Trending

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕφΑθ 191/2019: Δεν εξετάστηκε ενδελεχώς από την Επιτροπή Προσφυγών η επάρκεια και ικανότητα του ποινικού συστήματος της χώρας καταγωγής να προστατεύσει τον αιτούντα6. Επειδή, η Επιτροπή, κατά την εξέταση της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας στον αιτούντα, ενόψει του προβληθέντος ισχυρισμού του, περί κινδύνου της ζωής του και προσβολής βασικών εννόμων αγαθών του, σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα καταγωγής του, δέχθηκε, μετά από αξιολόγηση, ότι, στην εξατομικευμένη περίπτωση του αιτούντος, βασίμως αυτός προέβαλε ότι η ένταξή του στην οργάνωση των Ogboni, ως διαδόχου του αποβιώσαντος πατέρα του - μέλους της (υπαρχηγού), είναι αναγκαστική, σε περίπτωση επιστροφής του στη Νιγηρία. Περαιτέρω, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, η Επιτροπή, ως προς τη φύση, τη δράση, τον χαρακτήρα και τη δομή της εν λόγω οργάνωσης, δέχθηκε, μεταξύ άλλων, τα εξής: Οι Ogboni συνιστούν μυστική αδελφότητα ή αίρεση, η οποία επιτελεί σήμερα θρησκευτικές, πολιτικές και δικαστικές λειτουργίες, προστατεύει τα προσωπικά συμφέροντα των μελών της με εκβιασμούς, εκφοβισμούς, δολοφονίες, διαθέτει επιχειρήσεις νόμιμες και παράνομες, χωρίς καμία κυβερνητική παρέμβαση, υποστηρίζει πολιτικούς υποψήφιους που μπορούν να εγγυηθούν τα συμφέροντά της και χαρακτηρίζεται από συγγραφείς, ως οργάνωση οργανωμένου εγκλήματος ("παραδοσιακά οργανωμένο έγκλημα στο σύγχρονο κόσμο" του Obi N.I.Ebbe). Ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στην παραδοσιακή διοίκηση των πόλεων σε περιοχές των Yoruba που ανήκουν στις περιφέρειες Ogun και Lago (από την τελευταία των οποίων κατάγεται και διέμενε ο αιτών). Mέλη της μπορούν να γίνουν άτομα που ανήκουν, μεταξύ άλλων, στη φυλή "Yoruba"- όπως ο αιτών - η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αφρικανικές εθνοτικές ομάδες νότια της Σαχάρα. Η δομή της αδελφότητας αυτής είναι μυστική που μόνο ένα μέλος της "είναι σε θέση να φανερώσει κινδυνεύοντας να πεθάνει από δηλητηρίαση". Η ομάδα αυτή είναι δυνητικά πολύ επικίνδυνη για όσους αποφασίσουν να γίνουν μέλη της". Ενόψει των ανωτέρω δεδομένων και παραδοχών της Επιτροπής, η εκτεθείσα στην προηγούμενη σκέψη κρίση της ότι ο αιτών δεν είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας, διότι δεν είναι βάσιμος και δικαιολογημένος ο φόβος βλάβης της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αυτού, καθώς "οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές δύνανται να τον προστατεύσουν" (τον αιτούντα) "σε ενδεχόμενη απειλή ή επίθεση από τα μέλη της οργάνωσης", αλλά και διότι "δεν προέκυψε ότι ο προσφεύγων αντιμετωπίζει πραγματικό κίνδυνο να υποστεί "σοβαρή βλάβη" υπό την προαναλυθείσα έννοια, εάν επιστρέψει στην πατρίδα του", διότι "δεν εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση θανατικής ποινής ή εκτέλεσης, ούτε κινδυνεύει να υποστεί βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση" δεν παρίσταται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, επαρκώς αιτιολογημένη. Τούτο διότι, ενόψει της δράσης και του χαρακτήρα της ως άνω μυστικιστικής οργάνωσης, ως εγκληματικής και δυνητικά πολύ επικίνδυνης για τα μέλη της, και της παραδοχής εκ μέρους της Επιτροπής ότι, τα μέλη της εν λόγω οργάνωσης ασκούν και παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες, χωρίς καμία κυβερνητική παρέμβαση, προστατεύουν τα προσωπικά συμφέροντα των μελών τους με εκβιασμούς, εκφοβισμούς, δολοφονίες και τιμωρούν και με θάνατο τα μέλη τους, αν παραβούν τους κανόνες της, σε συνδυασμό με την παραδοχή περί αναγκαστικής ένταξης του αιτούντος σ' αυτή, δεν φαίνεται να εξετάστηκε ενδελεχώς η επάρκεια και ικανότητα του ποινικού συστήματος της Νιγηρίας να προστατεύσει τον αιτούντα σε βαθμό ώστε να εξαλειφθεί αντικειμενικά ο φόβος βλάβης της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας αυτού από τα μέλη της ανωτέρω οργάνωσης, σε περίπτωση επιστροφής στη Νιγηρία και μη ένταξής του σ' αυτή. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση προς νέα νόμιμη κρίση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *