Trending

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 7ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών 18017/2017: Προϋποθέσεις συνέχισης διακοπείσας διαδικασίας εξετάσεως αιτήματος διεθνούς προστασίας


Στο άρθρο 47 του ν. 4375/2016 {(Α΄, 51) άρθρα 27 και 28 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ορίζονται τα εξής : «1….2. Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο αιτών έχει σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του, οι Αρχές Απόφασης διακόπτουν την εξέταση της αίτησης με σχετική πράξη τους και θέτουν την υπόθεση στο αρχείο. Οι ως άνω πράξεις κοινοποιούνται με επιστολή στον αιτούντα, στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνσή του. Εφόσον δεν έχει δηλωθεί διεύθυνση, οι πράξεις αυτές δεν κοινοποιούνται. 3. Σιωπηρή ανάκληση θεωρείται ότι υπάρχει όταν διαπιστώνεται ότι ο αιτών, χωρίς να θεμελιώνει ότι αυτό οφείλεται σε συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του:  α. …β. δεν παρέστη στην προσωπική συνέντευξη ή σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 52 και 62, παρότι κλήθηκε νόμιμα και χωρίς να προβάλει βάσιμους λόγους για τη μη παρουσία του γ. διέφυγε από το χώρο όπου βρισκόταν υπό κράτηση ή δεν συμμορφώθηκε με τα επιβληθέντα εναλλακτικά μέτρα ή δ. αναχώρησε από το χώρο όπου διέμενε, χωρίς να ζητήσει άδεια ή να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές εφόσον είχε προς τούτο υποχρέωση ή εγκατέλειψε τη χώρα χωρίς να λάβει άδεια από τις αρμόδιες Αρχές Παραλαβής ή ε. δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχεία β και γ, ή άλλη υποχρέωση επικοινωνίας ή υποχρέωση να προσκομίσει έγγραφο το οποίο αποδεδειγμένα έχει ή οφείλει να έχει στην κατοχή του και δύναται να προσκομίσει ή στ. δεν εμφανίστηκε για να ανανεώσει το δελτίο το αργότερο κατά την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του. 4. Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί πράξη διακοπής ή που η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο μετά από παραίτηση, ο αιτών έχει δικαίωμα με αίτησή του, εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής ή της υποβολής της παραίτησης, να ζητήσει από την αρχή που έλαβε την απόφαση, τη συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσής του. Μέχρι την τελεσίδικη κρίση της ως άνω αίτησης, ο αιτών δεν απελαύνεται από τη χώρα ούτε εκτελείται απόφαση επιστροφής. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συνέχιση της εξέτασης της υπόθεσής του μόνο μία φορά.

Στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα, κατά δήλωσή της πολίτης Κίνας, υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας στις 30.6.2016 στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης. Κατόπιν αυτού, η ανωτέρω παρέλαβε αυθημερόν Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, με αριθμό … και ημερομηνία λήξεως 30.12.2016, στο οποίο αναγραφόταν η ημερομηνία συνέντευξης (2.11.2016), η ώρα (07.00 π.μ.), καθώς και ο τόπος διενέργειας αυτής (Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης). Η προσφεύγουσα, όμως, δεν προσήλθε κατά την ορισθείσα ως άνω ημερομηνία προς διενέργεια της  συνέντευξης και για το λόγο αυτό, με την υπ' αριθ. πρωτ. …/2.11.2016  πράξη του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης, διεκόπη η διαδικασία εξέτασης της αιτήσεως διεθνούς προστασίας της ίδιας. Η ανωτέρω απόφαση επιδόθηκε στην προσφεύγουσα στις 19.1.2017, η οποία με την   υπ’ αριθ. πρωτ. …/19.1.2017 αίτηση θεραπείας, που κατέθεσε αυθημερόν στο ίδιο ως άνω Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, ζήτησε τη συνέχιση της διαδικασίας εξετάσεως της αιτήσεώς της, προβάλλοντας, ότι δεν προσήλθε προς διενέργεια της συνέντευξης, λόγω πλάνης ως προς την ορισθείσα ημερομηνία, οφειλομένης στην διαφορετική γραφή των ημερομηνιών στη χώρα καταγωγής της. Επί της ως άνω αιτήσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. …./13.4.2017 απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης, με την οποία απερρίφθη το αίτημα της προσφεύγουσας περί συνεχίσεως της διαδικασίας εξετάσεως της αιτήσεως της για διεθνή προστασία, μετ’ ανάκληση της πράξεως διακοπής αυτής. Κατά της απόφασης αυτής, που επιδόθηκε στην προσφεύγουσα στις 11.5.2017, η τελευταία αυτή  άσκησε εμπροθέσμως (άρθρο 61 παρ. 1 περ. β) και παραδεκτώς εν γένει ενδικοφανή προσφυγή στις  26.5.2017, ζητώντας τη συνέχιση της διαδικασίας εξετάσεως της αιτήσεως της για διεθνή προστασία.

Υπό τ’ ανωτέρω δεδομένα, η από 19.1.2017 αίτηση συνεχίσεως της διακοπείσης, λόγω μη εμφανίσεως της προσφεύγουσας κατά την ορισθείσα ημεροχρονολογία συνεντεύξεως, διαδικασίας εξετάσεως της από 30.6.2016 αιτήσεώς της για παροχή διεθνούς προστασίας, πρέπει να γίνει δεκτή, ακυρουμένης της υπ’ αριθ. πρωτ. 9003/13.4.2017  αποφάσεως του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης, που δέχθηκε τα αντίθετα. Κι αυτό διότι, συντρέχει εν προκειμένω η μόνη εκ του νόμου (άρθρο 47 παρ. 4 του ν. 4375/2016) τασσόμενη προς τούτο προϋπόθεση, η υποβολή δηλαδή της αιτήσεως συνεχίσεως της διαδικασίας εντός της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας των εννέα μηνών από την έκδοση της πράξεως διακοπής, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω η συνδρομή άλλων προϋποθέσεων αναγομένων στους λόγους διακοπής

Κατόπιν δε αυτού, πρέπει να ορισθεί νέα συνεδρίαση προκειμένου να κληθεί να παραστεί αυτοπροσώπως η προσφεύγουσα προς προφορική ακρόαση-προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής.


[…] Δέχεται την προσφυγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *