕΣΔΑ.

Η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ενώπιον του ΕΔΔΑ ότι οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων παραβίασαν τα δικαιώματά της βάσει του άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της οικογενειακής ζωής) και του άρθρου 14 (απαγόρευση των διακρίσεων) με την απόρριψη των αιτήσεών της.

Κατά το ΕΔΔΑ, η απόφαση διακοπής του επιδόματος στέγασης βασιζόταν σε ένα θεσμοθετημένο καθεστώς που αποσκοπούσε στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του ελέγχου της μετανάστευσης, εμποδίζοντας τους παράνομους αλλοδαπούς, όπως ο γιος της προσφεύγουσας, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να επωφελούνται έμμεσα από κρατικές παροχές που προορίζονται για τους νόμιμους κατοίκους μεσαίου εισοδήματος. Άλλωστε η απόφαση διακοπής του επιδόματος δεν είχε καθορίσει το δικαίωμα του γιου της να κατοικεί στη χώρα, ούτε είχε σκοπό να σταματήσει τη συμβίωσή του με τη μητέρα του. Μη παραβίαση της ΕΣΔΑ.

Πρώτη δημοσίευση: https://www.ddikastes.gr/node/4044

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

ΔΠρΑθ 456/2018: Νομοθετική μεταβολή τρόπου καταβολής τιμήματος για άδεια διαμονής επενδυτή και εκκρεμείς αιτήσεις6. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί, καθώς η Διοίκηση έκανε εφαρμογή της τροποποίησης που επήλθε στην παρ. 2 της περ. Β του άρθρου 20 του Ν. 4251/2014 από την παρ. 1 του άρ. 14 του Ν. 4332/2015, τούτο όμως είναι παράνομο καθώς εφαρμοστέος είναι ο νόμος που ίσχυε κατά την κατάθεση της αίτησης και όχι όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε. Συναφώς υποστηρίζει πως κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησής του, το τίμημα της αγοράς έπρεπε να έχει καταβληθεί στην πωλήτρια εταιρεία, είτε μέσω δίγραμμης επιταγής, είτε μέσω άλλης τραπεζικής συναλλαγής. Ο ισχυρισμός αυτός είναι βάσιμος. Τούτο διότι, κρίσιμο νομοθετικό καθεστώς που διέπει την ιδιότητα του αιτούντος ως επενδυτή και, συνακόλουθα, το δικαίωμά του προς χορήγηση σε αυτόν μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή (Ν. 4251/2014), είναι ο χρόνος υποβολής της αιτήσεώς του ήτοι η 2.2.2015, και συνεπώς εφαρμογή για την περίπτωσή του είχαν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4251/2014 (Α’ 80/1.4.2014) όπως αυτές ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τα άρθρα 8 παρ. 28 και 14 παρ. 1 του Ν. 4332/2015 (Α’ 76/9.7.2015). Κατά δε τη ρητή, κατά τον κρίσιμο χρόνο, διατύπωση του άρθρου 20 του Ν. 4251/2014, το καθορισθέν ως ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας για τη χορήγηση της σχετικής άδειας διαμονής, ανερχόταν στο ποσό των 250.000 ευρώ το οποίο έπρεπε να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμβολαίου είτε με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με άλλη τραπεζική συναλλαγή, τα ειδικότερα στοιχεία της οποίας να δηλώνονται από τους συμβαλλομένους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό. Όπως δε προκύπτει από το αρχικώς προσκομισθέν …. σχετικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας, ο αιτών, κατά την σύνταξη αυτού, είχε καταβάλει εκ του συνολικού τιμήματος ποσού 520.000 ευρώ, ποσό 285.736 ευρώ δυνάμει της …. ισόποσης τραπεζικής επιταγής της …. σε διαταγή της πωλήτριας. Η ως άνω τραπεζική επιταγή, τα ειδικότερα στοιχεία της οποίας αναγράφτηκαν στο σχετικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας, εμπίπτει στη έννοια των τραπεζικών συναλλαγών, ενώ, εξάλλου, η Διοίκηση δεν αμφισβητεί το κύρος αυτής. Περαιτέρω, από τα σχετικά συμβόλαια αγοραπωλησίας, τα προσκομισθέντα τραπεζικά παραστατικά και το πιστοποιητικό περί έλλειψης βαρών επί του ακινήτου για χρέη του αιτούντος έναντι της πωλήτριας, προκύπτει πως εντέλει ο αιτών κατέβαλε ποσό 520.000 ευρώ ήτοι ποσό μείζον του ποσού των 250.000, που είχε τεθεί από τον νομοθέτη ως ελάχιστο όριο ακίνητης περιουσίας. Οι δε τραπεζικές συναλλαγές με τις οποίες καταβλήθηκε το ως άνω συνολικό ποσό των 520.000 ευρώ, εξειδικεύτηκαν με την …./11.11.2015 πράξη συμπλήρωσης του προαναφερθέντος συμβολαίου αγοραπωλησίας, νομίμως υποβληθείσα στη Διοίκηση. Τα ως άνω δε ειδικότερα στοιχεία επαναλαμβάνονται και στην προσκομισθείσα ενώπιον της Διοίκησης …./15.3.2016 συμβολαιογραφική πράξη συμπλήρωσης και διόρθωσης. Κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή για τον παραπάνω λόγο που βασίμως προβάλλεται και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις αντιστοίχως. Παρέλκει δε ως αλυσιτελής η έρευνα των λοιπών λόγων ακυρώσεως που αφορούν στις ως άνω πράξεις.

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕφΑθ 191/2019: Δεν εξετάστηκε ενδελεχώς από την Επιτροπή Προσφυγών η επάρκεια και ικανότητα του ποινικού συστήματος της χώρας καταγωγής να προστατεύσει τον αιτούντα6. Επειδή, η Επιτροπή, κατά την εξέταση της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας στον αιτούντα, ενόψει του προβληθέντος ισχυρισμού του, περί κινδύνου της ζωής του και προσβολής βασικών εννόμων αγαθών του, σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα καταγωγής του, δέχθηκε, μετά από αξιολόγηση, ότι, στην εξατομικευμένη περίπτωση του αιτούντος, βασίμως αυτός προέβαλε ότι η ένταξή του στην οργάνωση των Ogboni, ως διαδόχου του αποβιώσαντος πατέρα του - μέλους της (υπαρχηγού), είναι αναγκαστική, σε περίπτωση επιστροφής του στη Νιγηρία. Περαιτέρω, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, η Επιτροπή, ως προς τη φύση, τη δράση, τον χαρακτήρα και τη δομή της εν λόγω οργάνωσης, δέχθηκε, μεταξύ άλλων, τα εξής: Οι Ogboni συνιστούν μυστική αδελφότητα ή αίρεση, η οποία επιτελεί σήμερα θρησκευτικές, πολιτικές και δικαστικές λειτουργίες, προστατεύει τα προσωπικά συμφέροντα των μελών της με εκβιασμούς, εκφοβισμούς, δολοφονίες, διαθέτει επιχειρήσεις νόμιμες και παράνομες, χωρίς καμία κυβερνητική παρέμβαση, υποστηρίζει πολιτικούς υποψήφιους που μπορούν να εγγυηθούν τα συμφέροντά της και χαρακτηρίζεται από συγγραφείς, ως οργάνωση οργανωμένου εγκλήματος ("παραδοσιακά οργανωμένο έγκλημα στο σύγχρονο κόσμο" του Obi N.I.Ebbe). Ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στην παραδοσιακή διοίκηση των πόλεων σε περιοχές των Yoruba που ανήκουν στις περιφέρειες Ogun και Lago (από την τελευταία των οποίων κατάγεται και διέμενε ο αιτών). Mέλη της μπορούν να γίνουν άτομα που ανήκουν, μεταξύ άλλων, στη φυλή "Yoruba"- όπως ο αιτών - η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αφρικανικές εθνοτικές ομάδες νότια της Σαχάρα. Η δομή της αδελφότητας αυτής είναι μυστική που μόνο ένα μέλος της "είναι σε θέση να φανερώσει κινδυνεύοντας να πεθάνει από δηλητηρίαση". Η ομάδα αυτή είναι δυνητικά πολύ επικίνδυνη για όσους αποφασίσουν να γίνουν μέλη της". Ενόψει των ανωτέρω δεδομένων και παραδοχών της Επιτροπής, η εκτεθείσα στην προηγούμενη σκέψη κρίση της ότι ο αιτών δεν είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας, διότι δεν είναι βάσιμος και δικαιολογημένος ο φόβος βλάβης της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αυτού, καθώς "οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές δύνανται να τον προστατεύσουν" (τον αιτούντα) "σε ενδεχόμενη απειλή ή επίθεση από τα μέλη της οργάνωσης", αλλά και διότι "δεν προέκυψε ότι ο προσφεύγων αντιμετωπίζει πραγματικό κίνδυνο να υποστεί "σοβαρή βλάβη" υπό την προαναλυθείσα έννοια, εάν επιστρέψει στην πατρίδα του", διότι "δεν εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση θανατικής ποινής ή εκτέλεσης, ούτε κινδυνεύει να υποστεί βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση" δεν παρίσταται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, επαρκώς αιτιολογημένη. Τούτο διότι, ενόψει της δράσης και του χαρακτήρα της ως άνω μυστικιστικής οργάνωσης, ως εγκληματικής και δυνητικά πολύ επικίνδυνης για τα μέλη της, και της παραδοχής εκ μέρους της Επιτροπής ότι, τα μέλη της εν λόγω οργάνωσης ασκούν και παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες, χωρίς καμία κυβερνητική παρέμβαση, προστατεύουν τα προσωπικά συμφέροντα των μελών τους με εκβιασμούς, εκφοβισμούς, δολοφονίες και τιμωρούν και με θάνατο τα μέλη τους, αν παραβούν τους κανόνες της, σε συνδυασμό με την παραδοχή περί αναγκαστικής ένταξης του αιτούντος σ' αυτή, δεν φαίνεται να εξετάστηκε ενδελεχώς η επάρκεια και ικανότητα του ποινικού συστήματος της Νιγηρίας να προστατεύσει τον αιτούντα σε βαθμό ώστε να εξαλειφθεί αντικειμενικά ο φόβος βλάβης της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας αυτού από τα μέλη της ανωτέρω οργάνωσης, σε περίπτωση επιστροφής στη Νιγηρία και μη ένταξής του σ' αυτή. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση προς νέα νόμιμη κρίση.

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Εγγρ ΥΜΕΠΟ 3252/2019: Εφαρμογή άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.4587/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»


Με το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αποστέλλεται προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας πρότυπο βεβαίωσης που θα χορηγούν οι υπηρεσίες, κατόπιν αναζήτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης (ΠΣΜ), σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είναι ήδη κάτοχος µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή κατά το αρ. 20 Β του ν.4251/2014, αιτείται χορήγηση της βεβαίωσης του άρ. 3 παρ. 3 του ν. 4587/2018 (Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών).

Επισημαίνεται ότι η σχετική βεβαίωση θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στον συμβολαιογράφο ενώπιον του οποίου υπογράφεται το σχετικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας και θα μνημονεύεται σε αυτό.

Εν συνεχεία, και εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση της ακίνητης περιουσίας, βάσει της οποίας έχει αδειοδοτηθεί ο πολίτης τρίτης χώρας, ο συμβολαιογράφος θα ενημερώνει εγγράφως άμεσα την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία έχει χορηγήσει την οικεία βεβαίωση, για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο      


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Μετανάστευση Και Προσφυγικές Ροές Υπό Το Διεθνές Και Ευρωπαϊκό ΔίκαιοΣκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι αφενός η παρουσίαση και ανάδειξη όλων των κρίσιμων και επίκαιρων ζητημάτων που αφορούν στο μεταναστευτικό, το προσφυγικό και το δίκαιο ιθαγένειας υπό το φως των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων (ενδεικτικά Ν 4531/2018, Ν 4540/2018 & Ν 4587/2018), αφετέρου η κατανόηση και πρακτική αντιμετώπιση των κανόνων του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς τις ελληνικές ακτές και την Ευρώπη. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρακτική αντιμετώπιση του φαινομένου των προσφυγικών/ μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα με αναφορά στις τρέχουσες προκλήσεις και την εμπειρία των υφιστάμενων μηχανισμών. Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί το σύστημα δικαστικής προστασίας των αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική έννομη τάξη.


Δηλώστε εδώ συμμετοχή

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω. Υπεύθυνος Προάσπισης και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων, Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *