Trending

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

ΣτΠ: Καταλληλότητα καταλύματος για την οικογενειακή επανένωση αλλοδαπού


1 Απριλίου 2019  
Αριθμ. Πρωτ.: 254682/16204/2019
Πληροφορίες: κ. ...

 Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Υπόψη: ...


Θέμα: Απόρριψη αιτήσεως θεραπείας του κ. ...
 
Αξιότιμε κύριε ...,
 
Σας ευχαριστούμε για την κοινοποίηση της διευκρινιστικής επιστολής σας με αρ.πρωτ. … /14.3.2019, καθώς και της απόφασή σας με αρ.πρωτ. σχετικά με την απόρριψη του αιτήματός θεραπείας (με αρ. πρωτ. …) επί της απορριπτικής αποφάσεως για τη χορήγηση έγκρισης οικογενειακής επανένωσης του κ. …, αναφορά του οποίου χειρίζεται η Αρχή μας.

Από την ανάγνωση των συγκεκριμένων εγγράφων διακρίνουμε ότι, ενώ οι γενικότεροι ενδοιασμοί σας αφορούν το μέγεθος της κατοικίας και τα τετραγωνικά που δυνητικά αντιστοιχούν σε κάθε μέλος της υπό επανένωση οικογένειας, βασισμένοι στην «κοινή πείρα και λογική» σας, ελλείιμει άλλων οδηγιών από τη πολιτεία, καταλήγετε στην τελεσίδικη απόφασή σας, διότι εν τέλει, κατά την γνώμη της υπηρεσίας σας, η μισθωμένη κατοικία του κ. … δεν πληροί τις προϋποθέσεις του αρ. 70 παρ.2 του ν.4251/14 και ειδικότερα την πρόβλεψη περί ύπαρξης «ικανού καταλύματος» για την υποστήριξη της 4μελούς οικογένειάς του.

Καταλυτικός παράγοντας στην τελική κρίση της κατοικίας ως ακατάλληλης αποτελεί πλέον όχι το γεγονός της ελλιπούς επιφάνειας της, καθώς ο αιτών προσκόμισε μισθωτήριο κατοικίας 65τ.μ, αλλά ότι ο ιδιοκτήτης της μισθωμένης κατοικίας δεν έχει προχωρήσει στην καταχώρηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της ΓΓΠΣ του ΥΠ. Οικονομικών.

Σε ότι αφορά το εν λόγω ζήτημα οφείλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

- Στα 14 και πλέον χρόνια εφαρμογής της διαδικασίας Οικ. Επανένωσης (δηλ. από την εφαρμογή του 3386/2005 και έπειτα) η Αρχή μας έχει χειριστεί εκατοντάδες αναφορές υπηκόων τρίτων χωρών για ζητήματα που άπτονται προβλημάτων της διαδικασίας και αιτιολογιών απόρριψης αιτημάτων. Ομολογουμένως η αιτιολογία που επέλεξε να προτάξει η υπηρεσίας σας στην υπόθεση του κ. …, στην οποία απορρίπτεται το αίτημα του διότι στο κατατεθειμένο στο ΓΓΠΣ του Υπ. Οικ. συμβόλαιο δεν υπάρχει αριθμός ΠΕΑ, αποτελεί πρωτοεμφανιζόμενη περίπτωση και δεν γνωρίζουμε να έχει τύχει εφαρμογής σε άλλη ΔΑΜ της χώρας. Καθώς η κατ' εξαίρεση εφαρμογή στην περίπτωση του κ. …, εφόσον ισχύει, μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνει τα όρια της αυστηρότητας στην κρίση του αιτήματός του από μέρους της διοικήσεως, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν αποτελεί πάγια πρακτική της υπηρεσίας σας δίνοντάς μας παραδείγματα άλλων περιπτώσεων εφαρμογής της.

- Πέραν τούτου θεωρούμε ότι η από το νόμο αρμοδιότητα της υπηρεσίας της οποία πρόϊστασθε περιορίζεται στην εξέταση ζητημάτων μετανάστευσης, δηλ. εν προκειμένω της εξέτασης εάν ο αιτών οικ.επαν. «διαθέτει κατάλυμα ικανό να καλύψει τις ανάγκες του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του» (παρ.2, αρ.70 του ν. 4251/14). Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε απολύτως εύλογο να εξετάσετε τη νομιμότητα του συμβολαίου μίσθωσης μιας κατοικίας, αφού αποτελεί πράξη στην οποία μετέχει ο εξυπηρετούμενος αλλοδαπός, καθώς επίσης αν το υπόψη οίκημα είναι συνδεδεμένο με παροχές κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότηση, ύδρευση), ως βασικό παράγοντα υποστήριξης της διαβίωσης των μελών μιας οικογένειας, καθώς και αβλεψίες ή διοικητικές παραβάσεις που βαραίνουν τον εκάστοτε αιτούντα αλλοδαπό. Οι υποχρεώσεις όμως που αφορούν αποκλειστικά τρίτο πρόσωπο, δηλ εν προκειμένω τον ιδιοκτήτη του καταλύματος. προς το Υπ.Οικ. την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή οπουδήποτε αλλού, δεν θεωρούμε ότι υπεισέρχονται στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας σας και, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι αποφασιστικής σημασίας για την κρίση σας περί της οικογενειακής επανένωσης τους αιτούντος.

Κατόπιν των ανωτέρω και ιδιαίτερα καθώς το οίκημα που μισθώνει ο κ. ..., φαίνεται νομίμως δηλωμένο με αρ. δήλωσης ... από 15.10.2018 στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλεί να επανεξετάσετε την υπόθεση οικογενειακής επανενώσεώς του.

Σε ότι αφορά δε τα κριτήρια αξιολόγησης κατοικίας ως κατάλληλης, κατά την διαδικασία λήψης απόφασης σας για την οικογενειακή επανένωση, φαίνεται ότι αυτά παραμένουν αόριστα, επιτρέποντας διαφορετική εφαρμογή από στελέχη των εκάστοτε ΔΑΜ, και γι' αυτό σας καλούμε το Υπ. Μετ. Πολ, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, να παράσχει προς τις κατα τόπου ΔΑΜ οδηγίες ορθής εφαρμογής της επίμαχης διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις απόψεις σας επί του Θέματος και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *