Trending

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕφΘεσ 6/2019: Κώλυμα λόγω ποινικής καταδίκης για την πολιτογράφηση αλλοδαπού4. Επειδή, οι προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. β της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας θέτουν αρνητική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, ήτοι την μη ύπαρξη αμετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου, με την οποία ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση έχει καταδικαστεί σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους για αδίκημα που τέλεσε με δόλο κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης ή τουλάχιστον έξι μηνών και ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης για την τέλεση κάποιου από τα ειδικότερα αναφερόμενα στις εν λόγω διατάξεις ποινικά αδικήματα. Συνεπώς, εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, απορρίπτεται η αίτηση πολιτογράφησης, χωρίς η τύχη της να εξαρτάται, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, οι οποίες είναι ειδικές και μεταγενέστερες του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα, από την τύχη της ποινής, από το εάν, δηλαδή, αυτή έχει ανασταλεί από το ποινικό δικαστήριο με βάση τις οικείες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, καθώς και από το εάν έχει παρέλθει επιτυχώς ή όχι ο χρόνος της αναστολής (πρβλ. ΣτΕ 1477/2018, 314/2014 Ολ., 4684/2013 7μελούς, 3264/2012). […]

6. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως και το υπόμνημα που νόμιμα υποβλήθηκε προς ανάπτυξη των λόγων της ο αιτών υποστηρίζει ότι η προσβαλλόμενη πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στερείται νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας και εκδόθηκε κατόπιν παραβίασης κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου. Τούτο δε για το λόγο ότι η εκτέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε με την πιο πάνω απόφαση του ποινικού δικαστηρίου ανεστάλη για χρονικό διάστημα τριών ετών, το διάστημα δε αυτό έχει ήδη παρέλθει χωρίς άρση της αναστολής. Ως εκ τούτου, κατά τους ισχυρισμούς του, η ποινή που είχε ανασταλεί θεωρείται ότι δεν είχε επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα και την εγκύκλιο 30/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., αλλά και σύμφωνα με τις 387/2006 και 325/2007 ατομικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο προαναφερόμενος λόγος ακύρωσης, καθώς και οι προς ενίσχυση αυτού προβαλλόμενοι ισχυρισμοί είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικά δεκτά στη σκέψη 4 της παρούσας απόφασης.

7. Επειδή, περαιτέρω, ο αιτών ισχυριζόμενος ότι διαβιεί στην Ελλάδα επί μακρόν με όλα τα μέλη της οικογένειάς του, ότι ο πατέρας του είναι Έλληνας υπήκοος και ότι οι λοιποί οικείοι του είναι κάτοχοι νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής, τέλος δε ότι παρουσιάζει σταθερή, επίκαιρη και αδιάκοπη νόμιμη απασχόληση, υποστηρίζει ότι η προσβαλλόμενη πράξη αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας και στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ. Ο προαναφερόμενος λόγος ακύρωσης είναι, επίσης, απορριπτέος, κατά μεν το πρώτο σκέλος του που αφορά στην παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας ως αβάσιμος, για το λόγο ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ερείδεται στο αντικειμενικό γεγονός της ποινικής καταδίκης του αιτούντος σε συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και τριών μηνών για το αδίκημα της αντίστασης κατά της αρχής και εκδόθηκε κατά δέσμια εξουσία της Διοίκησης (πρβλ. ΣτΕ 2290/2017, 1248/2015), κατά δε το δεύτερο σκέλος του που αφορά σε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος, καθόσον οι σχετικώς προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του συναρτώνται με την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια και όχι με το αντικείμενο της παρούσας δίκης που είναι η χορήγηση ιθαγένειας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *