Trending

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

ΔΕφΑθ 838/2018: Βλάβη από μη κρατικούς φορείς και ένταξη σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα4. […] Ειδικότερα, η προσφυγή απορρίφθηκε όσον αφορά την ιδιότητα του πρόσφυγα, με την αιτιολογία ότι ο επικαλούμενος από την αιτούσα φόβος περί απαγωγής της δεν αποτελεί δίωξη κατά την έννοια του άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης, αφού ο κίνδυνος αυτός δεν συνιστά αποτέλεσμα κάποιας πολιτικής διακρίσεων εις βάρος της ως μέλους κάποιας φυλετικής, θρησκευτικής, πολιτικής, εθνικής ή άλλης κοινωνικής ομάδας. Τούτο δε διότι, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, η απαγωγή για λύτρα αποτελεί πράγματι την κύρια μορφή βίας στην Αϊτή, πλην, όμως, μπορεί σε συμβεί στον καθένα, αφού, σύμφωνα με διεθνείς πηγές, κατά τα τελευταία χρόνια τα θύματα απαγωγής δεν αποτελούν στόχο με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που διαθέτουν και μάλιστα, στην πλειοψηφία τους, ανήκουν στις χαμηλότερες οικονομικά τάξεις, καθώς οι πλούσιοι δύνανται να καταβάλουν χρήματα για την προσωπική τους ασφάλεια, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για στοχοποίηση της οικογένειας των απαχθέντων, ούτε, άλλωστε, εν προκειμένω, προκύπτουν επαρκή στοιχεία περί στοχοποίησης της αιτούσας ή της οικογένειάς της. Περαιτέρω, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, αορίστως η αιτούσα επικαλείται ανεπαρκή προστασία από τις αρχές της χώρας της, αφού, σύμφωνα με όσα η ίδια κατέθεσε, κατήγγειλε τους δράστες στην αστυνομία και αυτοί συνελήφθησαν. Όσον αφορά την επικουρική προστασία, η προσφυγή απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι βάσει των προβληθέντων ισχυρισμών της αιτούσας κατά τα στάδια της σχετικής διοικητικής διαδικασίας και των διαθέσιμων πληροφοριών για την Αϊτή, δεν προκύπτει κίνδυνος να υποστεί αυτή, εάν επιστρέψει στη χώρα της, σοβαρή βλάβη των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 15 του π.δ. 141/2013, δηλαδή, θανατική ποινή [ή εκτέλεση], βασανιστήρια, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, ούτε προκύπτει σοβαρή απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητάς της ως αμάχου, κατά την περίπτωση γ΄ του ίδιου άρθρου, καθότι κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης, δεν υπήρχαν στη χώρα αυτή συνθήκες ένοπλης σύρραξης.

5.Επειδή, η αιτούσα προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση απέρριψε τελικώς το αίτημά της να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας κατ' εσφαλμένη ερμηνεία της Σύμβασης της Γενεύης και με πλημμελή αιτιολογία. Τούτο διότι, υπάρχει στην περίπτωσή της πραγματικός φόβος δίωξης για έναν από τους λόγους της Σύμβασης αυτής και, συγκεκριμένα, βάσιμος και δικαιολογημένος φόβος να υποστεί εκ νέου απαγωγή, αφού, ως γυναίκα που κατάγεται από εύπορη οικογένεια, ανήκει σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, λαμβανομένου, μάλιστα, υπόψη και της παντελούς αναποτελεσματικότητας του κράτους να της παράσχει προστασία. Συνεπώς, κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσας, σε περίπτωση που το αίτημά της για χορήγηση πολιτικού ασύλου απορριφθεί και επιστρέψει αναγκαστικά στη χώρα της, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων της λόγω της στοχοποίησής της από τις συμμορίες των απαγωγέων, της θέσης των γυναικών στην Αϊτή, του οικονομικού της επιπέδου και της έλλειψης οικογενειακού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος εκεί.

6.Επειδή, ενόψει του ιστορικού που εκτέθηκε ανωτέρω, νομίμως και αιτιολογημένως απορρίφθηκε το αίτημα της αιτούσας για χορήγηση πολιτικού ασύλου. Τούτο διότι, οι ισχυρισμοί που προέβαλε η αιτούσα, κατά τη διοικητική διαδικασία εξέτασης του αιτήματός της, δεν θεμελίωναν επαρκώς φόβο ατομικής δίωξης λόγω ένταξής της σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Ειδικότερα, η αιτούσα ισχυρίσθηκε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα της εξαιτίας του γεγονότος ότι έπεσε θύμα απαγωγής, πλην, όμως, το γεγονός και μόνο αυτό δεν την καθιστά θύμα μελλοντικής δίωξης στη χώρα της, αφού από τα πραγματικά περιστατικά που εξέθεσε ως και τις απαντήσεις που έδωσε σχετικά δεν προκύπτει ότι το σημειωθέν σε βάρος της συμβάν συνδέεται με την ένταξή της σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, ενώ από τους προβληθέντες ισχυρισμούς της δεν προκύπτει ούτε η στοχοποίηση της ίδιας ή της οικογένειάς της από τις συμμορίες των απαγωγέων. Ούτε, άλλωστε, ο αόριστος ισχυρισμός της αιτούσας περί της αναποτελεσματικότητας των αρχών να της παράσχουν προστασία αρκούν για τη θεμελίωση φόβου δίωξης στη χώρα καταγωγής της και, ως εκ τούτου, ο εν λόγω ισχυρισμός δεν έχρηζε ειδικής αντιμετώπισης από τη Διοίκηση. Περαιτέρω, οι γενικώς κρατούσες στη χώρα καταγωγής της αιτούσας συνθήκες, δεν αρκούν για την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα, εφόσον δεν στοιχειοθετείται φόβος ατομικής δίωξης (ΣτΕ 1078/2012). Επίσης, δεδομένου ότι η αιτούσα δεν επικαλέστηκε άλλα πραγματικά περιστατικά συνδεόμενα με τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, η προσβαλλόμενη απόφαση παρίσταται νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη και κατά το μέρος που με αυτήν κρίθηκε ότι δεν συντρέχει περίπτωση υπαγωγής της στο εν λόγω καθεστώς και συγκεκριμένα ότι δεν προκύπτει κίνδυνος να υποστεί η αιτούσα, σε περίπτωση επιστροφής στην πατρίδα της, κάποια από τις με στοιχ. (α) και (β) του άρθρου 15 του π.δ. 141/2013 σοβαρές βλάβες, ούτε, άλλωστε, προκύπτει ότι στην Αϊτή επικρατούν σήμερα συνθήκες γενικευμένης βίας, ασκούμενης αδιακρίτως στο πλαίσιο ένοπλης σύρραξης, από την οποία να απορρέει σοβαρή προσωπική απειλή σε βάρος της, η αιτιολογία δε αυτή δεν πλήττεται ειδικώς με την κρινόμενη αίτηση. Κατόπιν τούτων, εφόσον, εν προκειμένω, διαπιστώνεται αιτιολογημένα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για την υπαγωγή της αιτούσας στο καθεστώς του πρόσφυγα, άλλως της επικουρικής προστασίας, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι περί παράβασης του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, του άρθρου 3 της Σύμβασης της Νέας Υόρκης ως και των άρθρων 6 και 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (πρβλ. ΣτΕ 2640/2011, 261/2011, 459/2010).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *