Trending
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

ΔΕφΑθ 1292/2021: Κώλυμα πολιτογράφησης αλλοδαπού λόγω ποινικής καταδίκης5. Επειδή, κατά την έννοια της διάταξης της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, η έλλειψη αμετάκλητης καταδίκης του ενδιαφερόμενου για το αδίκημα της κλοπής, μεταξύ άλλων περιοριστικώς απαριθμούμενων στο ως άνω άρθρο αξιόποινων πράξεων, εισάγεται ως αρνητική προϋπόθεση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς βάσει των διατάξεων αυτών. Περαιτέρω, ενόψει του σκοπού στον οποίο αποβλέπει η θέσπιση της αρνητικής αυτής προϋπόθεσης πολιτογράφησης, συνιστάμενου στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και, ειδικότερα, της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης της χώρας, σε συνδυασμό με τη μη κατοχύρωση, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά, ατομικού δικαιώματος στην απονομή της ελληνικής ιθαγένειας, το αδίκημα κλοπής, για το οποίο η αμετάκλητη ποινική καταδίκη καθιστά υποχρεωτική την απόρριψη αιτήματος περί κτήσης κατά τα ως άνω της ελληνικής ιθαγένειας, δεν περιορίζεται στον φυσικό αυτουργό, αλλά καταλαμβάνει και τον συμμέτοχο, ανεξαρτήτως της μορφής συμμετοχής του στο αδίκημα (συνέργεια διακρινόμενη σε άμεση και απλή, κατά τα άρθρα 46 παρ. 1 και 47 Π.Κ.). Τούτο διότι, εφόσον η σχετική διάταξη δεν διακρίνει, καταλαμβάνει την αυτουργία και όλες τις προβλεπόμενες στον Ποινικό Κώδικα μορφές συμμετοχής, ενώ, επίσης, ο συμμέτοχος καταδικάζεται για το ίδιο έγκλημα, το δε αξιόποινο του συμμετόχου είναι ανεξάρτητο από το αξιόποινο του φυσικού αυτουργού. Επί πλέον, η ανάγκη προστασίας του προαναφερθέντος δημοσίου συμφέροντος υφίσταται και στην περίπτωση της καταδίκης για απλή συνέργεια σε κάποιο από τα οριζόμενα αδικήματα, αφού η απαξία των εν λόγω αδικημάτων δεν απομειούται στην περίπτωση του απλού συνεργού, ο οποίος, κατά τις προεκτεθείσες ποινικές διατάξεις, παρέχει με πρόθεση συνδρομή στον δράστη άδικης πράξης, η πράξη του δε είναι καθ' εαυτή επικίνδυνη. Τούτων έπεται ότι μόνη η αμετάκλητη ποινική καταδίκη για απλή συνέργεια σε κλοπή καθιστά υποχρεωτική αλλά και αρκεί, ως αρνητική προϋπόθεση χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας, για την απόρριψη σχετικού αιτήματος αλλοδαπού, υποβληθέντος, όπως εν προκειμένω, κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (πρβλ. ΣτΕ 869/2018 Ολ., 383-384/2016). […]

8. Επειδή, ο αιτών ισχυρίζεται ότι η αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης είναι πλημμελής, διότι η καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών πριν από 22 χρόνια για απλή συνέργεια σε κλοπή δεν μπορεί να ταυτιστεί με το αδίκημα της κλοπής, που προβάλλεται ως κώλυμα για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και, συνεπώς, δεν εμπίπτει στο άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι η αρνητική προϋπόθεση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς βάσει των διατάξεων της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας δεν περιορίζεται στον φυσικό αυτουργό, αλλά καταλαμβάνει και τον συμμέτοχο, ανεξαρτήτως της μορφής συμμετοχής του (συναυτουργία, ηθική αυτουργία, συνέργεια διακρινόμενη σε άμεση και απλή, κατά τα άρθρα 45, 46 παρ. 1 και 47 Π.Κ.). Τούτο συνάγεται, όχι μόνο από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης, η οποία δεν διακρίνει, καταλαμβάνοντας συνεπώς όλες τις προβλεπόμενες στον Ποινικό Κώδικα μορφές συμμετοχής, αλλά και από το γεγονός ότι ο συμμέτοχος καταδικάζεται για την ίδια αξιόποινη πράξη, ενώ, περαιτέρω, δεν ασκεί επιρροή η τυχόν επιβολή ελαττωμένης ποινής. Συνεπώς, η αμετάκλητη, κατά τα μη αμφισβητηθέντα από τον αιτούντα, ποινική καταδίκη του για απλή συνέργεια σε κλοπή καθιστά υποχρεωτική για τη Διοίκηση την απόρριψη του αιτήματος πολιτογράφησής του, χωρίς να παρέχεται σε αυτή δυνατότητα συνεκτίμησης άλλων στοιχείων που ανάγονται στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος και, ως εκ τούτου, η προσβαλλόμενη πράξη παρίσταται νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη.


Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες: Προκλήσεις και προοπτικές διαχείρισης


Το συλλογικό έργο «Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες: Προκλήσεις και προοπτικές διαχείρισης» φιλοδοξεί να ερευνήσει τα ζητήματα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ευάλωτων προσφύγων και μεταναστών, των παιδιών.

Στον τόμο αναδεικνύεται μια σειρά από θεματικές και προβληματισμούς, φωτίζονται με εξαιρετική ενάργεια και ερευνητική εγκυρότητα θεσμικά προβλήματα ενώ υπογραμμίζεται και η σύνδεση με τον πολιτισμό μέσα από τη διερεύνηση της σχέσης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών με την εκπαίδευση και τις τέχνες.

Απευθύνεται σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται τόσο στη χάραξη πολιτικής όσο και κοντά στα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, όπως τους χειριστές υποθέσεων ασύλου, τους διαμεσολαβητές, τους επιτρόπους, τους επιμελητές των κέντρων φιλοξενίας, σίτισης και τους εκπαιδευτικούς. Αποτελεί σημαντικό βοήθημα για την εξαγωγή καλών πρακτικών όσον αφορά στο ζήτημα που πραγματεύεται.

Δείτε περισσότερα

 

ΔΕΕ: Απουσία απο το έδαφος της Ένωσης αλλοδαπού που διαθέτει το καθεστώς του επι μακρόν διαμένοντος

 


Με την πρόσφατη απόφαση του στην υπόθεση C-432/20, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεφάνθη ότι ο επί μακρόν διαμένων πολίτης τρίτης χώρας δεν χάνει το δικαίωμα υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς (επί μακρόν διαμένοντος) εάν η παρουσία του στο έδαφος της Ένωσης περιορίζεται, κατά τη διάρκεια περιόδου δώδεκα συναπτών μηνών, σε λίγες μόνον ημέρες

Αφού ο ενδιαφερόμενος αποκτήσει το εν λόγω καθεστώς, δεν είναι αναγκαίο να έχει τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των συμφερόντων του στο έδαφος της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

 

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Απόφ. 4779/28.05.2021 της 3ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών (μον.συνθ.): Χορήγηση προσφυγικού καθεστώτος σε γυναίκα που δεν ζει σύμφωνα με τους παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους στη χώρα της (γυναίκα διαζευγμένη απο το Ιραν)4. Στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα προβάλλει, μεταξύ άλλων, φόβο δίωξης εξαιτίας του γεγονότος ότι αποτελεί γυναίκα μόνη, τελούσα σε διάσταση με τον σύζυγό της και χωρίς ουσιαστικό υποστηρικτικό δίκτυο στη χώρα της, αφού τα μεν παιδιά της βρίσκονται στην Ελλάδα, από τα δε αδέρφια της που ζουν στο Ιράν μόνο μία αδερφή επικοινωνεί μαζί της. Καταρχάς, οι σχετικοί με την οικογενειακή και προσωπική κατάσταση της προσφεύγουσας ισχυρισμοί κρίνονται γενικά αξιόπιστοι και ως τέτοιοι γίνονται αποδεκτοί, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να τους θέτουν σε αμφισβήτηση ούτε από τον φάκελο της υπόθεσης ούτε από τη διεξαχθείσα συνέντευξη. Περαιτέρω, οι διαθέσιμες για το Ιράν πληροφορίες από διεθνείς πηγές (ον.) βλ, ανωτέρω κεφάλαιο III) καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες που συγκεντρώνουν τα παραπάνω ατομικά χαρακτηριστικά αντιμετωπίζουν πολλαπλές κοινωνικές διακρίσεις, αποκλεισμούς από την αγορά εργασίας, περιθωριοποίηση και στιγματισμό. Όλες τους μοιράζονται ένα κοινό εγγενές χαρακτηριστικό που δεν μπορεί να μεταβληθεί και έχουν ιδιαίτερη ταυτότητα που θεωρείται διαφορετική από την περιβάλλουσα κοινωνία, ως άτομα που δεν ζουν σύμφωνα με τους παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους (ον.) άρθρο 10 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ και ταυτάριθμο άρθρο του ν.4636/2019). Οι πράξεις δε αυτές, ως σώρευση διαφόρων μέτρων πουστρέφονται κατά προσώπων λόγω φύλου, κρίνονται αρκούντως σοβαρές ώστε να θίγονται οι γυναίκες-αποδέκτες τους κατά τρόπο που συνιστά σοβαρή παραβίαση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πληρούν επομένως την έννοια της δίωξης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ και στο αντίστοιχο άρθρο 9 του ν.4636/2019. Ενόψει αυτών, η Επιτροπή πιθανολογεί ευλόγως ότι η προσφεύγουσα, ως μέλος της ως άνω ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, κινδυνεύει με δίωξη, αν επιστρέψει στην πατρίδα της. Αν μάλιστα συνεκτιμηθεί η προχωρημένη ηλικία της, η βληθείσα κατάσταση της υγείας της και η παντελής έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας από την πλευρά της, γίνεται αντιληπτό ότι αυτή καθίσταται ακόμη πιο ευάλωτη απέναντι στην συνιστώσα δίωξη συμπεριφορά. Συνεπώς, ο σχετικός εκπεφρασμένος φόβος της παρίσταται βάσιμος και δικαιολογημένος. Άλλωστε εφόσον ο φορέας της δίωξης εν προκειμένω είναι η ίδια η ιρανική κοινωνία και το επίσημο κράτος αποδεικνύεται αδύναμο ή απρόθυμο να προστατεύσει την προσφεύγουσα από τις σωρευτικές σε βάρος της διακρίσεις σε σχέση με τον περιορισμό των ατομικών και κοινωνικών της δικαιωμάτων λόγω του φύλου της και των ατομικών χαρακτηριστικών της, δεν υπάρχει δυνατότητα μετεγκατάστασης της προσφεύγουσας σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας καταγωγής της.

5. Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια του άρθρου 2 περ.δ’ της οδηγίας 2011/95/ΕΕ (ον.) αντίστοιχου άρθρου 2 περ. ε’ του ν.4636/2019) και άρθρου 1 Α παρ. 2 της Σύμβασης της Γενεύης για την αναγνώριση της προσφεύγουσας ως πρόσφυγα, ενώ παράλληλα δεν προκύπτει ενδεχόμενο αποκλεισμού της από το προσφυγικό καθεστώς, σύμφωνα με τις ρήτρες των άρθρων 12 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ (ον.) και του ταυτάριθμου άρθρου του ν.4636/2019) και 1 παρ. Δ, Ε, ΣΤ της Σύμβασης της Γενεύης, αντίστοιχα. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση που έκρινε τα αντίθετα έσφαλε στην κρίση της και πρέπει να ακυρωθεί.

Δέχεται την προσφυγή.

Ακυρώνει τη 44621/3-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου.

Αναγνωρίζει την προσφεύγουσα ως πρόσφυγα.


Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

Σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2303 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο


Τέθηκε σήμερα (19 Ιανουαρίου 2022) σε ισχυ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2303 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010.

Ο κανονισμός για τη σύσταση του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής της πολιτικής ασύλου εντός της ΕΕ, με τη μετατροπή της υφιστάμενης Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σε αυτόνομο οργανισμό. Ο Οργανισμός αυτός θα είναι αρμόδιος για τη βελτίωση της λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, με την παροχή ενισχυμένης επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στα κράτη μέλη και την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης όσον αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Κανονισμού

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

ΓνωμΝΣΚ 184/2021: Golden visa - προϋποθέσεις χορήγησης «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή»


Με την υπ αριθμ 184/2021 γνωμοδότησή του, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή».

Συγκεκριμένα με τη γνωμοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από το αρμόδιο Υπουργείο, το ΝΣΚ γνωμοδότησε πως:

α) Πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος Β περίπτωση 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή», σε πολίτες τρίτων χωρών, που αγοράζουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, και στις περιπτώσεις όπου, το τίμημα (ολικά ή μερικά) για την αγορά έχει καταβληθεί στον πωλητή με έναν από τους περιοριστικά αναφερόμενους στις παραπάνω διατάξεις τρόπους, σε χρόνο κατά τον οποίο αυτός δεν είχε, ακόμη, καταστεί κύριος της μετέπειτα νόμιμα πωληθείσας, από τον ίδιο, ακίνητης περιουσίας (κατά πλειοψηφία).

β) Η οριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος Β περίπτωση 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, βεβαίωση του συμβολαιογράφου, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίστηκε με τη με αριθμ. 32802/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου και η οποία υποχρεωτικά συνυποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας με την αίτησή του για τη χορήγηση της «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή», αποτελεί δημόσιο έγγραφο και δεσμεύει τη Διοίκηση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 438 και 440 ΚΠολΔικ, ως προς τη διαπίστωση της συνδρομής των απαιτούμενων από το νόμο προϋποθέσεων περί των τρόπων καταβολής του, συμφωνηθέντος για την αγορά της ακίνητης περιουσίας, τιμήματος. Σε περίπτωση, πάντως, εντοπισμού προδήλου σφάλματος στη σχετική βεβαίωση ή/και δημιουργίας αμφιβολιών ή/και υπόνοιας ως προς την ακρίβεια των περιεχομένων στη βεβαίωση δηλώσεων, η Διοίκηση δεν κωλύεται να ανατρέξει στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο ή στα λοιπά στοιχεία του φακέλου και, εφόσον, κατά την κρίση της, συντρέχει περίπτωση, να αποτανθεί στις λοιπές αρμόδιες αρχές (κατά πλειοψηφία).

γ) Το με αρ. πρωτ. 56894/9-3-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, αποτελεί εσωτερικό (απλό πληροφοριακό) έγγραφο της Διοίκησης και, επομένως, δεν συντρέχει περίπτωση εξέτασης ανάκλησης ή μη εκτελεστής διοικητικής πράξης. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση δεν κωλύεται να απευθύνει γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ενιαία και σύμφωνα με τον νόμο αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων, αναιρώντας ρητά ή σιωπηρά το αντίθετο περιεχόμενο προγενέστερων εγγράφων της, ενώ, μετά τη νόμιμη αποδοχή της, η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση (κατά πλειοψηφία).

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης  


Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

ΔΠρΑθ 2022/2021 (Προεδρ.Διαδ): Προυποθέσεις κράτησης τελούντος υπό επιστροφή Τούρκου πολίτη που υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας


2. [...] Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ. β΄και γ, 46 παρ. 3 και 65 ν. 4636/2019, όπως αυτός ισχύει συνάγεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κρατείται προσωρινά, κατ’ επίκληση των διατάξεων του ν. 3907/2011, εφόσον εκδηλώσει, ενώπιον της διοικητικής αρχής κράτησης, τη βούληση να υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, αποκτά, κατά τη ρητή επιταγή του άρθρου 65 του ν. 4636/2019, την ιδιότητα του αιτούντος άσυλο και δεν δύναται πλέον να απομακρυνθεί από τη χώρα, ούτε να κρατείται ενόψει της εκτέλεσης του μέτρου της επιστροφής. Τούτο, βεβαίως, δεν αποκλείει τη συνέχιση της κράτησής του, εφόσον, όμως, η αρμόδια αρχή κράτησης λάβει σχετική απόφαση, εφαρμόζοντας τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4636/2019, οι οποίες ρυθμίζουν την, κατ’ εξαίρεση, κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία και προϋποθέτουν την εκφορά εξατομικευμένης κρίσης, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και κατόπιν τήρησης της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας.

[...]

5. Επειδή, μετά τη συνεκτίμηση όλων των στοιχείων του διοικητικού φακέλου και των προβαλλόμενων από τον αντιλέγοντα ισχυρισμών, λαμβάνοντας ειδικότερα, υπόψιν ότι: α) ο αντιλέγων, μετά τη σύλληψή του και κατά τη διάρκεια της κράτησής του από τις Αστυνομικές Αρχές, με σκοπό την κατ’ επίκληση των διατάξεων του ν. 3907/2011 απομάκρυνσή του από τη Χώρα, εκδήλωσε τη βούλησή να υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, όπως αναγράφεται στο σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Επιστροφών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, κατά συνέπεια, ο αντιλέγων απέκτησε, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 65 του ν. 4636/2019, την ιδιότητα του αιτούντος άσυλο, β) ενόψει της εκκρεμούς διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος διεθνούς προστασίας και έως την ολοκλήρωσή της απαγορεύεται η απομάκρυνσή του, γ) σύμφωνα με το ... /8-10-2021 έγγραφο του Κλιμακίου της Υπηρεσίας Ασύλου Αμυγδαλέζας προς τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η Υπηρεσία αυτή εισηγήθηκε τη μη κράτηση του αιτούντος άσυλο-αντιλέγοντος, δεδομένου ότι-όπως αναφέρεται στο ως άνω έγγραφο- αφενός μεν ο αιτών κατέχει πρωτότυπη ταυτότητα με αριθμό ...  και αφετέρου, ότι κατά την καταγραφή της αίτησής του, επικαλέστηκε ως λόγους για τους οποίος δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα του ότι κινδυνεύει η ζωή του γιατί κατηγορείται ως μέλος της οργάνωσης ... επειδή είναι Κούρδος, δηλαδή λόγους που πιθανολογείται ότι συνδέονται με τους λόγους αναγνώρισης προσώπου ως πρόσφυγα ή τη χορήγηση επικουρικής προστασίας, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, έχουν διαπιστωθεί τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητας ή της καταγωγής του αντιλέγοντος σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2(α) του ν.4636/2019 και έχουν προσδιοριστεί τα στοιχεία εκείνα στα οποία βασίζεται η αίτηση διεθνούς προστασίας αυτού σύμφωνα με το άρ. 46 παρ. 2 , περ. β του ν.4636/2019, δ) μη νόμιμα με την προσβαλλόμενη απόφαση αποφασίστηκε η κράτησή σου λόγω του ότι ο αντιλέγων δεν διαθέτει σταθερή διεύθυνση κατοικίας και μέσα διαβίωσης στη χώρα, εφόσον σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 46 του ν.4636/2019 , η κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία επιβάλλεται για τους περιοριστικά αναφερόμενους στην παράγραφο αυτή λόγους, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται η ύπαρξη σταθερής κατοικίας και μέσων διαβίωσης, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ο αντιλέγων προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση ομοεθνούς του προς τούτο, το περιεχόμενο της οποίας όμως δεν αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης του παρόντος Δικαστηρίου, ε) από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας, καθόσον δεν αρκεί η αναφορά ότι συνελήφθη για παράβαση του ν. 3386/2005 , ενώ η εκδίκαση από μέρους του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου της υπόθεσης της κατοχής από μέρους του πλαστού διαβατηρίου κατά τη διαφυγή του από την Τουρκία, η οποία σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του έλαβε χώρα λόγω της κατάστασης ανάγκης στην οποία ο αντιλέγων βρισκόταν, δεν έχει ακόμα λάβει χώρα. Κατόπιν αυτών, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο αντιλέγων δεν είναι ύποπτος διαφυγής, με την έννοια ότι, αν αφεθεί ελεύθερος, αναμένεται να ανευρεθεί για να απομακρυνθεί. Συνεπώς, δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις κράτησής του.

[...] Δέχεται τις αντιρρήσεις.


Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Απόφ. 204339/25.08.2021 της 5ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών (μον.συνθ.): Τεκμήριο ανηλικότητας λόγω μη τήρησης προβλεπόμενης διαδικασίας διαπίστωσης ανηλικότητας αλλοδαπού


[...] Περαιτέρω, με την υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι είναι ανήλικος, ότι έχει γεννηθεί στις 30.9.2003 και ότι σε περίπτωση επιστροφής του στο Αφγανιστάν, στο οποίο δεν έχει οικογενειακό ή οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό δίκτυο και στο οποίο ουδέποτε ο ίδιος έχει ζήσει, η ζωή του θα κινδυνεύσει από τους Ταλιμπάν, λόγω του φύλου, της ηλικίας του, της φυλετικής του καταγωγής (Χαζαρά) και της θρησκείας του (Σιίτης). Ειδικότερα, αναφορικά με τον προσδιορισμό της ηλικίας του, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η /21.11.2019 απόφαση του Διοικητή του ΚΥΤ Λέσβου, με την οποία προσδιορίστηκε η ηλικία του στα 18 έτη, βάσει της από 18.11.2019 εισήγησης του Κλιμακίου Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, έλαβε χώρα κατά παράβαση των διατάξεων της ΚΥΑ 1982/2016, δεδομένου ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο Α1 παρ.3 έως και 6 διαδικασία για τον προσδιορισμό αυτής.

Με την /4.6.2021 απόφασή της, η 5η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις του προσφεύγοντος αναφορικά με την ανηλικότητά του τόσο κατά την καταγραφή του αιτήματός του όσο και κατά τη συνέντευξη του, διαπίστωσε ότι ανακύπτει αμφιβολία αναφορικά με την ηλικία του. Ενόψει τούτου και αφού έλαβε υπόψη ότι η /21.11.2019 πράξη προσδιορισμού ηλικίας του προσφεύγοντος βασίστηκε στην από 18.11.2019 εισήγηση του Κλιμακίου Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, χωρίς να προκύπτει το εάν οι εξετάσεις των σταδίων που έλαβαν χώρα έγιναν με τη διαδοχή που ορίζει ο νόμος (άρθρο 1 παρ της ΚΥΑ 9889/2020) και χωρίς να αιτιολογείται επαρκώς η παραπομπή του προσφεύγοντος σε επόμενο στάδιο, έκρινε αναγκαίο να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κρινόμενης προσφυγής, προκειμένου να διενεργηθεί η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας του προσφεύγοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 9889/2020 στάδια και ακολούθως, να διαβιβαστεί η πράξη προσδιορισμού ηλικίας που θα συνταχθεί στη Γραμματεία της Αρχής Προσφυγών, όρισε δε νέα συνεδρίαση για τη συζήτηση της υπόθεσης την Πέμπτη 24.6.2021 και ώρα 11.00 π.μ.. Όμως, μέχρι τη συνεδρίαση της Επιτροπής δεν είχε διενεργηθεί η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας του προσφεύγοντος, για τον λόγο δε τούτο, και προκειμένου να εκτελεσθούν όσα ορίστηκαν με την εν λόγω απόφαση, η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2021. Όμως, ούτε και κατά τον χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής (15.7.2021) ούτε και κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης έχει διενεργηθεί εκ νέου η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας του προσφεύγοντος, όπως όρισε η Επιτροπή με την  45067/4.6.2021 απόφασή της. Κατόπιν τούτου, ενόψει της μη εκτέλεσης των όσων διατάχθηκαν με την ως άνω απόφαση και δεδομένου ότι από τη διαδικασία για τον προσδιορισμό της ηλικίας που έλαβε χώρα δεν προκύπτει με ασφάλεια ότι ο προσφεύγων είναι ενήλικος, αυτός αντιμετωπίζεται ως ανήλικος από την Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 παρ'4 του ν.4636/2019. [...]

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

ΔΠρΘεσ ΑΔ78/2021: Πλημμελής τήρηση της γνωμοδοτικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης

5. Επειδή, στο άρθρο 134 του προαναφερθέντος ν. 4251/2014, όπως ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζεται ότι: «1. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής συνιστώνται τρεις (3) Επιτροπές Μετανάστευσης. Οι Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής με την οποία ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη και οι γραμματείς, τακτικοί και αναπληρωματικοί. … Οι Επιτροπές Μετανάστευσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτές και αφορά στη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών διαμονής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. … 2. Σε κάθε Νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται πενταμελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία αποτελείται από τέσσερις (4) υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από τους οποίους ο ένας (1) είναι ο Προϊστάμενος της, ο οποίος και προεδρεύει, και από έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής. Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής συνιστάται μία (1) Επιτροπή για κάθε αρμόδια υπηρεσία. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της, ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του, καθώς και ο εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μαζί με τον αναπληρωτή του. Ο εισηγητής και ο γραμματέας είναι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας … 3. Έργο των Επιτροπών Μετανάστευσης των προηγούμενων παραγράφων είναι: α. … γ. Η διερεύνηση της ύπαρξης προσωρινής ή μόνιμης αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης διαβατηρίου. Κατά την εξέταση των στοιχείων του φακέλου η Επιτροπή λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το βαθμό ένταξης του ενδιαφερόμενου στη χώρα. …».

6. Επειδή, το άρθρο 20 του, κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45), Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ορίζει ότι: «1. Όπου ο νόμος, για την έκδοση διοικητικής πράξης, προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) … η μεν γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα … Η γνώμη … πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενό της. …». Περαιτέρω, στο άρθρο 14 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «1. Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών, 2. Ο πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. … 3. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυόμενων μελών της ίδιας κατηγορίας, εκτός αν ο ορισμός τους δεν έχει γίνει κατά τέτοια αντιστοιχία. … 8. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον πρόεδρο, ο οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του συλλογικού οργάνου. … 12. Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου. …», στο δε άρθρο 15 ότι: «1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. … αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψόφος του προέδρου … 4. Για τις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. 5. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων. 6. Αν πρόκειται για συνεδρίαση οργάνου προς διατύπωση απλής γνώμης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επί μέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία. 7. Το πρακτικό συντάσσεται από το γραμματέα και επικυρώνεται από τον πρόεδρο. 8. Η υπογραφή του προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου.».

7. Επειδή, από τις αναφερθείσες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις συνάγεται ότι η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση της γνωμοδοτικής διαδικασίας, που προβλέπεται από τον νόμο, συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας (ΣτΕ 304/2017 σκ. 13, 3000/2014 σκ. 13, 1109/2009 σκ. 4, 2271/1998 σκ. 4). Τέτοια δε πλημμελή τήρηση της γνωμοδοτικής διαδικασία συνιστά και η παραβίαση των κανόνων για τη σύνθεση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων που θεσπίζει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, οι οποίοι κανόνες είναι γενικής εφαρμογής και εφαρμόζονται και επί συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων. Εξάλλου, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, για την νόμιμη σύνθεση και τη διατύπωση έγκυρης γνώμης του συλλογικού οργάνου απαιτείται, μεταξύ άλλων, στις συνεδριάσεις του να μετέχουν τουλάχιστον τα μισά των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών (απαρτία), η δε απαρτία πρέπει να τηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος του συλλογικού οργάνου, μεταξύ άλλων, καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων, καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν, συντάσσει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που θα συζητηθούν κατά την συνεδρίαση, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του οργάνου. Οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν ψηφοφορίας των παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Περαιτέρω, για τη νόμιμη υπόσταση της γνώμης απαιτείται αυτή να διατυπώνεται σε πρακτικό και επικυρώνεται και ούτως αποκτά νόμιμη υπόσταση με την υπογραφή του Προέδρου του συλλογικού οργάνου (ΣτΕ 1972/2019 σκ. 9, 715/2013 σκ. 4, 3648/2010 σκ. 7 κ.ά.). Ο έγγραφος αυτός τύπος συνιστά τον κανόνα έκδοσης διοικητικής πράξης (καθότι μόνο κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θεωρούνται ως εκτελεστές οι προφορικές πράξεις της Διοίκησης, βλ. ΣτΕ Ολ. 1288/1992 σκ. 8, ΣτΕ 160/2015 σκ. 6, 317/2012 σκ. 5 κ.ά.), και είναι απαραίτητος για την πραγματοποίηση του δικαστικού ελέγχου ως προς την τήρηση των κανόνων σύνθεσης και λειτουργίας του γνωμοδοτικού οργάνου, οι οποίοι, άλλωστε, συνάπτονται, κατά τα προλεχθέντα, με τη νομιμότητα της γνώμης και, κατά προέκταση, με την τήρηση του ουσιώδους τύπου που απαιτείται για τη διαδικασία έκδοσης της εκτελεστής πράξης από το αποφασίζον όργανο.

[…] 10. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο λαμβάνει, προεχόντως, υπόψη ότι το ως άνω πρακτικό της 3ης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, κατ’ αποδοχή του οποίου εκδόθηκε η προσβαλλόμενη, απορριπτική του αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής, απόφαση, δεν υπογράφεται νομίμως από τον, απόντα κατά την επίμαχη συνεδρίαση, Πρόεδρο της Επιτροπής, χωρίς να δύναται να θεωρηθεί ότι αυτός αναπληρώθηκε νομίμως, αφού δεν προκύπτει ότι κατά την συνεδρίαση προήδρευσε η αναπληρώτρια του, η οποία στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε και να έχει υπογράψει το εν λόγω πρακτικό. Ο δε ισχυρισμός της Διοίκησης ότι ο Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ενημερώθηκε πλήρως πριν να θέσει την υπογραφή του είναι απορριπτέος, ως νόμω αβάσιμος, καθότι δεν θεσπίζεται τέτοια δυνατότητα στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ενόψει αυτών, η εν λόγω γνωμοδότηση δεν απέκτησε νόμιμη υπόσταση, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην 7η σκέψη της παρούσας. Περαιτέρω, λαμβάνεται υπόψη ότι η ως άνω Επιτροπή ήταν εκ του νόμου υποχρεωμένη να λάβει υπόψη το βαθμό ένταξης του αιτούντος, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του χαρακτηρισμού του ως στερούμενου διαβατηρίου. Ωστόσο, εν προκειμένω, παρότι διαπίστωσε, όλως επιγραμματικώς, ότι ο βαθμός ένταξης του αιτούντος στο κοινωνικό σύνολο είναι υψηλός, γνωμοδότησε αρνητικά ως προς τον χαρακτηρισμό του ως στερούμενου διαβατηρίου, χωρίς να παρατίθενται στο σκεπτικό του οικείου πρακτικού οποιεσδήποτε ειδικότερες σταθμίσεις στις οποίες προέβη το ως άνω συλλογικό όργανο για το συμπέρασμα αυτό. Τέλος, δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν αρκούντως από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή τα προσκομισθέντα από τον αιτούντα έγγραφα, μεταξύ των οποίων: α) οι άδειες διαμονής του για τα έτη 2014 έως 2018, β) η από 14-7-2019 εκτύπωση του ατομικού λογαριασμού ασφαλισμένου από το e-ΕΦΚΑ για τα έτη από το 2008 έως το 2019, γ) οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου του αιτούντος για τα έτη από το 2008 έως το 2019, δ) το πιστοποιητικό φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, […] στ) το από 14-6-2019 έγγραφο του Προξένου της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της … στην Αθήνα. Λόγω των ανωτέρω πλημμελειών της γνωμοδότησης, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι υφίσταται παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που προηγήθηκε της έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης, η οποία είναι ακυρωτέα για το λόγο αυτό, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα. Παρέλκει δε η έρευνα των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης.

[…] Δέχεται την αίτηση ακύρωσης.


Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση σε ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει πλήθος μελετών στο τομέα του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών και το εν γένει μεταναστευτικό δίκαιο

CONTACT US

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *