Trending

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕφΑθ 37/2017 (Προεδρ Διαδ): Χορήγηση ευεργετήματος πενίας λόγω πιθανολόγησης ένδειας του αιτούντος αλλοδαπού


Λαμβάνοντας υπόψη: α) την ΕΠ 196/1.2.2017 αίτηση του …, πολίτη, κατά δήλωσή του, Πακιστάν, περί παροχής σε αυτόν νομικής βοήθειας, λόγω επικαλούμενης ένδειας, προκειμένου να διοριστεί δικηγόρος α) για να τον εκπροσωπήσει κατά την εκδίκαση της ήδη ασκηθείσας από αυτόν με αριθμό καταχώρησης ΑΚ…/1.2.2017 αίτησης ακύρωσης, η οποία υπογράφεται από δικηγόρο, και στρέφεται κατά της …/14.12.2016, με αριθμό ατομικού φακέλου … απόφασης της Θ΄ Επιτροπής Προσφυγών, με την οποία κρίθηκε ότι δεν πληρούνται στο πρόσωπό του τα κριτήρια αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα, σύμφωνα με το άρθρο 1 Α παρ. 2 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των Προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951, ως και του καθεστώτος επικουρικής προστασίας και ότι δεν συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις για την παραπομπή της προσφυγής του στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και β) να ασκήσει αίτηση αναστολής κατά της προαναφερόμενης απόφασης της Θ΄ Επιτροπής Προσφυγών.

β) την ίδια προαναφερόμενη αίτηση ΕΠ 196/1.2.2017 του αιτούντος, με την οποία ζητείται περαιτέρω, η απαλλαγή αυτού, λόγω της επικαλούμενης ένδειας, από την υποχρέωση καταβολής του δικαστικού παραβόλου, για την ήδη ασκηθείσα, κατά τα ανωτέρω, αίτηση ακύρωσης και την αίτηση αναστολής την οποία προτίθεται να ασκήσει.

γ) το άρθρο 44 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α 51/3.4.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, …. προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), ….», του οποίου άρθρου οι διατάξεις τίθενται σε ισχύ από 3.6.2016 σύμφωνα με το άρθρο 83 του ίδιου νόμου, στην παρ. 3 του οποίου ορίζεται ότι «Στους αιτούντες παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών …. Σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, οι αιτούντες είναι δυνατόν να λαμβάνουν δωρεάν νομική βοήθεια, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 3226/2004 (Α 24), οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως, ως και το άρθρο 10 του π.δ. 113/2013 (ΦΕΚ Α 146/14.6.2013) «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου ….», στην παρ. 2 του οποίου ορίζεται ότι «Σε περίπτωση επιδίωξης δικαστικής προστασίας, ο αιτών είναι δυνατόν να λαμβάνει δωρεάν νομική βοήθεια, κατά τις διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α 24), που εφαρμόζονται αναλόγως».

δ) το ν. 3226/2004 (ΦΕΚ Α΄ 24) «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις», που ορίζει στο άρθρο 1 παρ. 1 και 2 ότι: «1. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι είναι, επίσης, οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. Πολίτες χαμηλού εισοδήματος, δικαιούχοι νομικής βοήθειας, είναι εκείνοι των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. …», στο άρθρο 2, υπό τον τίτλο «Διαδικασία» ότι: «1. Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου. Η αίτηση αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την παροχή της βοήθειας. 2. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικτικά της οικονομικής καταστάσεως (ιδίως αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, εκκαθαριστικού σημειώματος, Α.Φ.Μ., βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, ένορκες βεβαιώσεις) και αποδεικτικά της κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 1 κατοικίας ή διαμονής, εάν πρόκειται για πολίτη τρίτου κράτους. 3. ….. 4. Για την παραδοχή της αίτησης αρκεί πιθανολόγηση. …. 5. Η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης πρέπει να είναι αιτιολογημένη. ….» και στο άρθρο 9 υπό τον τίτλο «Περιεχόμενο νομικής βοήθειας» ότι 1. …. Η παροχή νομικής βοήθειας…. συνίσταται …. εφόσον ειδικώς ζητηθεί, στο διορισμό δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή, με την εντολή να υπερασπισθούν τον δικαιούχο, να τον εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο και να του δώσουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να γίνουν οι αναγκαίες πράξεις. 2. ….».

ε) Το π.δ. 18/1989, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 702/1977 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 268), εφαρμόζεται αναλόγως και από τα Διοικητικά Εφετεία, κατά την εκδίκαση των ακυρωτικών διαφορών, που ορίζει στο άρθρο 37 ότι «Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή του οικείου Τμήματος μπορεί να απαλλάξει εκείνον που ασκεί το ένδικο μέσο από την υποχρέωση να καταβάλει τέλη και παράβολο, αν κατά την κρίση του πιθανολογείται ένδεια. Για το σκοπό αυτό με το δικόγραφο συνυποβάλλεται από εκείνον που ασκεί το ένδικο μέσο ιδιαίτερη αίτηση και το δικόγραφο γίνεται δεκτό για κατάθεση χωρίς να καταβάλλονται τα τέλη και το παράβολο».

στ) ότι ο αιτών ισχυρίζεται ότι μέχρι τη λήξη των νομιμοποιητικών του εγγράφων εργαζόταν με μερική απασχόληση σε εργοστάσιο ενδυμάτων ως ράφτης, μετά όμως από την αφαίρεση του Δελτίου Ασύλου του, αδυνατεί πλέον να εργαστεί, στερούμενος παντελώς οικονομικών πόρων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στο σύνολο των σχετικών εξόδων των ως άνω δικών. Προς απόδειξη δε του ισχυρισμού του αυτού προσκομίζει α) εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2015, με μηδενικό φόρο β) βεβαίωση απογραφής του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, την 15.3.2016 γ) λογαριασμό ασφαλισμένου στο ΙΚΑ Πλ. Ομονοίας, από το οποίο προκύπτει ασφάλισή του για το έτος 2016, για 128 ημέρες, επί αποδοχών 1243,92 ευρώ και δ) σχετική βεβαίωση απόδοσης Α.Μ.Κ.Α., με ημερομηνία 10.3.2016.

ζ) ότι από τα ανωτέρω στοιχεία πιθανολογείται ένδεια του αιτούντος για την πληρωμή της αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου α) για την εκπροσώπησή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, κατά τη συζήτηση της ασκηθείσας ήδη από αυτόν ΑΚ195/1.2.2017 αίτησης ακύρωσης και β) για την άσκηση αίτησης αναστολής κατά της προαναφερόμενης απόφασης της Θ΄ Επιτροπής Προσφυγών ως και για την καταβολή των σχετικών παραβόλων, για τις προαναφερόμενες αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

η) το με αριθμό πρωτοκόλλου 3846/15.2.2017 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με το οποίο ορίζονται δικηγόροι για να συνδράμουν πολίτες χαμηλού εισοδήματος σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου.

[…] Δέχεται την αίτηση

Διορίζει από τον ανωτέρω κατάλογο δικηγόρων παροχής νομικής βοήθειας, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το δικηγόρο Αθηνών … με την εντολή να εκπροσωπήσει τον αιτούντα, παρέχοντας κάθε απαραίτητη κατά νόμο συνδρομή και ειδικότερα α) να παρασταθεί, ως πληρεξούσιος δικηγόρος αυτού, κατά τη συζήτηση της ΑΚ195/1.2.2017 αίτησης ακύρωσης στο ακροατήριο και β) να προβεί στη διενέργεια όλων των αναγκαίων διαδικαστικών πράξεων για την άσκηση της προαναφερόμενης αίτησης αναστολής. Αναπληρώτρια δε αυτού διορίζει τη δικηγόρο Αθηνών … με την ίδια πιο πάνω εντολή.


Απαλλάσσει τον αιτούντα από την υποχρέωση καταβολής των αναλογούντων παραβόλων για τις σχετικές, κατά τα ανωτέρω, αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *