Trending
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

ΔΠρΑθ 4723/2018: Υποχρεωτική η τήρηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης πριν την απόρριψη άδειας διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη για λόγους δημοσίας τάξης5. Επειδή, με τις διατάξεις των άρθρων 82 έως 87 του ν.4251/2014 θεσπίζονται για πρώτη φορά εθνικές ρυθμίσεις για το δικαίωμα διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών που είναι µέλη οικογένειας Έλληνα. Έτσι, τίθενται προϋποθέσεις αναγνώρισης δικαιώματος διαμονής υπέρ των µελών οικογένειας του ημεδαπού, πολιτών τρίτης χώρας, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, τηρούν τα όρια που επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζονται σύμφωνα µε τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου και ιδίως την αρχή της αναλογικότητας. Ειδικότερα, µε το άρθρο 82 ορίζονται σαφώς τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν, ως προς τη νομιμότητα της διαμονής τους, οι πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται δικαίωμα διαμονής ως µέλη οικογένειας Έλληνα, το είδος, η διάρκεια και τα δικαιώματα που παρέχει ο χορηγούμενος τίτλος διαμονής, καθώς και η ειδική διάκριση σε ό,τι αφορά στην απόρριψη ή ανάκληση τίτλου διαμονής για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, που δημιουργεί προστατευτικό πλαίσιο στους εν λόγω πολίτες τρίτων χωρών, βασισμένο στην αρχή της αναλογικότητας (βλ. την αιτιολογική έκθεση του ν.4251/2014). Εκ τούτων παρέπεται ότι οι προαναφερόμενες διατάξεις παρέχουν αυξημένη προστασία στους αλλοδαπούς που αιτούνται άδεια διαμονής ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, ενόψει και των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 21 του Συντάγματος, από τις οποίες συνάγεται και το δικαίωμα των Ελλήνων να συνάπτουν γάμο με αλλοδαπούς και να εξασφαλίζουν κοινή μετά του αλλοδαπού συζύγου διαβίωση στην Ελλάδα (πρβλ. ΣτΕ 1559/2011 σκ. 4, 22/2009 σκ. 11, 2165/2003 σκ. 4). Ειδικότερα, από τη ρητή διατύπωση του άρθρου 82 του ν.4251/2014 προκύπτει ότι η αόριστη νομική έννοια των λόγων δημόσιας τάξης, που δικαιολογούν την απόρριψη των υποβαλλόμενων κατ’ επίκληση του άρθρου αυτού αιτήσεων, οριοθετείται εν προκειμένω στενότερα σε σχέση με την αντίστοιχη γενική διάταξη του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, καθώς, στην πρώτη περίπτωση, για τη διαπίστωση της συνδρομής των λόγων αυτών απαιτείται να θεμελιώσει η Διοίκηση την κρίση της αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του αιτούντος αλλοδαπού, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας. Κατά την εκφορά, δε, της κρίσης αυτής, η Διοίκηση, αν και συνεκτιμά τα γενικά κριτήρια του άρθρου 6 του ν.4251/2014, μεταξύ των οποίων και η εγγραφή του αιτούντος αλλοδαπού στον Ε.Κ.ΑΝ.Α., δε δεσμεύεται, πάντως, αυτοτελώς από αυτά, ως αντικειμενικά δεδομένα που επιβάλλουν την άνευ ετέρου απόρριψη της σχετικής αίτησης, αντίθετα οφείλει να λάβει υπόψη, κατά τα ανωτέρω, στοιχεία που άπτονται της προσωπικής συμπεριφοράς αυτού. Με τα δεδομένα αυτά, στην περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής βάσει του άρθρου 82 του ν.4251/2014, εφόσον καταλείπεται στάδιο διακριτικής ευχέρειας στη Διοίκηση, η δε τυχόν εγγραφή του αιτούντος στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. δεν συνιστά από μόνη της αντικειμενικό δεδομένο απόρριψης της εν λόγω αίτησης, επιβάλλεται, κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κ.Δ.Δ/σίας, το εύρος εφαρμογής του οποίου, όπως έχει παγίως κριθεί (ΣτΕ 1168/2017, 3145/2015, 42/2014, 1505/2010 7μ. κ.ά.), συμπίπτει με εκείνο του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος, η προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου. Για το λυσιτελές, πάντως, της προβολής λόγου περί τήρησης ή μη προσηκόντως του δικαιώματος ακρόασης πριν από την έκδοση της δυσμενούς πράξης, απαιτείται, όπως επίσης έχει κριθεί (βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 3675/2015 7μ., 2560/2015, 2972, 1413, 682, 651, 437/2014, 4864/2013, 1299/2013, 4447/2012 Ολ.), και παράλληλη αναφορά των ισχυρισμών που θα προέβαλλε ο ενδιαφερόμενος ενώπιον της Διοίκησης, εάν είχε κληθεί ή είχε κληθεί προσηκόντως.

9. Επειδή, με την προσβαλλομένη απόφαση η Διοίκηση απέρριψε την αίτηση του αιτούντος για λόγους δημόσιας τάξης, αναγόμενους αποκλειστικά στην από το έτος 2009 εγγραφή του στον Ε.Κ.ΑΝ.Α., χωρίς να προβεί σε χαρακτηρισμό της προσωπικής του συμπεριφοράς ως συνιστώσας πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή που στρέφεται κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας και χωρίς να διαλάβει κρίση ως προς την τυχόν διατήρηση ή όχι, κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης (2015), της εν λόγω εγγραφής, δεδομένης της παρόδου πλέον της πενταετίας από τη διενέργεια της τελευταίας (2009). Με τα δεδομένα αυτά και λαμβανομένου υπόψη του ουσιώδους ισχυρισμού του αιτούντος περί διαγραφής του από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. λόγω παρόδου πενταετίας από την οικεία εγγραφή, η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στην πέμπτη σκέψη, κατά παράβαση του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης του ανωτέρω, κατ’ αποδοχή ως βάσιμου του λυσιτελώς προβαλλόμενου σχετικού λόγου ακύρωσης.

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

ΔΠρΑθ 4612/2018: Ανανέωση άδειας διαμονής και καταχώριση στο Σύστημα Εφαρμογής Σένγκεν από αλλοδαπές αρχέςΕπειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών υπέβαλε την … αίτηση περί ανανέωσης της άδειας διαμονής του ως αορίστου διάρκειας, η οποία απερρίφθη με την προσβαλλόμενη πράξη, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με το … έγγραφο του 3ου Τμήματος S.I.RE.N.E της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, είναι καταχωρημένος στο Σύστημα Εφαρμογής Σένγκεν των Ελβετικών Αρχών για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και ειδικότερα για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, για την οποία καταδικάστηκε στις 29.6.2004 από το τοπικό Δικαστήριο της Ζυρίχης σε φυλάκιση δέκα μηνών και δύο έτη δικαστικής επιτήρησης, του έχει δε επιβληθεί την 01-07-2004 το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου απεριορίστου χρονικής διάρκειας από το Καντόνι της Ζυρίχης.

[…[ ο αιτών διατείνεται, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, ότι η προσβαλλόμενη πράξη εξεδόθη κατά παράβαση νόμου. Ειδικότερα δε, προβάλλει ότι το αδίκημα τελέστηκε το 2004, ήτοι ημερομηνία κατά την οποία δεν είχε ενταχθεί η Ελβετία στη ζώνη Σένγκεν, στην οποία προσχώρησε τον Οκτώβριο του 2004, με ημερομηνία, όμως, πρώτης εφαρμογής της συνθήκης την 12-12-2008. Υποστηρίζει δε, περαιτέρω, ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της ένδικης αίτησης περί ανανέωσης της άδειας διαμονής του (30-09-2008) δεν είχε ακόμη καταχωρηθεί στο Σύστημα Εφαρμογής Σένγκεν, αφού κατά την ημερομηνία αυτή η Ελβετία δεν είχε ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν (12-12-2008). Ο λόγος αυτός, κατά το πρώτο σκέλος του, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος καθόσον δεν πλήττει το κύρος της προσβαλλόμενης αλλά έτερης πράξης και δη της εγγραφής του στο Σύστημα Εφαρμογής Σένγκεν από τις ελβετικές αρχές. Εξάλλου η τελευταία απόφαση, ως εκδοθείσα από αλλοδαπό όργανο, δεν μπορεί να ελεγχθεί ούτε παρεμπιπτόντως από το παρόν Δικαστήριο, δεδομένου ότι, κατά τον γενικώς παραδεδεγμένο κανόνα του διεθνούς δικαίου, τα αλλοδαπά κράτη απολαμβάνουν του προνομίου της δικαιοδοτικής ασυλίας στη διαγνωστική δίκη του forum, προκειμένου περί πράξεων των οργάνων τους, με τις οποίες ασκείται κυριαρχική εξουσία (Πρβλ. ΑΕΔ 6/2002). Τέλος, ως προς το δεύτερο σκέλος του ο ως άνω λόγος ακύρωσης είναι απορριπτέος ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋπόθεσης, διότι, εν προκειμένω, ίσταται o λόγος δημόσιας τάξης και ασφάλειας, που προβλέπεται στην προεκτεθείσα στην 4η σκέψη εφαρμοστέα διάταξη, ένεκα της προμνησθείσας από 29.06.2004 ποινικής καταδίκης του αιτούντος από ελβετικό δικαστήριο, ανεξαρτήτως του χρόνου εγγραφής του στο Σύστημα Εφαρμογής Σένγκεν των Ελβετικών Αρχών σε σχέση με τον χρόνο υποβολής της αίτησής του περί ανανέωσης της επίδικης άδειας.

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Έγγραφο ΥπΕργ Δ11 53189/2249/2018: Διακρατικές Υιοθεσίες: Αναγνωρισμένες Υπηρεσίες - Δικαιολογητικά - ΔιαδικασίεςΜε το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τις διακρατικές Υιοθεσίες, ενόψει των τροποποιήσεων του σχετικού νομικού πλαισίου που επήλθαν με τον ν. 4538/2018

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4566/2018 για την προξενική προστασία μη αντιπροσωπευόμενων πολίτων της Ένωσης σε τρίτες χώρες


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄175/08.10.2018) ο ν. 4566/2018 “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις”.

Με τον νόμο αυτό ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα μέτρα συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες και κατάργηση της Απόφασης 95/553/ΕΚ».

Αν Έλληνας πολίτης δεν αντιπροσωπεύεται σε τρίτη χώρα, η Ελλάδα μπορεί να ζητήσει από το κράτος-μέλος από το οποίο ο μη αντιπροσωπευόμενος Έλληνας πολίτης έχει ζητήσει ή έχει λάβει προξενική προστασία να παραπέμψει την αίτηση ή την υπόθεσή του, στις αρμόδιες αρχές της ιδίας, προκειμένου να παράσχουν προξενική προστασία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα πρακτική. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος-μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση παραιτείται από την υπόθεση μόλις οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιβεβαιώσουν ότι παρέχουν προξενική προστασία στον μη αντιπροσωπευόμενο Έλληνα πολίτη.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο 

ΣτΠ: Ειδική έκθεση για τις Επιστροφές Αλλοδαπών (2017)Αύξηση κατά 60% του αριθμού των διοικητικά κρατουμένων αλλοδαπών για το 2017, χωρίς ωστόσο αντίστοιχη αύξηση στους αριθμούς των επιστρεφομένων στις χώρες καταγωγής τους, διαπιστώνει σε νέα ειδική έκθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη.

Στην τέταρτη κατά σειρά έκθεσή της με θέμα τις επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής και ειδικότερα όσον αφορά τις διαδικασίες αναγκαστικής επιστροφής αλλοδαπών και επανεισδοχής στην Τουρκία, η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει κάποιες βελτιώσεις ως προς τα μέσα δέσμευσης. Ωστόσο διαπιστώνει το σταθερό έλλειμμα έγκαιρης και με διερμηνέα ενημέρωσης των επιστρεφομένων καθώς και τη μερική μόνον πιστοποίηση της κατάστασης της υγείας τους.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Συνήγορος εκφράζει τον προβληματισμό του για τις διακηρύξεις αποτελεσματικότητας του συστήματος επιστροφών αν δεν συνοδεύονται από εγγυήσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων.


Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Απόφ.ΔιευθΥπηρΑσύλου 18984/2018: Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασίαΜε την παρούσα απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, αντικαταστάθηκε  προγενέστερη όμοια απόφαση περιορισμού της κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τη νεότερη απόφαση εξαιρούνται πλέον ρητά του γεωγραφικού περιορισμού όσοι υπάγονται στη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης του Κανονισμού Δουβλίνο και οι  αιτούντες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 4 στοιχ. στ του ν. 4375/2016, όπως αυτός ισχύει, οι ανωτέρω κατηγορίες εξαιρούνται της ειδικής ταχύρρυθμης διαδικασίας επί των συνόρων, της διαδικασίας δηλαδή που έχει συνδεθεί στην πράξη με την εφαρμογή της λεγόμενης Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό/μεταναστευτικό.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

ΔΕΕ: Τα δικαστήρια δεν είναι υποχρεωμένα να εξετάζουν αυτεπαγγέλτως ζητήματα «Δουβλίνου» κατά τον έλεγχο πρωτοβάθμιων αποφάσεων ασύλουΜε την απόφαση του στην υπόθεση Fathi, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε ότι στο πλαίσιο προσφυγής που ασκείται από αιτούντα διεθνή προστασία κατά αποφάσεως με την οποία κρίνεται αβάσιμη η εκ μέρους του αίτηση διεθνούς προστασίας, το αρμόδιο δικαστήριο κράτους μέλους δεν υποχρεούται να εξετάσει αυτεπαγγέλτως αν εφαρμόστηκαν ορθώς τα κριτήρια και οι μηχανισμοί προσδιορισμού του υπεύθυνου για την εξέταση της εν λόγω αιτήσεως κράτους μέλους κατά τον κανονισμό 604/2013 («Δουβλίνο ΙΙΙ»).

Παράλληλα, το Δικαστήριο σημείωσε ότι ο Κανονισμός Δουβλίνο δεν εμποδίζει τις αρχές κράτους μέλους να προβαίνουν στην επί της ουσίας εξέταση αιτήσεως διεθνούς προστασίας, κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο δʹ, του κανονισμού αυτού, όταν δεν υφίσταται καμία ρητή απόφαση των αρχών αυτών διαπιστώνουσα, βάσει των προβλεπόμενων από τον εν λόγω κανονισμό κριτηρίων, ότι υπεύθυνο για μια τέτοια εξέταση είναι το κράτος μέλος αυτό.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω. Υπεύθυνος Προάσπισης και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων, Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *