Trending
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Τροπολογία για την επιβολή γεωγραφικού περιορισμού σε προσφυγες και μετανάστες με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής


Με την τροπολογία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που ψηφίστηκε χθες απο τη Βουλή, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4540/2018, ούτως ώστε εφεξής ο γεωγραφικός περιορισμός σε πρόσφυγες και μετανάστες να επιβάλλεται με κανονιστική απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (αντί του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου όπως μέχρι σήμερα).

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

ΔΠρΑθ 410/2019: Κώδικας θεωρήσεων Σένγκεν και πληρότητα αιτιολογίας απόρριψης αίτησης θεώρησης εισόδου

6. Ε π ε ι δ ή, με τη θέσπιση ενός κοινοτικού κώδικα για τις θεωρήσεις, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επεδίωξαν να θέσουν τέρμα στους διάσπαρτους κανόνες που ίσχυαν μέχρι εκείνη τη στιγμή στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τις ουσιαστικές προϋποθέσεις εισόδου και τις διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως η υποχρέωση αιτιολογήσεως και το δικαίωμα προσφυγής κατά των απορριπτικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι πρόθεσή τους ήταν να ενοποιήσουν τις συνθήκες αυτές προκειμένου να αποτρέψουν την πρακτική της «άγρας θεωρήσεων» και να διασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση των αιτούντων θεώρηση, όπως, εξάλλου, αναφέρεται και στην αιτιολογική σκέψη 18 του εν λόγω κώδικα (βλ. προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Michal Bobek της 7ης Σεπτεμβρίου 2017, υπόθεση C403/16, Soufiane El Hassani κατά Minister Spraw Zagranicznych, σκ.46) Υπό το πρίσμα αυτό, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απορρίψουν αίτηση χορήγησης ομοιόμορφης θεώρησης μόνον στις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αντιταχθεί στον αιτούντα ένας από τους λόγους που απαριθμούνται στα άρθρα 32, παράγραφος 1, και 35, παράγραφος 6, του κώδικα θεωρήσεων. Εντούτοις, πρέπει να επισημανθεί ότι η εκτίμηση της ατομικής κατάστασης ενός αιτούντος θεώρηση, προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον η αίτησή του δεν προσκρούει σε λόγο απόρριψης, συνεπάγεται σύνθετες αξιολογήσεις που βασίζονται, μεταξύ άλλων, στην προσωπικότητα του αιτούντος αυτού, στην ένταξή του στη χώρα όπου διαμένει, στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση της τελευταίας, καθώς και στην ενδεχόμενη απειλή που θα συνιστούσε η έλευση του αιτούντος αυτού για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις ενός εκ των κρατών μελών. Τέτοιες σύνθετες αξιολογήσεις συνεπάγονται την εκπόνηση προγνώσεων σχετικά με την προβλέψιμη συμπεριφορά του εν λόγω αιτούντος και πρέπει, μεταξύ άλλων, να βασίζονται σε εκτενή γνώση της χώρας διαμονής του, καθώς και στην ανάλυση διαφόρων εγγράφων, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του περιεχομένου των οποίων πρέπει να εξακριβώνεται και στις δηλώσεις του αιτούντος, η αξιοπιστία των οποίων πρέπει να εκτιμάται, όπως προβλέπει το άρθρο 21 παρ. 7 του κώδικα θεωρήσεων. Συναφώς, η ποικιλία των δικαιολογητικών εγγράφων στα οποία μπορούν να βασίζονται οι αρμόδιες αρχές, μη εξαντλητικός κατάλογος των οποίων περιέχεται στο παράρτημα II του κώδικα αυτού, και η ποικιλία των μέσων που διαθέτουν οι αρχές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης στο άρθρο 21 παρ. 8 του κώδικα αυτού πραγματοποίησης συνέντευξης με τον αιτούντα, επιβεβαιώνουν τον σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης. Επίσης, ο έλεγχος τον οποίον διενεργούν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, που επιλαμβάνονται αίτησης θεώρησης πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενδελεχής, δεδομένου ότι η ενδεχόμενη έκδοση ομοιόμορφης θεώρησης επιτρέπει στον αιτούντα να εισέλθει στο έδαφος των κρατών μελών, εντός των ορίων που καθορίζονται με τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Επομένως, οι αρμόδιες αρχές που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παρ. 1 έως 4 του κώδικα θεωρήσεων διαθέτουν, κατά την εξέταση των αιτήσεων θεώρησης, ευρύ περιθώριο εκτίμησης, το οποίο αφορά τους όρους εφαρμογής των άρθρων 32, παράγραφος 1, και 35, παράγραφος 6, του κώδικα αυτού, καθώς και την αξιολόγηση των σχετικών πραγματικών περιστατικών, προκειμένου να κρίνουν κατά πόσον οι μνημονευόμενοι στις διατάξεις αυτές λόγοι εμποδίζουν τη χορήγηση της ζητούμενης θεώρησης. Η πρόθεση του νομοθέτη της Ένωσης να παράσχει ευρύ περιθώριο εκτίμησης στις εν λόγω αρχές προκύπτει, κατά τα λοιπά, από το ίδιο το γράμμα των άρθρων 21, παράγραφος 1, και 32, παράγραφος 1, του εν λόγω κώδικα, διατάξεων που υποχρεώνουν τις αρχές αυτές να προβαίνουν σε «εκτίμηση του κατά πόσον ο αιτών παρουσιάζει κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης», να δίνουν «ιδιαίτερη προσοχή» σε ορισμένες πτυχές της κατάστασης του τελευταίου και να καθορίζουν κατά πόσον υφίστανται «εύλογες αμφιβολίες» ως προς ορισμένα στοιχεία. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν αυτό το περιθώριο εκτίμησης, μεταξύ άλλων, οσάκις αξιολογούν κατά πόσον υφίστανται εύλογες αμφιβολίες ως προς την πρόθεση του αιτούντος να εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών πριν από τη λήξη της ισχύος της ζητούμενης θεώρησης, προκειμένου να κρίνουν κατά πόσον πρέπει να αντιταχθεί στον εν λόγω αιτούντα ο τελευταίος από τους λόγους απόρριψης που προβλέπονται στο άρθρο 32, παρ. 1, στοιχείο β΄, του κώδικα θεωρήσεων [βλ. απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Δεκεμβρίου 2013, υπόθεση C84/12, Rahmanian Koushkaki κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σκ. 55- 63]. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του κώδικα θεωρήσεων, σε περίπτωση συνδρομής λόγου απόρριψης της αίτησης χορήγησης θεώρησης, η απόφαση περί απορρίψεως και οι λόγοι στους οποίους βασίζεται κοινοποιούνται στον αιτούντα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα VΙ. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε ρητή πρόβλεψη και στον ν.4251/2014. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ρητή διατύπωση της παρ.1 του άρθρου 4 αυτού, οι αποφάσεις απόρριψης αιτημάτων θεώρησης πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Η αιτιολόγηση αυτή είναι αναγκαία για τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων αυτών και διασφαλίζει το δικαίωμα των αλλοδαπών να λάβουν γνώση των λόγων που υπαγορεύουν τη μη χορήγηση της θεώρησης εισόδου. Από το συνδυασμό, εξάλλου, της διάταξης αυτής με εκείνη του άρθρου 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας προκύπτει ότι η απόφαση απόρριψης χορήγησης θεώρησης πρέπει ν’ αναφέρεται έστω και συνοπτικά στο σώμα της πράξης, όπως στο τυποποιημένο υπόδειγμα (ενιαίο έντυπο), προκειμένου δε να είναι πλήρης πρέπει να περιέχει τη νομική και πραγματική της βάση. Η αιτιολογία αυτή νομίμως συμπληρώνεται από τα στοιχεία, που ευρίσκονται στον φάκελο της υπόθεσης και τα οποία ελήφθησαν υπόψη, κατά την απόρριψη του αιτήματος, πλην δεν αναπληρώνεται από αυτά. Ωστόσο, όπως γίνεται παγίως δεκτό, δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση της αιτιολογίας της πράξης με τις απόψεις της Διοίκησης, που συντάσσονται επ’ ευκαιρία της προσβολής αυτής ενώπιον των δικαστηρίων (πρβλ. ΣτΕ Ολ 3348/1977, ΣτΕ 1673/2016, 3173/2012, 1226/2011, 2089/2008, 3062/2007, 227/2006, 1376/1993, 390/1987, 2690/1985 κ.ά.) [...]
8. Ε π ε ι δ ή, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά, οι αρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων και οι προξενικές αρχές των κρατών μελών, επιλαμβανόμενες αιτήσεων χορήγησης θεώρησης, διαθέτουν ευρύ περιθώριο εκτίμησης, το οποίο αφορά τους όρους εφαρμογής των άρθρων 32 παρ. 1 και 35 παρ. 6 του κώδικα θεωρήσεων καθώς και την αξιολόγηση των σχετικών πραγματικών περιστατικών, προκειμένου να κρίνουν κατά πόσον οι μνημονευόμενοι στις διατάξεις αυτές λόγοι εμποδίζουν τη χορήγηση της ζητούμενης θεώρησης. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του κώδικα θεωρήσεων και την παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4251/2014 σε περίπτωση συνδρομής λόγου απόρριψης της αίτησης χορήγησης θεώρησης, η απόφαση περί απορρίψεως και οι λόγοι στους οποίους βασίζεται κοινοποιούνται στον αιτούντα με το προβλεπόμενο από τις διατάξεις τυποποιημένο υπόδειγμα. Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα, που προβλέπεται στο παράρτημα VΙ του κώδικα θεωρήσεων, η ελληνική προξενική Αρχή απέρριψε την αίτηση της αιτούσας για χορήγηση ομοιόμορφης θεώρησης εισόδου, για το λόγο ότι «δεν παρεσχέθη αιτιολόγηση του σκοπού και των συνθηκών της παραμονής», ο οποίος εμπίπτει στους λόγους, που απαριθμούνται στο άρθρο 32 παρ. 1 του κώδικα θεωρήσεων και ειδικότερα στην υποπερίπτωση ιι της περίπτωσης α’ της εν λόγω παραγράφου. Η αιτιολογία, όμως, αυτή παρίσταται αόριστη και ανεπαρκής, διότι δεν συμπληρώνεται από στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι η ελληνική προξενική Αρχή, στο πλαίσιο του ευρέος περιθωρίου εκτίμησης, που διαθέτει αλλά και του σύνθετου χαρακτήρα, που συνεπάγεται η εξέταση των αιτήσεων ομοιόμορφης θεώρησης, με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις του κώδικα θεωρήσεων, προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον η αίτηση δεν προσκρούει σε κάποιον από τους λόγους απόρριψης του ίδιου κώδικα, εκτίμησε την προσωπική κατάσταση της αιτούσας, όπως αυτή προέκυπτε από τα στοιχεία που ετέθησαν ενώπιον της και κατόπιν αξιολογήσεως των στοιχείων αυτών οδηγήθηκε στην κρίση ότι αυτά δεν ήταν επαρκή για να δικαιολογήσουν τον τουριστικό σκοπό και τους όρους της διαμονής της στην Ελλάδα, όπως είχανε δηλωθεί με την αίτησή της. Εξάλλου, η ειδική αιτιολογία, που περιέχεται το πρώτον στο με αριθμό πρωτ. ... έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τεχεράνη, που απευθύνεται στην Στ 1΄ Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών και ακολούθως στο με αριθμό πρωτ. ... έγγραφο της Διευθύνουσας της Γ’4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, που απευθύνεται, επίσης, στην ίδια ως άνω Στ 1’ Διεύθυνση, τα οποία όμως, συντάχθηκαν επ’ ευκαιρία της άσκησης της κρινόμενης αίτησης ακύρωσης και συνιστούν κατ’ ουσίαν απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας επί της υποθέσεως, δεν μπορεί δικονομικώς να ληφθεί υπόψη στο παρόν στάδιο, για να στηρίξει την αιτιολογία της πράξης. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός λόγος ακύρωσης, ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων ακύρωσης ως αλυσιτελής.

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

ΔΕφΑθ 667/2019: Μη έγκαιρη καταχώριση ιατρικού εγγράφου στο ηλεκτρονικό φάκελο προσφυγής ενώπιον Επιτροπής Προσφυγών

10. Επειδή, περαιτέρω, με την αίτηση ακυρώσεως προβάλλεται ότι μη νομίμως απορρίφθηκε ως αναπόδεικτος ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι τυχόν επιστροφή στη χώρα καταγωγής του θα συνιστούσε απάνθρωπη μεταχείριση και παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, χωρίς να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή Προσφυγών τα εγκαίρως προσκομισθέντα ιατρικά έγγραφα σχετικά με την υγεία του, που αποδεικνύουν ότι αυτός είναι οροθετικός. Ο λόγος αυτός κρίνεται βάσιμος, αφού, όπως λεπτομερώς προεκτέθηκε, τα ως άνω πιστοποιητικά είχαν κατατεθεί νομίμως με την κατάθεση της προσφυγής του αιτούντος στις 6-7-2017, όμως καταχωρήθηκαν στον ηλεκτρονικό του φάκελο στις 19-1-2018, μετά τη συζήτηση της προσφυγής και την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης της Επιτροπής Προσφυγών, με αποτέλεσμα να μη ληφθούν υπόψη από αυτή κατά τη διαμόρφωση της κρίσης της. Ενόψει όμως, του γεγονότος ότι αυτά τα έγγραφα αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την υποστήριξη του ως άνω ισχυρισμού, που θα μπορούσε να συνιστά λόγο παροχής στον αιτούντα καθεστώτος επικουρικής προστασίας, μη νομίμως αυτά δεν αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Προσφυγών, της οποίας η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί, κατά το σκέλος με το οποίο απορρίφθηκε ο ως άνω ισχυρισμός, χωρίς να γίνει αιτιολογημένη αξιολόγηση των ως άνω εγγράφων.
11. Επειδή, κατόπιν αυτών πρέπει να γίνει μερικώς δεκτή η αίτηση ακυρώσεως, κατά το μέρος που αφορά την κρίση περί παροχής στον αιτούντα καθεστώτος επικουρικής προστασίας λόγω της κατάστασης της υγείας του, να ακυρωθεί σχετικώς η προσβαλλόμενη απόφαση και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, προς νέα κρίση και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
[....] Ακυρώνει τη … απόφαση της 10ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατά το μέρος που αφορά την επικουρική προστασία του αιτούντος λόγω της κατάστασης της υγείας του και αναπέμπει κατά το μέρος αυτό την υπόθεση στη Διοίκηση, για νέα νόμιμη κρίση.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Οδηγίες για τη χρήση του εντύπου ιατρικής και ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης της ευαλωτότητας

Με τις παρούσες οδηγίες επιχειρείται να επιτευχθεί αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση της ευαλωτότητας που ακολουθούνται απο τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

ΔΠρΑθ 312/2019: Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε αλλοδαπό γονέα τέκνου γεννηθέντος στην Ελλάδα πριν την την 9η.7.2015

4. Επειδή, κατά τα παγίως κριθέντα, η απόφαση με την οποία, ύστερα από νέα ουσιαστική έρευνα της υποθέσεως, απορρίπτεται αίτηση θεραπείας κατά της προσβαλλόμενης με την αίτηση ακυρώσεως πράξεως, θεωρείται συμπροσβαλλόμενη και μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη, αφού σε αυτήν ενσωματώθηκε η ρητώς προσβαλλόμενη πράξη, η οποία απέβαλε την εκτελεστότητά της. Ο δικονομικός αυτός κανόνας ισχύει ανεξαρτήτως αν η απόφαση επί της αιτήσεως θεραπείας εκδίδεται πριν ή μετά την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως (βλ. ΣτΕ 2179/2016, κ.ά.). Ως εκ τούτου, στην προκειμένη περίπτωση, ως συμπροσβαλλόμενη και μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πρέπει να θεωρηθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. ... απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, υπογεγραμμένη με εντολή του από τη Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε, κατόπιν νέας κατ’ ουσίαν έρευνας της υποθέσεως και με νέα αιτιολογία, αίτηση θεραπείας της ήδη αιτούσας κατά της ρητώς προσβαλλόμενης πράξεως, η οποία απώλεσε με τον τρόπο αυτό την εκτελεστότητά της. [...]
7. Επειδή, με τις προμνησθείσες διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4251/2014, ο εθνικός νομοθέτης προέβλεψε τις προϋποθέσεις χορηγήσεως αδείας διαμονής για οικογενειακή επανένωση. Πέραν της καταρχήν προϋποθέσεως της διαμονής του μέλους οικογενείας του συντηρούντος εκτός της ελληνικής επικράτειας κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος, ο συντηρών απαιτείται να αποδείξει τόσο την οικογενειακή σχέση του με το μέλος αυτό, όσο και ότι ο ίδιος διαθέτει επαρκές κατάλυμα, προσωπικό, σταθερό και τακτικό εισόδημα και πλήρη ασφάλιση ασθενείας, καλύπτουσα και τα μέλη της οικογενείας του. Με τη νεότερη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 46 του ν. 4332/2015 προβλέπεται το πρώτον η δυνατότητα χορηγήσεως αδείας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε αλλοδαπό γονέα τέκνου γεννηθέντος στην Ελλάδα πριν την έναρξης ισχύος της διατάξεως αυτής, ήτοι την 9η.7.2015, εφόσον ο έτερος γονέας είναι ήδη κάτοχος αδείας διαμονής σε ισχύ, κατά παρέκκλιση από το γενικό κανόνα περί εξετάσεως των σχετικών αιτήσεων μόνο όταν το μέλος οικογενείας διαμένει εκτός της ελληνικής επικράτειας, καθώς και της απαιτήσεως του νόμου να διαθέτει ο συντηρών προσωπικό εισόδημα ικανό να καλύψει τις ανάγκες του ιδίου και της οικογενείας του. Ωστόσο, κατά την αληθή έννοια της ευνοϊκότερης αυτής ρυθμίσεως, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός να διαμένει στην Ελλάδα αδιαλείπτως, από τον κρίσιμο χρόνο της γεννήσεως του τέκνου έως την υποβολή του σχετικού αιτήματος, συνθήκη η οποία, κατά την κρίση του εθνικού νομοθέτη, δικαιολογεί τη χορήγηση αδείας για οικογενειακή επανένωση, παρά τη μη συνδρομή των δύο ως άνω προϋποθέσεων, ήτοι της διαμονής εκτός Ελλάδος κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος και της υπάρξεως επαρκούς καταλύματος, σταθερού εισοδήματος και πλήρους ασφαλίσεως ασθενείας του συντηρούντος. Η αδιάλειπτη αυτή διαμονή μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο σχετικό στοιχείο, το οποίο είτε προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος είτε έχει στη διάθεσή της ή αναζητά η Διοίκηση.
10. [...] η προσβαλλόμενη πράξη ερείδεται στο μη αδιάλειπτο της διαμονής της αιτούσας στη Χώρα από τη γέννηση του τέκνου της στις 10.1.2013 έως την υποβολή της αιτήσεώς της στις 20.1.2016, κατόπιν συνεκτιμήσεως των ... εγγράφων του Τμήματος Αλλοδαπών Λαυρίου, στα οποία αποτυπώνονται οι μεθοριακές διαβάσεις διελεύσεως της αιτούσας και από τα οποία προκύπτει η έξοδός της από τη Χώρα στις 14.10.2013 και η επανείσοδός της στις 19.6.2015, ήτοι η συνεχής απουσία της από τη Χώρα για διάστημα είκοσι (20) μηνών. Και ναι μεν οι περιεχόμενες στα έγγραφα αυτά ημερομηνίες χαρακτηρίζονται ως «ενδεικτικές», εντούτοις η κρίση αυτή των αρμόδιων διοικητικών οργάνων ενισχύεται έτι περαιτέρω από το προσκομισθέν από την αιτούσα έγγραφο περιοδικού ελέγχου υγείας του τέκνου της, στο οποίο διαπιστώνεται επίσης κενό από τις 14.10.2013 έως τις 29.6.2015, από κανένα δε έτερο έγγραφο ή στοιχείο του φακέλου δεν κλονίζεται η διαπίστωση αυτή. Τούτων δοθέντων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η χορήγηση της επίδικης αδείας διαμονής διέπεται από την ειδικότερη και ευνοϊκότερη νομοθετική ρύθμιση της διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 46 του ν. 4332/2015, η οποία, κατά τα γενόμενα ερμηνευτικώς δεκτά, επιτάσσει στην περίπτωση μητέρας που γέννησε το τέκνο της στην Ελλάδα έως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και ο σύζυγος αυτής κατέχει άδεια διαμονής σε ισχύ, αυτή να διαμένει αδιαλείπτως στη Χώρα από τη γέννηση του τέκνου της έως την υποβολή του αιτήματος, η προσβαλλόμενη πράξη με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα της αιτούσας, αφού κρίθηκε ότι δεν πληρούται η προεκτεθείσα ειδική προϋπόθεση της ως άνω διατάξεως, εκδόθηκε κατ’ ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, παρίσταται δε πλήρως και νομίμως αιτιολογημένη, απορριπτομένων ως αβασίμων των αντιθέτων λόγων ακυρώσεως.

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

ΔΠρΑλεξ (ΠΠΚ) 38/2019: Προστατευτική φύλαξη ασυνόδευτου ανηλίκου


1. Επειδή, με την προαναφερόμενη απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, αποφασίστηκε να παραμείνει υπό διοικητική κράτηση (υπό το καθεστώς της προστατευτικής φύλαξης) ο ως άνω ανήλικος αλλοδαπός, υπήκοος Αφγανιστάν, γεννηθείς στις 27-3-2001, μέχρι την ασφαλή παραπομπή του σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας.[...]
4. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του υπό εξέταση αλλοδαπού, το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (βλ. σχετ. το υπ’ αριθ. … έγγραφο του Αστυνομικού Διευθυντή Ορεστιάδας), έχει ήδη υποβληθεί, αρμοδίως, αίτημα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), προκειμένου να βρεθεί δομή φιλοξενίας για τον συγκεκριμένο αλλοδαπό και εκκρεμεί η ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος, καθώς και το γεγονός ότι λόγοι προστασίας του ίδιου του ασυνόδευτου ανήλικου επιβάλλουν την προστατευτική του φύλαξη σε ειδικά διαμορφωμένες και, ιδίως, εποπτευόμενες δομές, δεδομένων και των προβλημάτων της υγείας του (για την αντιμετώπιση των οποίων έχει ήδη εισαχθεί 2 φορές, στις 28-12-2018 και στις 16-1-2019, στην Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύθηκε για 3 και 5 ημέρες αντίστοιχα – βλ. σχετ. το υπ’ αριθ. … έγγραφο του Αστυνομικού Διευθυντή Ορεστιάδας), καθόσον δεν προκύπτουν καταλληλότερες εναλλακτικές λύσεις φύλαξης, το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο, στην προκειμένη περίπτωση, να εγκριθεί, κατ’ εξαίρεση, η παράταση, ουσιαστικά, της κράτησής του (υπό το καθεστώς της προστατευτικής φύλαξης) μέχρι και την 27-3-2019, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Ακολούθως, εάν μέχρι την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία δεν έχει καταστεί εισέτι δυνατή η μεταφορά του ανωτέρω ανήλικου αλλοδαπού σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας, ο αρμόδιος Αστυνομικός Διευθυντής οφείλει να πράξει τα νόμιμα (βάσει, πρωτίστως, των οικείων διατάξεων του ν. 4375/2016), ενημερώνοντας άμεσα το Δικαστήριο για τις ενέργειες του.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Κρίνεται εν μέρει νόμιμη η υπ’ αριθ…. απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και επιτρέπεται, όλως εξαιρετικά, η παράταση της κράτησης (προστατευτικής φύλαξης) του συγκεκριμένου αλλοδαπού μέχρι και την 27-3-2019, υπό τον όρο ότι, κατά την κράτησή του, θα τηρούνται απαρέγκλιτα οι προϋποθέσεις που τίθενται από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 10Α του ν. 4375/2016 (κράτηση χωριστά από ενήλικες, παροχή σε αυτόν της δυνατότητας να ασχοληθεί με ψυχαγωγικές δραστηριότητες κλπ.).

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

ΔΕφΑθ (Ι΄/Πρ) 31/2019: Αναστολή απόρριψης ασύλου ασυνόδευτου ανηλίκου για τη διασφάλιση της ασφάλειας και αξιοπρεπούς διαβίωσής του

5. Eπειδή, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αναπτύσσεται με το από 18-1-2019 υπόμνημα, ο αιτών υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, καθώς, έχοντας μόλις ενηλικιωθεί, εξακολουθεί να ανήκει στην ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα των παιδιών σε απόλυτη ανέχεια, θύματα καταναγκαστικής εργασίας και εκμετάλλευσης και σε περίπτωση επιστροφής του στο Πακιστάν, όπου δεν διαθέτει υποστηρικτικό περιβάλλον, καθόσον η οικογένειά του ζει σε κατάσταση ακραίας φτώχειας και ο πατριός του δεν ενδιαφέρεται γι' αυτόν, θα ζήσει ξανά σε συνθήκες δυσμενούς διάκρισης σε βάρος του - δεδομένου ότι είχε αναγκαστεί να διακόψει το σχολείο - και θα εκτεθεί σε εργασιακές συνθήκες που ισοδυναμούν με δουλεία. Περαιτέρω, ο αιτών προβάλλει ότι είναι αναγκαία η παραμονή του στη χώρα, όπου υπάρχει ήδη υποστηρικτικό περιβάλλον γι' αυτόν, που του παρέχει ασφάλεια και προστασία, την οποία δεν έχει βρει στη χώρα καταγωγής του, καθόσον, μετά το πέρας της διοικητικής διαδικασίας, ήλθε σε επαφή - μέσω της ΜΚΟ ... - με τον πατέρα του, που διαμένει και εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα εδώ και πολλά έτη και έχει, ήδη, αναλάβει την φροντίδα και επιμέλειά του και με τον οποίο ήδη διαμένει επί της οδού .... στην Αθήνα. Παράλληλα, δε, ο αιτών παρακολουθεί μαθήματα ελληνικών, στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων της ... στην Αθήνα, απασχολούμενος και σε δημιουργικές δραστηριότητες της ως άνω Δομής. Προσκομίζει δε σχετικώς τα εξής στοιχεία:  [...]
6. Επειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα και ενόψει της παρατιθέμενης στην προηγούμενη σκέψη ειδικής κατάστασης του αιτούντος, ο οποίος, αν και ήδη ενηλικώθηκε, βρίσκεται σε μετεφηβική ηλικία - και ως εκ τούτου ανήκει σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα - φαίνεται δε, ότι στερείται του αναγκαίου υποστηρικτικού περιβάλλοντος στη χώρα του, κατά τους διαλαμβανόμενους ανωτέρω ισχυρισμούς του, ενώ, ήδη, βρίσκεται υπό την επιμέλεια και φροντίδα του πατέρα του, ο οποίας διαμένει και εργάζεται νομίμως στη χώρα, συντρέχει στην υποκείμενη περίπτωση, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, και για τη διασφάλιση της ασφάλειας και αξιοπρεπούς διαβίωσής του αιτούντος, ενόψει της μικρής ηλικίας του, εξαιρετικός λόγος να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση για την αποτροπή δυσεπανόρθωτης βλάβης του, σε περίπτωση αναγκαστικής απομάκρυνσής του από την Ελλάδα και επιστροφής του στο Πακιστάν. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διαταχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 8 του π.δ. 18/1989: α) η αποχή της Διοίκησης από κάθε ενέργεια, που θα είχε ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη αναχώρησή αυτού από τη Χώρα, κατ’ επίκληση αποκλειστικά της προσβαλλόμενης απόφασης, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου επί της εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης κατ’ αυτής, και β) η χορήγηση ή επαναχορήγηση σ΄ αυτόν του «δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία» κατά το άρθρο 41 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 4375/2016 ( Α΄ 51 ), καθώς και η ανανέωση της ισχύος του, αν συντρέχει περίπτωση.

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *