Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

Σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2303 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο


Τέθηκε σήμερα (19 Ιανουαρίου 2022) σε ισχυ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2303 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010.

Ο κανονισμός για τη σύσταση του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής της πολιτικής ασύλου εντός της ΕΕ, με τη μετατροπή της υφιστάμενης Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σε αυτόνομο οργανισμό. Ο Οργανισμός αυτός θα είναι αρμόδιος για τη βελτίωση της λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, με την παροχή ενισχυμένης επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στα κράτη μέλη και την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης όσον αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Κανονισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου